Dostawa stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
20-950 LUBLIN
AKADEMICKA 13
Tel. 81 445 66 22
Fax. 81 533 37 52
E-mail sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
WWW www.up.lublin.pl
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Numer referencyjny: EZ-p/PNO/p-214/13/2022Przedmiotem zamówienia jest: dostawa stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin opartej na horyzontalnym przenośniku zapewniającym transport roślin rosnących w podłożu stałym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin opartej na horyzontalnym przenośniku zapewniającym transport roślin rosnących w podłożu stałym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=uplublin.eb2b.com.pl_1670230856962
LINK do SIWZ http://uplublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/375822/dostawa-stacji-do-zautomatyzowanego-fenotypowania-roslin-dla-uniwersytetu-przyrodniczego-w-lublinie
CPV 30.20.00.00, 30.23.00.00, 38.00.00.00, 38.50.00.00, 38.54.00.00, 38.60.00.00, 51.23.00.00, 80.51.10.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w w/w zakresie. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w w/w zakresie. III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:a) w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, łącznie co najmniej:- dwie dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin opartej na horyzontalnym przenośniku zapewniającym transport roślin rosnących w podłożu stałym (wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem), których wartość NIE może być mniejsza niż 5 000 000 zł brutto w każdej z dostaw oraz b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi NIEzbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, tj. każda z osób:- w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła co najmniej 2 usługi instalacji stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin opartej na horyzontalnym przenośniku zapewniającym transport roślin rosnących w podłożu stałym.Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w Wykazie osób, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy Wykonawcy łącznie wykażą jego spełnienie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.Zamawiający dopuszcza zmiany w treści zawartej umowy na warunkach szczegółowo opisanych w treści projektu umowy. III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Wadium 300000.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 000001896 ul. Akademicka 13 pok. 54 Lublin 20-950 Agnieszka Adamek, Piotr Majgier – Biuro Zamówień Publicznych, Dorota Stankiewicz +48 814456603 zamowienia@up.lublin.pl +48 814456730 www.up.lublin.pl https://uplublin.eb2b.com.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 6
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
20-950 LUBLIN
AKADEMICKA 13

2023-01-05

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uplublin.eb2b.com.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://uplublin.eb2b.com.pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 04/04/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości – Nazwa: Przegląd gwarancyjny przed upływem 12 miesięcy / Waga: 10%
Kryterium jakości – Nazwa: Mechanizm pracy przenośnika do transportu roślin / Waga: 15%
Kryterium jakości – Nazwa: Obsługa oprogramowania / Waga: 15%
Cena – Waga: 60%
Uwagi 2022/S 233-671611
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001896
Adres pocztowy: ul. Akademicka 13 pok. 54
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Adamek, Piotr Majgier – Biuro Zamówień Publicznych, Dorota Stankiewicz
E-mail:
zamowienia@up.lublin.pl
Tel.: +48 814456603
Faks: +48 814456730
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.up.lublin.pl
Adres profilu nabywcy:
https://uplublin.eb2b.com.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://uplublin.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://uplublin.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Numer referencyjny: EZ-p/PNO/p-214/13/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin opartej na horyzontalnym przenośniku zapewniającym transport roślin rosnących w podłożu stałym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38600000 Przyrządy optyczne
51230000 Usługi instalowania urządzeń badawczych
80511000 Usługi szkolenia personelu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Pracownia Fenotypowania Cyfrowego, ul. Doświadczalna 50, 20-280 Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin opartej na horyzontalnym przenośniku zapewniającym transport roślin rosnących w podłożu stałym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Przegląd gwarancyjny przed upływem 12 miesięcy / Waga: 10%
Kryterium jakości – Nazwa: Mechanizm pracy przenośnika do transportu roślin / Waga: 15%
Kryterium jakości – Nazwa: Obsługa oprogramowania / Waga: 15%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w w/w zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w w/w zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, łącznie co najmniej:
– dwie dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin opartej na horyzontalnym przenośniku zapewniającym transport roślin rosnących w podłożu stałym (wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem), których wartość NIE może być mniejsza niż 5 000 000 zł brutto w każdej z dostaw oraz
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi NIEzbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, tj. każda z osób:
– w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła co najmniej 2 usługi instalacji stacji do zautomatyzowanego fenotypowania roślin opartej na horyzontalnym przenośniku zapewniającym transport roślin rosnących w podłożu stałym.
Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w Wykazie osób, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy Wykonawcy łącznie wykażą jego spełnienie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany w treści zawartej umowy na warunkach szczegółowo opisanych w treści projektu umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/01/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/01/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zamawiającego
https://uplublin.eb2b.com.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8) i 10) ustawy, a TAKże w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), informacje o przedmiotowych środkach dowodowych, wykaz podmiotowych środków dowodowych, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, termin związania ofertą, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób składania oferty, sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące wadium, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp. – zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.3. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO została zawarta w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: UZP, KIO
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
233
2022
Następna aktualizacja:
05/12/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij