Dostawa stanowiska laboratoryjnego

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa stanowiska laboratoryjnego do badania zjawiska fluidyzacji cieczowej i gazowej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa stanowiska laboratoryjnego do badania zjawiska fluidyzacji cieczowej i gazowej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pk.edu.pl_1698226332088
LINK do SIWZ http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl&Itemid=415
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK, e-mail: katarzyna.bizon@pk.edu.pl, tel: 12 628 27 35
Wymagany termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od dnia podpisania umowy
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-11-06

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)
Zamawiający
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Dostawa stanowiska laboratoryjnego do badania zjawiska fluidyzacji cieczowej i gazowej
Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Stanowisko laboratoryjne do badania fluidyzacji gazowej i cieczowej. Szczegółowe specyfikacja:
• Stanowisko składające się z dwóch umieszczonych obok siebie kolumn fluidyzacyjnych umożliwiające badanie transformacji złoża nieruchomego w złoże fluidalne przy użyciu powietrza w jednej kolumnie i wody w drugiej kolumnie
• Obie kolumny o wysokości 380 mm i średnicy wewnętrznej 44 mm wykonane z PMMA i wyposażone w podziałki do pomiaru wysokości złoża fluidalnego z dokładnością do 1 mm
• Stanowisko wyposażone w elektroniczny przyrząd do pomiaru spadku ciśnienia na złożu w zakresie od 0 do około 2000 Pa oraz dwa rotametry – do pomiaru natężenia przepływu wody (możliwość pomiaru w zakresie od 0,2 do 1,6 l/min) i powietrza (możliwość pomiaru w zakresie od 4 do 33 Nl/min)
• Medium fluidyzacyjne (woda) do badania fluidyzacji cieczowej powinna być dostarczana za pośrednictwem zbiornika buforowego o objętości około 5,5 litrów przy użyciu pompy membranowej o maksymalnym natężeniu przepływu 1,7 l/min
• Medium fluidyzacyjne (powietrze) do badania fluidyzacji gazowej powinno być dostarczane przy użyciu sprężarki membranowej o maksymalnym natężeniu przepływu 39 l/min i maksymalnym ciśnieniu 2 barów
• Nablatowa forma stanowiska o wadze około 80 kg i wymiarach (LxWxH): 750x610x1010 mm
• Stanowisko powinno zawierać instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim wraz z opisem sposobu prowadzenia eksperymentów i analizy danych pomiarowych oraz powinno być dodatkowo doposażone w dwie różnie frakcje kulek szklanych.
2. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)……..-…………………..
3. Inne istotne warunki zamówienia {można załączyć opcjonalnie projekt umowy)
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od dnia podpisania umowy Okres gwarancji: 24 miesiące
Warunki płatności: na podstawie zawartej umowy, przelewem na konto Dostawcy wskazane w fakturze lub rachunku w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru
Kary umowne: standardowe zgodne z wzorem umów
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
• Cena – waga 100%
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
6. Wszelkich informacji udziela:
dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK, e-mail: katarzyna.bizon@pk.edu.pl, tel: 12 628 27 35 imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu Oferta i przekazać do zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną:
Oferta cenowa:
Dostawa stanowiska laboratoryjnego do badania zjawiska fluidyzacji cieczowej i gazowej
Politechnika Krakowska WliTCh
dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK pok. 128
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (10-35). pok. 128, e-mail:
katarzyna.bizon@pk.edu.pl do dnia 06.11.2023 r. do godziny 15.00
KIEROWNIK KATEDRY
Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Krakowskiej
dr hab^iffz^Kat^yna Bizon, prof. PK
data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej/kierownika projektu/koordynatora projektu realizującej/realizującego zakup
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
8. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Zarządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
d) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 32 z dnia 2 marca 2021 r. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
OFERTA
DANE WYKONAWCY:
Imię i nazwisko (nazwa firmy)
Adres……………………………………
Telefon………………………………….
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:
Dostawa stanowiska laboratoryjnego do badania zjawiska fluidyzacji cieczowej i gazowej
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto…………………………………złotych
podatek VAT………………………………..złotych
cenę brutto………………………………..złotych
słownie brutto…………………………………………………………….złotych
Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
Udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres……………………..
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie……………….
Inne informacje…………………………………………………….
Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres.. dni od daty
terminu składania ofert.
Załącznikami do oferty są:
Miejscowość, dnia………………………..
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij