Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI
90-046 ŁÓDŹ
WODNA 40
Tel. 42 253 62 00
E-mail sekretariat.wsse.lodz@sanepid.gov.pl
WWW urzad.info.pl/sanepid-lodz/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego w częściach

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego w częściach Numer referencyjny: WSSE.DEA OZPA 272.30.2023Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w częściach:Część I – Wytrząsarka orbitalnaCzęść II – Cieplarka mikrobiologiczna – 6 sztukCzęść III – Zestaw metalowy do filtracji membranowej z pompą próżniowąCzęść IV – System ekstrakcyjny Baker – 3 sztukiCzęść V – Manualny licznik kolonii – 2 sztukiCzęść I – Wytrząsarka orbitalna Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Część I – Wytrząsarka orbitalna w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury WSSE w Łodzi w celu zwiększenia efektywności działania” Nr POIS.11.03.00-00-0177/22. W ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakres dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego, Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Część II – Cieplarka mikrobiologiczna – 6 sztuk Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Część II – Cieplarka mikrobiologiczna – 6 sztuk Zakres dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego, Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Część III – Zestaw metalowy do filtracji membranowej z pompą próżniową Część nr 3 Część III – Zestaw metalowy do filtracji membranowej z pompą próżniową w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury WSSE w Łodzi w celu zwiększenia efektywności działania” Nr POIS.11.03.00-00-0177/22. W ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakres dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego, Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Część IV: System ekstrakcyjny Baker – 3 sztuki Część nr 4 Część IV – System ekstrakcyjny Baker – 3 sztuki w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury WSSE w Łodzi w celu zwiększenia efektywności działania” Nr POIS.11.03.00-00-0177/22. W ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakres dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego, Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Część V – Manualny licznik kolonii – 2 sztuki Część nr 5 Część V – Manualny licznik kolonii – 2 sztuki w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury WSSE w Łodzi w celu zwiększenia efektywności działania” Nr POIS.11.03.00-00-0177/22. W ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakres dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego, Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1695644276706
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/822735
CPV 33.15.20.00, 38.00.00.00, 38.43.00.00, 38.43.40.00, 38.43.60.00, 42.91.21.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji umowy zostały określone w załaczniku nr 3 do SWZ
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi WSSE DEA OZPA 272.30.2023 Wodna 40 Łódź 90-046 Katarzyna Szen +48 422536243 zamowienia.wsse.lodz@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/wsse-lodz
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 28
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI
90-046 ŁÓDŹ
WODNA 40

2023-10-23

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 184-574901
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: WSSE DEA OZPA 272.30.2023
Adres pocztowy: Wodna 40
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szen
E-mail:
zamowienia.wsse.lodz@sanepid.gov.pl
Tel.: +48 422536243
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.gov.pl/web/wsse-lodz

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Budżetowa Będąca Podmiotem Leczniczym Finansowanym z Budżetu Państwa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego w częściach
Numer referencyjny: WSSE.DEA OZPA 272.30.2023

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w częściach:
Część I – Wytrząsarka orbitalna
Część II – Cieplarka mikrobiologiczna – 6 sztuk
Część III – Zestaw metalowy do filtracji membranowej z pompą próżniową
Część IV – System ekstrakcyjny Baker – 3 sztuki
Część V – Manualny licznik kolonii – 2 sztuki

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 117 689.22 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I – Wytrząsarka orbitalna
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38436000 Wstrząsarki i akcesoria

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Część I – Wytrząsarka orbitalna
w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury WSSE w Łodzi w celu zwiększenia efektywności działania” Nr POIS.11.03.00-00-0177/22. W ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zakres dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego,
Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 917.05 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0177/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II – Cieplarka mikrobiologiczna – 6 sztuk
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33152000 Inkubatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Część II – Cieplarka mikrobiologiczna – 6 sztuk
Zakres dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego,
Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 49 740.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0177/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III – Zestaw metalowy do filtracji membranowej z pompą próżniową
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42912100 Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Część III – Zestaw metalowy do filtracji membranowej z pompą próżniową
w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury WSSE w Łodzi w celu zwiększenia efektywności działania” Nr POIS.11.03.00-00-0177/22. W ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zakres dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego,
Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 372.91 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0177/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV: System ekstrakcyjny Baker – 3 sztuki
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38430000 Aparatura do wykrywania i analizy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Część IV – System ekstrakcyjny Baker – 3 sztuki
w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury WSSE w Łodzi w celu zwiększenia efektywności działania” Nr POIS.11.03.00-00-0177/22. W ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zakres dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego,
Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 909.26 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0177/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część V – Manualny licznik kolonii – 2 sztuki
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000 Analizatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Część V – Manualny licznik kolonii – 2 sztuki
w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie infrastruktury WSSE w Łodzi w celu zwiększenia efektywności działania” Nr POIS.11.03.00-00-0177/22. W ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zakres dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego,
Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 909.26 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0177/22.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji umowy zostały określone w załaczniku nr 3 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/10/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/10/2023
Czas lokalny: 10:05

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza
progi unijne;

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
184
2023
Następna aktualizacja:
26/09/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij