Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG
WOJSKA POLSKIEGO 1
Tel. 55 629 05 05
Fax. 55 629 05 10
E-mail ans@ans-elblag.pl
WWW ans-elblag.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Elbląg
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ans-elblag.pl_1698217728446
LINK do SIWZ http://ans-elblag.pl/zp/2311/54/1952/2023.html
Osoba do kontaktu Renata Olszewska, tel. 055 629 0553.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 21 dni od dnia przekazania zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG
WOJSKA POLSKIEGO 1

2023-11-02

Sposób składania ofert AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU, WOJSKA POLSKIEGO 1, 82-300 ELBLĄG
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH
w ELBLĄGU
Zamawiający:
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
(ANS w Elblągu)
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,
Województwo Warmińsko- Mazurskie, Polska REGON: 170711628, NIP: 578-24-90-793
Numer telefonu: (055) 629-05-05
Adres poczty elektronicznej: zp@ans-clblag.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ans-elblag.pl
Godziny pracy: 7.30- 15.30 od poniedziałku do piątku.
Elbląg, dn. 24.10.2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr ZP/2311/54/1952/2023
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2023.1605 z późń. zm).
2. Postępowanie prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 39/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 29 czerwca 2022 r.
3. Treść Zapytania ofertowego została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.ans-elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH
w ELBLĄGU
JUZ
1. Podstawowe informacje o procedurze
1) Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do przygotowania oferty w sposób zgodny z niniejszym Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami do niego, zwanym dalej Zapytaniem ofertowym.
2) Ilekroć w Zapytaniu ofertowymi załącznikach do niego jest mowa o:
a) ustawie PZP- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2023.1605 z późń. zm.),
b) Kodeksie cywilnym- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 z późn. zm.),
c) ustawie o podatku od towarów i usług – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 z późn. zm),
d) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 z późn. zm.),
e) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016),
f) OPZ – należy przez to rozumieć Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZP/2311/54/1952/2023.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zbada czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
6) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7) Zamawiający na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.129) wykluczy z postępowania:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy jw.,
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy jw.,
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy jw.
8) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) zostanie złożona po terminie składania ofert,
b) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem rozdziału 8 pkt. 4),
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH
w ELBLĄGU
c) w przypadkach, o których mowa w rozdziale 7 pkt. 5) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
10) Załączniki do Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPOSÓB REALIZACJI
1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
2) Rodzaj zamówienia: dostawa.
3) Szczegółowy zakres poszczególnych części zamówienia, w tym rodzaj, liczba sprzętu, określone zostały w OPZ. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki technicznej oraz warunkami przedmiotowego postępowania, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zgodnie z ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie.
5) Zamawiający wymaga, aby dostarczone i użyte w ramach realizacji zamówienia produkty, materiały i wyroby:
a) posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że spełniają wymagane prawem przepisy i normy w w dokumenty należy dostarczyć na żądanie Zamawiającego,
b) były fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego,
c) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta lub dostawcę,
d) zostały zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem b) i c) oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi.
7) Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia będzie realizowane w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku.
8) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego (osoby wskazanej w zamówieniu) mailem lub telefonicznie o terminie dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
9) W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest:
a) niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub nie jest kompletny,
b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia i powiadomi o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną.
10) Na wszelkie dostarczone produkty, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nic będzie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producentów tych produktów.
11) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez producenta, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili dostarczenia przedmiotu zamówienia.
12) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
13) Reklamacje Zamawiającego rozpatrzone będą w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
14) Zwłoka w wykonaniu zamówienia lub obowiązków gwarancyjnych dłuższa niż 14 dni równoznaczna jest z niezrealizowaniem dostawy albo z niezrealizowaniem obowiązków wynikających z gwarancji i uprawnia zamawiającego do dochodzenia roszczeń.
15) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących wskazany produkt o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest
J AKADEMIA
A NAUK STOSOWANYCH
JH. 1 w ELBLĄGU
zobowiązany wykazać, że oferowany produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ. W takim przypadku Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć specyfikację oferowanych produktów równoważnych z podaniem nazwy oferowanych produktów oraz szczegółowym opisem parametrów technicznych. Parametry równoważności zostały określone w OPZ.
3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni od dnia przekazania zamówienia.
2) Miejsce realizacji zamówienia: budynek Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu Al. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu, w tym dotyczących posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności, wiedzy i doświadczenia, itp.
5. Sposób obliczenia ceny
1) Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1, jako cenę brutto wyliczoną na podstawie ceny netto i stawki podatku od towarów i usług VAT.
2) Cena musi być wyrażona w złotych (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
3) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia ponad ceny określone w Formularzu oferty.
4) Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę oferty. Jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu, musi je uwzględnić w ostatecznej cenie oferty.
5) Przez pojęcie cena należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.
6) Cena winna obejmować wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.
6. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty można składać do dnia 02.11.2023 roku. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję zgodnie z treścią postępowania. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4) Ofertę składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie danych:.pdf,.doc,.docx,.rtf,.xps,.odt lub w formie wypełnionego czytelnie dokumentu na adres e-mail: zp@ans-elblag.pl z zastrzeżeniem pkt. 5).
5) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. 18 przy ul. Wojska Polskiego 1 lub drogą pocztową.
6) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Oferty.
7) Do oferty należy dołączyć:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
b) Wypełniony OPZ potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego. OPZ winien być sporządzony według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zapytania Ofertowego, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli. Wykonawca może dołączyć do OPZ materiały pozwalające ocenić proponowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia (opisy, katalogi).
c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
d) Dokumenty wymagane na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 4, jeżeli Zamawiający ich wymagał.
8) Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty.
9) Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH
w ELBLĄGU
7. Opis kryteriów oceny ofert
1) Przy wyborze oferty każdej części Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi w pkt. 2).
2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach jak niżej:
Kryterium Waga kryterium [%]/ Maksymaln a liczba punktów [pkt.] Opis Sposób obliczenia
a b c d
Kryterium Cena oferty (brutto) 80 a) Cena oferty obliczona zgodnie z rozdziałem 5. b) Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) Xc= cena oferty (brutto) najniższej / cena oferty (brutto) badanej x 80 pkt.
Termin realizacji 20 a) Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie terminu realizacji zamówienia, wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty w formie konkretnej liczby dni. Termin realizacji zamówienia oferowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż maksymalny termin określony w rozdziale 3. b) Jeśli Wykonawca zaoferuje termin niezgodny z wymaganiami Zapytania ofertowego, jego oferta zostanie odrzucona. c) W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże czytelnie zobowiązania do realizacji zamówienia w terminie krótszym od wymaganego w rozdziale 3 Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin realizacji zamówienia równy wymaganemu przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, a tym samym przyzna 0 punktów w przedmiotowym kryterium oceny. Xi=najkrótszy oferowany termin realizacji/ termin realizacji oferowany w ofercie badanej x 20 pkt.
Razem 100 % 100 X = Xc +Xt
3) Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, przy czym maksymalna suma liczby punktów możliwa do uzyskania przez ofertę w powyższych kryteriach wynosi 100 pkt.(100%).
4) Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają laki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
a) Jeżeli oferty otrzymały laką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
b) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 1), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem rozdziału 8 pkt. 4), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z wymaganiami Zapytania ofertowego, który spełni warunki udziału w postępowaniu oraz nie zostanie wykluczony oraz przedłoży najkorzystniejszą ofertę, czyli otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria.
AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH
w ELBLĄGU
8. KOMUNIKACJA Z WYKONAWCAMI
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem: zp@ans-elblag.pl.
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Renata Olszewska, tel. 055 629 0553.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
a) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
b) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnienia treści dokumentów wymaganych w Zapytaniu ofertowym, w przypadku kiedy Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich wymaganych dokumentów lub w sytuacji, gdy dokumenty te zawierają błędy,
b) wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty: przy ocenie czy oferta zawiera rażąco niską cenę Zamawiający weźmie pod uwagę w szczególności, czy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
c) poprawienia omyłek w ofertach, w szczególności pisarskich i rachunkowych oraz innych polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1) Przedmiotowe postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy/zamówienia w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie przekazania zamówienia.
3) Umowa/zamówienie zostanie uzupełniona o zapisy wynikające z oferty.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
10. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWEINIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Zasady i termin płatności
1) Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbędzie się fakturą wystawioną nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono przedmiot zamówienia.
2) Termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3) Podstawą do płatności faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy dołączony do faktury, sporządzony i zatwierdzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w zamówieniu.
4) Faktury mogą być dostarczane do Zamawiającego w formie papierowej lub przesłane elektronicznie na adres faktury@ans-elblag.pl.
11. Informacje odnośnie ochrony danych osobowych
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych jest Akademia Nauka Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, www.ans-elblag.pl. e – mail: zp@ans-elblag.pl, tel.: 55 629-05-53;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg jest Pani Anna Biłyj-Szymko, iod@ans-elblag.pl, tel. 531-040-612.
c) dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym dane dotyczące tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie. Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących
AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH
w ELBLĄGU
wykonania przedmiotu zamówienia, przetwarzane będą na podstawie arl. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
d) dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą przechowywane przez okres 4 lal od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później;
e) w odniesieniu do danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
f) osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tych osób;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych tych osób;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tych osób narusza przepisy RODO;
g) osobom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia nic przysługuje:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vidc: arl. 13 ust. 4).
3) Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeni, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4) W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij