Dostawa stanowiska do badań mikroskopowych, topograficznych i składu chemicznego powierzchni

Dane organizatora AKADEMIA POŻARNICZA
01-629 WARSZAWA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 52/54
Tel. 22 561 76 25
Fax. 22 833 07 24
E-mail kancelaria@apoz.edu.pl
WWW apoz.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa stanowiska do badań mikroskopowych, topograficznych i składu chemicznego powierzchni

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do badań mikroskopowych, topograficznych i składu chemicznego powierzchni. Stanowisko ma być przeznaczone do obserwacji oraz analiz powierzchni materiałów i elementów, a także określania ich składu chemicznego. Stanowisko ma być wyposażone w dwa systemy obserwacji i rejestracji. Jednym z systemów ma być mobilny system obserwacji mikro- i makroelementów. Drugi system ma być wyposażony w min. 4 obiektywy umożliwiające dokonywanie powiększeń do 6000x. Obiektywy mają umożliwić realizację badań z zakresu maszyn i urządzeń pożarniczych. Stanowisko ma być wyposażone w dedykowany stolik, umożliwiający dokonywanie obserwacji i analiz próbek materiałowych oraz mniejszych elementów. Stanowisko ma umożliwiać określenie struktur geometrycznych powierzchni metodami profilowymi oraz metodami przestrzennymi. Ponadto Stanowisko ma umożliwiać wykonywanie analiz składu chemicznego w technologii LIBS od wodoru do uranu. Ma również umożliwiać wykonywanie automatycznych analiz zanieczyszczeń powierzchni. Zastosowane w Stanowisku techniki obserwacyjne (typu jasne, ciemne pole, kombinacja obu) mają umożliwiać wykonywanie analiz kompozytów, w tym pianek i struktur metali. Stanowisko oraz wszystkie jego elementy i wyposażenie mają być fabrycznie nowe. Szczegółowe minimalne parametry techniczne Stanowiska oraz wszystkich jego elementów zamawiający określił w załączniku nr 1 do SWZ pt.: „Opis przedmiotu zamówienia”Przedmiot zamówienia obejmuje również:- wniesienie, rozpakowanie, zainstalowanie kompletnego Stanowiska na dedykowanym (to jest dostosowanym konstrukcyjnie i funkcjonalnie do zamawianej aparatury badawczej, stanowiącym integralną część stanowiska badawczego) stole wchodzącym w skład przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego, jak również ich podłączenie do instalacji Zamawiającego, odpowiednie skonfigurowanie w tym informatyczne a także próbne uruchomienie i wykonanie weryfikacji prawidłowego działania Stanowiska, dostarczenie odpowiedniego oprogramowania wraz z licencjami, – przeprowadzenie co najmniej dwudniowego szkolenia z obsługi Stanowiska dla maksymalnie 8 osób wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze co najmniej 7 godzin zegarowych każdego dnia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu zainstalowania sprzętu. Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim.- usługi obsługi i serwisu przedmiotu zamówienia szczegółowo określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy. TP/46/23
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=sgsp.ezamawiajacy.pl_1700054090016
LINK do SIWZ http://sgsp.ezamawiajacy.pl/pn/apoz/demand/notice/public/113930/details
CPV 38.00.00.00, 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: 1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 4. Zdolności technicznej lub zawodowej: W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie dostawy (wraz z instalacją/montażem/uruchomieniem) stanowiska badawczego w zakresie tożsamym lub podobnym do stanowiska stanowiącego przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 000,000 zł brutto każda z dostaw. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Odpis lub informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 12.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego o treści zgodnej z załącznikiem nr 3d do SWZ 3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SW 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt. 5.1.4. a SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego ono wynika (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej) należy złożyć wraz z ofertą. Wszelka korespondencja w sprawie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie przez pełnomocnika – zgodnie zasadami opisanymi w SWZ. Pozostałe wymagania wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie określone są w SWZ w szczególności w punktach 10,11,12 oraz 15. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Akademia Pożarnicza, ul. Słowackiego 52/54, 01-629, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail kancelaria@apoz.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.apoz.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA POŻARNICZA
01-629 WARSZAWA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 52/54

2023-11-24

Sposób składania ofert https://sgsp.ezamawiajacy.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-23
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji i rękojmi 40
Uwagi 2023/BZP 00495188/01

Dostawy
Dostawa stanowiska do badań mikroskopowych, topograficznych i składu chemicznego powierzchni
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Pożarnicza
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173410
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Słowackiego 52/54
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-629
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@apoz.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.apoz.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa stanowiska do badań mikroskopowych, topograficznych i składu chemicznego powierzchni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e09bb4dd-83a4-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00495188
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00278413/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.22 Dostawa apratury naukowo – badawczej: Stanowisko do badań mikroskopowych, topograficznych i składu chemicznego powierzchni.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://sgsp.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://sgsp.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty opatrywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poza Platformą.
W przypadku podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym:
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES i wybierać typ „otoczony”,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
d) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.
Zamawiający określa następujące, dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB: *.pdf, *.odt,
*.doc, *.docx, *.ods, *.xls, *.xlsx oraz archiwów ww. dokumentów skompresowanych w formacie *.zip lub *.7z.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: kancelaria@apoz.edu.pl).
b) W Akademii Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@apoz.edu.pl.
c) Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa stanowiska do badań mikroskopowych, topograficznych i składu chemicznego powierzchni.”. Postępowanie nr TP/46/23 prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.
d) Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej także „ustawą Pzp”.
e) Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 68/20 z dnia 31 lipca 2020r. „w sprawie ustalenia Instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej Służby Pożarniczej” opublikowane na stronie BIP Akademii Pożarniczej.
f) Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych ;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) Nie przysługuje Pani(u):
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TP/46/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do badań mikroskopowych, topograficznych i składu chemicznego powierzchni. Stanowisko ma być przeznaczone do obserwacji oraz analiz powierzchni materiałów i elementów, a także określania ich składu chemicznego. Stanowisko ma być wyposażone w dwa systemy obserwacji i rejestracji. Jednym z systemów ma być mobilny system obserwacji mikro- i makroelementów. Drugi system ma być wyposażony w min. 4 obiektywy umożliwiające dokonywanie powiększeń do 6000x. Obiektywy mają umożliwić realizację badań z zakresu maszyn i urządzeń pożarniczych. Stanowisko ma być wyposażone w dedykowany stolik, umożliwiający dokonywanie obserwacji i analiz próbek materiałowych oraz mniejszych elementów. Stanowisko ma umożliwiać określenie struktur geometrycznych powierzchni metodami profilowymi oraz metodami przestrzennymi. Ponadto Stanowisko ma umożliwiać wykonywanie analiz składu chemicznego w technologii LIBS od wodoru do uranu. Ma również umożliwiać wykonywanie automatycznych analiz zanieczyszczeń powierzchni. Zastosowane w Stanowisku techniki obserwacyjne (typu jasne, ciemne pole, kombinacja obu) mają umożliwiać wykonywanie analiz kompozytów, w tym pianek i struktur metali. Stanowisko oraz wszystkie jego elementy i wyposażenie mają być fabrycznie nowe. Szczegółowe minimalne parametry techniczne Stanowiska oraz wszystkich jego elementów zamawiający określił w załączniku nr 1 do SWZ pt.: „Opis przedmiotu zamówienia”
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
– wniesienie, rozpakowanie, zainstalowanie kompletnego Stanowiska na dedykowanym (to jest dostosowanym konstrukcyjnie i funkcjonalnie do zamawianej aparatury badawczej, stanowiącym integralną część stanowiska badawczego) stole wchodzącym w skład przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego, jak również ich podłączenie do instalacji Zamawiającego, odpowiednie skonfigurowanie w tym informatyczne a także próbne uruchomienie i wykonanie weryfikacji prawidłowego działania Stanowiska, dostarczenie odpowiedniego oprogramowania wraz z licencjami,
– przeprowadzenie co najmniej dwudniowego szkolenia z obsługi Stanowiska dla maksymalnie 8 osób wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze co najmniej 7 godzin zegarowych każdego dnia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu zainstalowania sprzętu. Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim.
– usługi obsługi i serwisu przedmiotu zamówienia szczegółowo określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie dostawy (wraz z instalacją/montażem/uruchomieniem) stanowiska badawczego w zakresie tożsamym lub podobnym do stanowiska stanowiącego przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 000,000 zł brutto każda z dostaw.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Odpis lub informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 12.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego o treści zgodnej z załącznikiem nr 3d do SWZ
3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SW
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt. 5.1.4. a SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego ono wynika (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej) należy złożyć wraz z ofertą.
Wszelka korespondencja w sprawie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie przez pełnomocnika – zgodnie zasadami opisanymi w SWZ.
Pozostałe wymagania wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie określone są w SWZ w szczególności w punktach 10,11,12 oraz 15.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, w zakresie:
1) zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej działania;
2) zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
4) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy;
5) nieistotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;
6) zmian koniecznych związanych z wejściem w życie przepisów RODO;
7) terminu wykonania Umowy w przypadkach:
a) zmiany terminu wykonania Umowy, wynikających z powodu okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu zaistnienie tychże okoliczności;
b) jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji Umowy;
c) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na które Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu – w tym w szczególności wojny, epidemie, zamieszki, klęski żywiołowe oraz awarie, co uniemożliwiło wykonanie Umowy w pierwotnie ustalonym terminie;
d) zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy wynikającej ze zmian umowy finansowania;
– przy czym termin wykonania Umowy może ulec przesunięciu wyłącznie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności uniemożliwiły Wykonawcy dotrzymanie pierwotnie ustalonego terminu realizacji Umowy;
8) przedmiotu Umowy w stosunku do oferty w przypadkach:
a) zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu, braku dostępności na rynku, zmiany parametrów technicznych lub zmiany nazwy handlowej dowolnego z elementów przedmiotu Umowy określonego w SWZ i ofercie Wykonawcy – dopuszcza się zamianę tego elementu na inny równoważny (tożsamy lub lepszy pod względem przeznaczenia, funkcjonalności, parametrów technicznych i wydajności), oraz w granicach tej samej ceny jednostkowej, po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu takiej zmiany przez Zamawiającego; obowiązek udowodnienia przyczyny zmiany Umowy oraz równoważności obciąża Wykonawcę; Wykonawca będzie mógł zwrócić się do Zamawiającego o dokonanie zmian Umowy, po udokumentowaniu konieczności ich wprowadzenia w postaci przedłożenia Zamawiającemu w szczególności oświadczenia o zaprzestaniu produkcji, wycofaniu z obrotu danego elementu przedmiotu Umowy;
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa, powodującej konieczność zastąpienia dowolnego z elementów przedmiotu Umowy – innym, równoważnym w szczególności pod względem parametrów technicznych oraz funkcjonalnych, z zachowaniem wynagrodzenia/ceny wskazanego w ofercie Wykonawcy, przy czym obowiązek udowodnienia takiej konieczności spoczywa na Wykonawcy;
9) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
10) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy
Pozostałe wymagania określone są w punkcie 22 SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://sgsp.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-23
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. “Pracownia badań właściwości warstwy wierzchniej i tribologicznych maszyn oraz urządzeń pożarniczych”, nr umowy 7381/IA/SP/2023.

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:
1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługując środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla zamówień o wartości nieprzekraczającej
kwot określonych w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
Środkami ochrony prawnej są:
– odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, adres strony internetowej:
https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap)
– skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
23.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij