Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora KAYON SP. Z O.O.
80-231 GDAŃSK
GEN. JÓZEFA FISZERA 14
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego.Powstaje w kontekście projektu
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-60256-177581.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/177581
CPV 30.23.72.80, 31.15.80.00, 34.99.90.00, 38.34.20.00, 38.41.00.00, 38.55.20.00
Wymagania Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności: zmiany terminu realizacji, w tym np. modyfikacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: a) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji zarządzającej, wyroki sądowe itp.), b) zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia, c) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego d) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych; zmiany terminu i zasad płatności: a) w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu. b) zasad i sposobu płatności; zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia. b) zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego i opisem przedmiotu zamówienia. Typ Wiedza i doświadczenie Opis Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
Osoba do kontaktu Paweł Kończal
pawel.konczal@kayon.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-10
Miejsce i termin składania ofert KAYON SP. Z O.O.
80-231 GDAŃSK
GEN. JÓZEFA FISZERA 14

2023-10-30

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: KAYON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GEN. JÓZEFA FISZERA 14, 80-231 Gdańsk, : ; Osoby do kontaktu: Paweł Kończal, tel.: , e-mail: Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-10-23 – data publikacji, 2023-10-30 – termin składania ofert, 2023-10 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena (c): – 70% – waga kryterium – 70 pkt. ocena oferty w zakresie przedstawionego wyżej kryterium „cena (c)” zostanie dokonana wg wzoru: wartość punktowa (w) = cena oferty najkorzystniejszej (z najniższą ceną) spośród nieodrzuconych ofert (cmin)/cena badanej oferty (cbad)x70 (waga). krótszy czas dostawy (t): – 30% – waga kryterium – 30 pkt. w zakresie wymienionego powyżej kryterium – krótszy czas dostawy (t) wykonawcy zostanie przyznana punktacją w następujący sposób: – czas dostawy do 60 dni – 30 pkt. – czas dostawy do 90 dni – 15 pkt. – czas dostawy do 120 dni – 5 pkt.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu

Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności: zmiany terminu realizacji, w tym np. modyfikacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: a) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji zarządzającej, wyroki sądowe itp.), b) zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia, c) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego d) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych; zmiany terminu i zasad płatności: a) w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu. b) zasad i sposobu płatności; zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia. b) zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Opis
Dostawa sprzętu laboratoryjnego.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij