Dostawa stołu optycznego

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 20 32
Fax. 58 347 10 25
E-mail dziekani.wm@pg.edu.pl
WWW www.mech.pg.gda.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa stołu optycznego, platformy obrotowej oraz filtrów optycznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdań…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa stołu optycznego, platformy obrotowej oraz filtrów optycznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części:Część 1: Stół optycznyCzęść 2: Platforma obrotowaCzęść 3: Filtry optyczne z zakresu światła widzialnegoCzęść 4: Filtry optyczne z zakresu światła podczerwonego
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1688628059546
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=11546
Wymagany termin realizacji zamówienia Część 1: do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia. Data sprzedaży i data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 14.09.2023 r. Część 2: do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia. Data sprzedaży i data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 14.09.2023 r. Część 3: do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia. Data sprzedaży i data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 14.09.2023 r. Część 4: do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia. Data sprzedaży i data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 14.09.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2023-07-13

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
www.pg.edu.pl
ZZ/629/005/D/2023 Gdańsk, dnia 05.07.2023 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę stołu optycznego, platformy obrotowej oraz filtrów optycznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części:
Część 1: Stół optyczny
Część 2: Platforma obrotowa
Część 3: Filtry optyczne z zakresu światła widzialnego
Część 4: Filtry optyczne z zakresu światła podczerwonego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
UWAGA:
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa potwierdza spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia opisu-dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia. Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępnione przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy i informacje sporządzone przez Wykonawcę na temat oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem producenta, modelu. Specyfikacje techniczne muszą potwierdzać wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Zamówienie w części 1, 3, 4 finansowane jest ze środków projektu AURUM SUPPORTING INTERNATIONAL RESEARCH TEAM BUILDING pn:,,Analiza wymiany ciepła i masy za pomocą dedykowanego systemu micro-PIV w komorze nowotworobójczej z nanocząstkami złota poddanymi fototermoablacji
Zamówienie w części 2 finansowane jest ze środków projektu SONATA-17 pn: Optymalizacja kształtu i rozmieszczenia nanostruktur złota w komorze bakteriobójczej wykorzystującej proces fototermoablacji
Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń.
3. Opis sposobu obliczania ceny:
a) Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową brutto dla każdej części osobno [cyfrowo, w złotych polskich (PLN), na załączniku do nin. ogłoszenia (formularz oferty)]. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Cena winna obejmować całkowite koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: koszty dostawy, koszty transportu, opłaty graniczne (m. in. cło, obsługa celna) koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, koszty opakowania, gwarancji, itp.
b) Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich określa cenę oferty w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT).
c) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od kowarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
d) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
4. Termin realizacji zamówienia:
Część 1: do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.
Data sprzedaży i data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 14.09.2023 r.
Część 2: do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.
Data sprzedaży i data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 14.09.2023 r.
Część 3: do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.
Data sprzedaży i data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 14.09.2023 r.
Część 4: do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.
Data sprzedaży i data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 14.09.2023 r.
5. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium cena-100%. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania specyfikacji, zgodnie z pkt 2 niniejszego ogłoszenia.
6. Oferty należy złożyć (na załączonym druku) w terminie do dnia 13.07.2023 r. do godz. 10.00 w formie pisemnej na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek nr 30 pokój Nr 904 (Biuro Administracyjne), z dopiskiem: Dostawa stołu optycznego, platformy obrotowej oraz filtrów optycznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części:
Część 1: Stół optyczny
Część 2: Platforma obrotowa
Część 3: Filtry optyczne z zakresu światła widzialnego
Część 4: Filtry optyczne z zakresu światła podczerwonego
nr ZZ/629/005/D/2023 lub na adres e-mail: dzp.wimio@pg.edu.pl. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą zawierać podpis osoby składającej ofertę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
9. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835), zwana dalej specustawą sankcyjną z mocą obowiązywania od 16 kwietnia 2022 roku:
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp jak również zamówień publicznych oraz postępowań zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania tej ustawy, art. 9-12 ustawy Pzp, oraz poniżej 130 000 złotych) wyklucza się (art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej):
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z powyższych okoliczności, a jego oferta zostanie odrzucona.
10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);
2) inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Gdańskiej jest Pan Paweł Baniel: iod@pg.edu.pll, tel. +48 58 348 66 29*;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,,Dostawa stołu optycznego, platformy obrotowej oraz filtrów optycznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części:
Część 1: Stół optyczny
Część 2: Platforma obrotowa
Część 3: Filtry optyczne z zakresu światła widzialnego
Część 4: Filtry optyczne z zakresu światła podczerwonego
nr ZZ/629/005/D/2023 prowadzonym w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp;
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11) Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 I 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
a) w przypadku, gdy wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to zamawiający będzie uprawniony do żądania od wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
b) w przypadku, gdy wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Dziekan
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA
____________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij