Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPOLU
45-367 OPOLE
ADAMA MICKIEWICZA 1
Tel. 77 442 69 01
Fax. 77 442 69 04
E-mail sekretariat.wsse.opole@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-opole
Województwo opolskie
Powiat Opole
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Numer referencyjny: OA.272.3.2023.BLDostawa sprzętu laboratoryjnego.Zadanie nr 1 – Aparat MALDI TOF automatyczny system identyfikacji mikroorganizmów Część nr 1 Aparat MALDI TOF automatyczny system identyfikacji mikroorganizmów, ilość: 1 sztuka Zadanie nr 2 – Aparat Vitek2 Compact system automatyczny do identyfikacji i ozn. lekowrażliwości Część nr 2 Aparat Vitek2 Compact system automatyczny do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, ilość: 1 sztuka Zadanie nr 3 – Automatyczna stacja pipetująca kompatybilna z posiadanymi aparatami do badań RT-PCR Część nr 3 Automatyczna stacja pipetująca kompatybilna z posiadanymi aparatami do badań RT-PCR, ilość: 1 sztuka Zadanie nr 4 – Laboratoryjne szafy chłodnicze Część nr 4 Laboratoryjne szafy chłodnicze, ilość: 6 sztuk Zadanie nr 5 – Aparat do wykonywania badań genetycznych, zautomat. zamknięty system Real Time PCR Część nr 5 Aparat do wykonywania badań genetycznych, zautomatyzowany zamknięty system Real Time PCR, ilość: 1 sztuka Zadanie nr 6 – Sterylizatory parowe pionowe Część nr 6 Sterylizatory parowe pionowe, ilość: 2 sztuki. Zadanie nr 7 – Szafy termostatyczne Część nr 7 Szafy termostatyczne, ilość: 8 sztuk Zadanie nr 8 – Komora laminarna Część nr 8 Komora laminarna, ilość: 1 sztuka Zadanie nr 9 – Mikroskopy optyczne Część nr 9 Mikroskopy optyczne, ilość: 3 sztuki Zadanie nr 10 – Łaźnia wodna Część nr 10 Łaźnia wodna, ilość: 1 sztuka Zadanie nr 11 – Pompa perystaltyczna Część nr 11 Pompa perystaltyczna, ilość: 1 sztuka Zadanie nr 12 – Wytrząsarki laboratoryjne Część nr 12 Zadanie nr 12 – Wytrząsarki laboratoryjne, ilość: 2 sztuki Zadanie nr 13 – Demineralizator Część nr 13 Demineralizator, ilość: 1 sztuka Zadanie nr 14 – Sterylizator na suche gorące powietrze Część nr 14 Sterylizator na suche gorące powietrze, ilość: 1 sztuka
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dfd915e9-ca25-11ed-9355-06954b8c6cb9
CPV 33.19.00.00, 38.00.00.00, 38.43.31.00, 38.51.00.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego NIEpóźnej niż w roku 2022) sprzętu laboratoryjnego określonego w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ do siedziby zamawiającego w Opolu i do oddziału laboratoryjnego w Kluczborku transportem na koszt wykonawcyIII.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu REGON 000292652 Mickiewicza 1 Opole 45-367 Beata Luboch przetargi.wsse.opole@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/wsse-opole
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 120
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPOLU
45-367 OPOLE
ADAMA MICKIEWICZA 1

2023-05-04

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dfd915e9-ca25-11ed-9355-06954b8c6cb9 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dfd915e9-ca25-11ed-9355-06954b8c6cb9 Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 065-190527
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000292652
Adres pocztowy: Mickiewicza 1
Miejscowość: Opole
Kod NUTS:
PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-367
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Luboch
E-mail:
przetargi.wsse.opole@sanepid.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.gov.pl/web/wsse-opole

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dfd915e9-ca25-11ed-9355-06954b8c6cb9
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dfd915e9-ca25-11ed-9355-06954b8c6cb9

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego.
Numer referencyjny: OA.272.3.2023.BL

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 765 848.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 – Aparat MALDI TOF automatyczny system identyfikacji mikroorganizmów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433100 Spektrometry masy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Aparat MALDI TOF automatyczny system identyfikacji mikroorganizmów, ilość: 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 049 260.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Aparat Vitek2 Compact system automatyczny do identyfikacji i ozn. lekowrażliwości
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Aparat Vitek2 Compact system automatyczny do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, ilość: 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 174 634.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – Automatyczna stacja pipetująca kompatybilna z posiadanymi aparatami do badań RT-PCR
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Automatyczna stacja pipetująca kompatybilna z posiadanymi aparatami do badań RT-PCR, ilość: 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 121 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 – Laboratoryjne szafy chłodnicze
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Laboratoryjne szafy chłodnicze, ilość: 6 sztuk

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 77 952.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 – Aparat do wykonywania badań genetycznych, zautomat. zamknięty system Real Time PCR
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Aparat do wykonywania badań genetycznych, zautomatyzowany zamknięty system Real Time PCR, ilość: 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 85 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 – Sterylizatory parowe pionowe
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Sterylizatory parowe pionowe, ilość: 2 sztuki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 121 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7 – Szafy termostatyczne
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Szafy termostatyczne, ilość: 8 sztuk

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 46 272.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 8 – Komora laminarna
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Komora laminarna, ilość: 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 650.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 9 – Mikroskopy optyczne
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Mikroskopy optyczne, ilość: 3 sztuki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 951.22 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 10 – Łaźnia wodna
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Łaźnia wodna, ilość: 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 164.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 11 – Pompa perystaltyczna
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Pompa perystaltyczna, ilość: 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 828.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 12 – Wytrząsarki laboratoryjne
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 12 – Wytrząsarki laboratoryjne, ilość: 2 sztuki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 992.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 13 – Demineralizator
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Demineralizator, ilość: 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 734.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 14 – Sterylizator na suche gorące powietrze
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Sterylizator na suche gorące powietrze, ilość: 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 467.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0188/22-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego NIEpóźnej niż w roku 2022) sprzętu laboratoryjnego określonego w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ do siedziby zamawiającego w Opolu i do oddziału laboratoryjnego w Kluczborku transportem na koszt wykonawcy

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/05/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/05/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX – Środki ochrony prawnej, ustawa Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
065
2023
Następna aktualizacja:
03/04/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij