DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Dane organizatora PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KROŚNIE
38-400 KROSNO
RYNEK 1
Tel. 13 437 55 00
Fax. 13 437 55 11
E-mail kpu@kpu.krosno.pl
WWW kpu.krosno.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Krosno
Treść zamówienia DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGOCzęść 1: Waga analityczna 2 szt.Cyfrowy blok grzewczy1 szt.Waga precyzyjna 4 szt.Statyw do pipet szklanych 8 szt.Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 2-20 µl 3 szt.Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 10-100 µl 3 szt.Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 50-250 µl 3 szt.Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 20-200 µl 3 szt.Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 100-1000 µl 3 szt.Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 500-5000 µl 3 szt.Statyw obrotowy na 6 pipet 3 szt.Chromowana łapa z trzema palcami do chłodnic 6 szt.Łapa do biuret pojedyncza metalowa z łącznikiem 12 szt.Kolba okrągłodenna z jedną szyją i ze szlifem. Pojemność: 1000 ml. 4 szt.Kolba okrągłodenna dwuszyjna, skośna. Pojemność 50 ml 4 szt.Pipety Pasteura o pojemności 3 ml 2500 szt.Strzykawki jednorazowe sterylne. Pojemność 10 ml. 200 szt.Igły jednorazowe – sterylne 200 szt.Pojemniki z PP z gwintowaną pokrywką – niesterylne, poj. 100 ml. 300 szt.Pojemnik na próbki wykonane z polistyrenu, niesterylne, poj. 30 ml. 15000 szt.Kapilary szklane z cechą pierścieniową 250 szt.Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem opisowym 100 szt.Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24×40 mm 100 szt.Butelka szklana ze szlifem i korkiem – z wąską szyją poj. 60 ml 50 szt.Cyfrowy miliamperomierz tablicowy 4 szt.Manometr różnicowy 3 szt.Walizka transportowa 5 szt.Tester kabli 1 szt.Lokalizator przewodów i kabli. 1 szt. Czujnik siły 1 szt.Czujnik siły 1 szt.Statyw pomiarowy 1 szt.Czujnik spalania stukowego 1 szt.PRECYZYJNY CZUJNIK TEMPERATURY 1 szt.Urządzenie diagnostyczne 1 szt.Spektrometr 1 szt.Czujnik pomiarowy dźwigniowo-zębaty 1 szt.Suwmiarka elektroniczna 1 szt.Ostrzarka do wierteł 1 szt.Trzpień pomiarowy 2 szt.Wózek na oprawki narzędziowe CNC 1 szt.Cyfrowy miernik kąta nachylenia 2 szt.Kątomierz z poziomicą laserową 1 szt.Liniał krawędziowy 1 szt.Dalmierz laserowy 1 szt.Zestaw tensometryczny 1 kpl.Przyrząd do pomiaru przepływów cieczy 1 szt.Tachometr optyczny ze stroboskopem 1 szt.Generator funkcyjny 1 szt.Warsztatowy multimetr cyfrowy 1 szt.Rezystor 220Ω 1kW 2 szt.Rezystor 270Ω 500W 2 szt.Rezystor 330Ω 500W 4 szt.Kondensator AC dużej pojemności 1500 µF 2 szt.Kondensator AC dużej pojemności 1000 µF 2 szt.Kondensatory AC dużej pojemności 750 µF 2 szt.Kondensatory AC dużej pojemności 2000 µF 2 szt.Przetwornik prądowy do pomiaru prądu zmiennego 2 szt.Przetwornik prądowy do pomiaru prądu zmiennego 2 szt.Przetwornik prądowy od 0 do 10 V 3 szt.Amperomierz analogowy DC 500mA/1/3/5A 1 szt.Amperomierz analogowy DC 1/3/10/30A 2 szt.Miernik współczynnika mocy 1 szt.Woltomierz DC analogowy laboratoryjny 2 szt.Dekada 4 zakresowa 1 szt.Dekada 7 zakresowa 1 szt.Zasilacz laboratoryjny 30V, 10A 5 szt.Stacja monitoringu hałasu 1 szt.Zestaw tomografii elektrooporowej 1 szt. Część 2: Centrala do zarządzania inteligentnym domem 5 szt.Ściemniacz 5 szt.Moduł do sterowania roletami i bramami 5 szt.Sterownik do obsługi tradycyjnych kanałów RGB 5 szt.Przycisk 10 szt.Głowica termostatyczna + czujnik temperatury do regulacji temperatury 5 szt.CZUJNIK OTWARCIA DRZWI/OKNA 5 szt.Czujnik zalania 5 szt.Czujnik dymu z alarmem przeciwpożarowym 5 szt.Inteligentne gniazdko 5 szt.Czujnik ruchu 5 szt.Mikro przekaźnik bez potencjałowy 5 szt.Moduł wykonawczy 5 szt.Interkom 5 szt.Controller 10 szt.Inteligentny ściemniacz oświetlenia 5 szt. Część 3: GEORADAR 1 szt. Część 4: Płytka z wbudowanym modułem 5 szt.Zestaw startowy z modułem WiFi 7 szt.16-portowa asynchroniczna karta interfejsu WAN 1 szt.8-portowy kabel asynchroniczny 1 szt.Czujnik temperatury i wilgotności powietrza 10 szt.Moduł 5 szt.Czujnik pyłu / czystości powietrza 2 szt.Zestaw do współpracy z minikomputerem Raspberry Pi 1 szt.Router 2 szt.Obudowa aluminiowa 2 szt.Czujnik temperatury, wilgotności, ciśnienia i powietrza 3 szt.Mini kamera 2 szt.Mikrokontroler 1 szt.Czujnik odległości 1 szt.Oscyloskop cyfrowy 1 szt.Głowica pomiaru impedancji piezoelektrycznej 1 szt.Mini robot 2 szt.Zestaw do budowy dwóch robotów walczących 1 szt.Robot balansujący 2 szt.Podwozie robota, mini robot jeżdżący 5 szt.Zestaw napędowy 6 szt.Podwozie robota 4 szt.Podwozie robota 4 szt.Zestaw startowy mikrokomputera 5 szt.Zestaw elementów elektronicznych 5 szt.Zestaw komponentów elektronicznych 7 kpl.Klocki do budowy pięciu robotów 2 szt.Pojemnik przezroczysty plastikowy 2 szt.Płytka rozszerzająca 1 szt.Pakiet rozszerzający 1 szt.Kabel do łączenia modułów 5 mWtyczki EV3 20 szt.Zestaw kabli do modułów Mindstorms 1 szt.Koszyk na 6 baterii typu AA posiadający wyprowadzone przewody 5 szt. DTG/36/ZP-5/23
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1677659597244
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/734286
CPV 31.70.00.00, 38.00.00.00, 38.50.00.00, 38.54.00.00, 42.20.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ: 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdział 6 SWZ. Wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3. Oświadczenie o którym mowa w pkt 2. składają: a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdzają brak podstaw wykluczenia. b) w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie Podwykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy. 4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt b), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452). 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponieważ Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu, nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: a) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy) c) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ d) Wykaz rozwiązań równoważnych (o ile dotyczy) e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy) f) Informacje dotyczące wykonawcy (znajduje się w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ) 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: • Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. • Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. • Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: – postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, – wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, – ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Wymagana forma: Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy został sporządzony jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczający zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KROŚNIE, ul. ul. Rynek 1, 38-400, Krosno, woj. podkarpackie, państwo PL, e-mail przetargi@kpu.krosno.pl
Adres strony internetowej (URL): https://kpu.krosno.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 90 dni
Miejsce i termin składania ofert PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KROŚNIE
38-400 KROSNO
RYNEK 1

2023-03-09

Sposób składania ofert platformazakupowa.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-04-07
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: okres gwarancji 20
część 1: czas naprawy w okresie gwarancji 20
część 2: cena 60
część 2: okres gwarancji 20
część 2: czas naprawy w okresie gwarancji 20
część 3: cena 60
część 3: okres gwarancji 20
część 3: czas naprawy w okresie gwarancji 20
część 4: cena 60
część 4: okres gwarancji 20
część 4: czas naprawy w okresie gwarancji 20
Uwagi 2023/BZP 00115120/01

Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KROŚNIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370468370
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Krosno
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 – Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kpu.krosno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpu.krosno.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f006e083-b363-11ed-9236-36fed59ea7dd
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115120
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068965/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Dostawa sprzętu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (nie dotyczy składania ofert gdyż wiadomości nie są szyfrowane):
– Jeżeli w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert nie zapisano inaczej to komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość.
– Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
– W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, lub SWZ.
– Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki.
– Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.
– Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl jest wcześniejsze poinformowanie przez zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub wniosku jak i wystosowanie wiadomości przez wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedź.
– Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
– Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
– Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2) 2) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów załączników do SWZ, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorach. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno
3) 7) Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy określa:
,,Pełna instrukcja tekstowa składania ofert” na ww. Platformie zakupowej stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ. Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie.
4) 13) Wykonawcy są zobowiązani do stosowania zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Rynek1, 38-400 Krosno, tel. 13 43 755 00.
z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: ochrona.danych@kpu.krosno.pl, lub pod numerem telefonu (13) 43 755 26.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
,,DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO”.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DTG/36/ZP-5/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Waga analityczna 2 szt.
Cyfrowy blok grzewczy1 szt.
Waga precyzyjna 4 szt.
Statyw do pipet szklanych 8 szt.
Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 2-20 µl 3 szt.
Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 10-100 µl 3 szt.
Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 50-250 µl 3 szt.
Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 20-200 µl 3 szt.
Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 100-1000 µl 3 szt.
Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 500-5000 µl 3 szt.
Statyw obrotowy na 6 pipet 3 szt.
Chromowana łapa z trzema palcami do chłodnic 6 szt.
Łapa do biuret pojedyncza metalowa z łącznikiem 12 szt.
Kolba okrągłodenna z jedną szyją i ze szlifem. Pojemność: 1000 ml. 4 szt.
Kolba okrągłodenna dwuszyjna, skośna. Pojemność 50 ml 4 szt.
Pipety Pasteura o pojemności 3 ml 2500 szt.
Strzykawki jednorazowe sterylne. Pojemność 10 ml. 200 szt.
Igły jednorazowe – sterylne 200 szt.
Pojemniki z PP z gwintowaną pokrywką – niesterylne, poj. 100 ml. 300 szt.
Pojemnik na próbki wykonane z polistyrenu, niesterylne, poj. 30 ml. 15000 szt.
Kapilary szklane z cechą pierścieniową 250 szt.
Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem opisowym 100 szt.
Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24×40 mm 100 szt.
Butelka szklana ze szlifem i korkiem – z wąską szyją poj. 60 ml 50 szt.
Cyfrowy miliamperomierz tablicowy 4 szt.
Manometr różnicowy 3 szt.
Walizka transportowa 5 szt.
Tester kabli 1 szt.
Lokalizator przewodów i kabli. 1 szt.
Czujnik siły 1 szt.
Czujnik siły 1 szt.
Statyw pomiarowy 1 szt.
Czujnik spalania stukowego 1 szt.
PRECYZYJNY CZUJNIK TEMPERATURY 1 szt.
Urządzenie diagnostyczne 1 szt.
Spektrometr 1 szt.
Czujnik pomiarowy dźwigniowo-zębaty 1 szt.
Suwmiarka elektroniczna 1 szt.
Ostrzarka do wierteł 1 szt.
Trzpień pomiarowy 2 szt.
Wózek na oprawki narzędziowe CNC 1 szt.
Cyfrowy miernik kąta nachylenia 2 szt.
Kątomierz z poziomicą laserową 1 szt.
Liniał krawędziowy 1 szt.
Dalmierz laserowy 1 szt.
Zestaw tensometryczny 1 kpl.
Przyrząd do pomiaru przepływów cieczy 1 szt.
Tachometr optyczny ze stroboskopem 1 szt.
Generator funkcyjny 1 szt.
Warsztatowy multimetr cyfrowy 1 szt.
Rezystor 220Ω 1kW 2 szt.
Rezystor 270Ω 500W 2 szt.
Rezystor 330Ω 500W 4 szt.
Kondensator AC dużej pojemności 1500 µF 2 szt.
Kondensator AC dużej pojemności 1000 µF 2 szt.
Kondensatory AC dużej pojemności 750 µF 2 szt.
Kondensatory AC dużej pojemności 2000 µF 2 szt.
Przetwornik prądowy do pomiaru prądu zmiennego 2 szt.
Przetwornik prądowy do pomiaru prądu zmiennego 2 szt.
Przetwornik prądowy od 0 do 10 V 3 szt.
Amperomierz analogowy DC 500mA/1/3/5A 1 szt.
Amperomierz analogowy DC 1/3/10/30A 2 szt.
Miernik współczynnika mocy 1 szt.
Woltomierz DC analogowy laboratoryjny 2 szt.
Dekada 4 zakresowa 1 szt.
Dekada 7 zakresowa 1 szt.
Zasilacz laboratoryjny 30V, 10A 5 szt.
Stacja monitoringu hałasu 1 szt.
Zestaw tomografii elektrooporowej 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

42200000-8 – Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy w okresie gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Centrala do zarządzania inteligentnym domem 5 szt.
Ściemniacz 5 szt.
Moduł do sterowania roletami i bramami 5 szt.
Sterownik do obsługi tradycyjnych kanałów RGB 5 szt.
Przycisk 10 szt.
Głowica termostatyczna + czujnik temperatury do regulacji temperatury 5 szt.
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI/OKNA 5 szt.
Czujnik zalania 5 szt.
Czujnik dymu z alarmem przeciwpożarowym 5 szt.
Inteligentne gniazdko 5 szt.
Czujnik ruchu 5 szt.
Mikro przekaźnik bez potencjałowy 5 szt.
Moduł wykonawczy 5 szt.
Interkom 5 szt.
Controller 10 szt.
Inteligentny ściemniacz oświetlenia 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy w okresie gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
GEORADAR 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy w okresie gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Płytka z wbudowanym modułem 5 szt.
Zestaw startowy z modułem WiFi 7 szt.
16-portowa asynchroniczna karta interfejsu WAN 1 szt.
8-portowy kabel asynchroniczny 1 szt.
Czujnik temperatury i wilgotności powietrza 10 szt.
Moduł 5 szt.
Czujnik pyłu / czystości powietrza 2 szt.
Zestaw do współpracy z minikomputerem Raspberry Pi 1 szt.
Router 2 szt.
Obudowa aluminiowa 2 szt.
Czujnik temperatury, wilgotności, ciśnienia i powietrza 3 szt.
Mini kamera 2 szt.
Mikrokontroler 1 szt.
Czujnik odległości 1 szt.
Oscyloskop cyfrowy 1 szt.
Głowica pomiaru impedancji piezoelektrycznej 1 szt.
Mini robot 2 szt.
Zestaw do budowy dwóch robotów walczących 1 szt.
Robot balansujący 2 szt.
Podwozie robota, mini robot jeżdżący 5 szt.
Zestaw napędowy 6 szt.
Podwozie robota 4 szt.
Podwozie robota 4 szt.
Zestaw startowy mikrokomputera 5 szt.
Zestaw elementów elektronicznych 5 szt.
Zestaw komponentów elektronicznych 7 kpl.
Klocki do budowy pięciu robotów 2 szt.
Pojemnik przezroczysty plastikowy 2 szt.
Płytka rozszerzająca 1 szt.
Pakiet rozszerzający 1 szt.
Kabel do łączenia modułów 5 m
Wtyczki EV3 20 szt.
Zestaw kabli do modułów Mindstorms 1 szt.
Koszyk na 6 baterii typu AA posiadający wyprowadzone przewody 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy w okresie gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdział 6 SWZ. Wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Oświadczenie o którym mowa w pkt 2. składają:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
b) w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie Podwykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE:
1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt b), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponieważ Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu, nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: a) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy)
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
c) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
d) Wykaz rozwiązań równoważnych (o ile dotyczy)
e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)
f) Informacje dotyczące wykonawcy (znajduje się w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ)
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
– postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
– wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
– ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy został sporządzony jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczający zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie Zamówienia jeśli zachodzą okoliczności wymienionych w art. 455 ust 1 i 2 ustawy Pzp, lub w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej:
a) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy spowodowanej np. niedostępnością na rynku sprzętu opisanego w przedmiocie zamówienia.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia, oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
b) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji określonego sprzętu, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji sprzętu. W takim przypadku Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod warunkiem spełnienia wszystkich kluczowych parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w cenie wynikającej z oferty Wykonawcy.
c) zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia; ustalony termin w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:
– przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
– zwłoki nie leżącej po stronie Wykonawcy,
– wystąpieniem zdarzeń losowych, niezależnych od stron umowy,
– wystąpieniem stanów których nie można było przewidzieć przed terminem podpisania umowy (np. stan wojenny, stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej, epidemia, pandemia itp.)
– ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalnoprawnych,
W takim przypadku, po udokumentowaniu okoliczności wystąpienia powyższych okoliczności, termin dostawy zostanie zmieniony.
d) w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np.
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty,
W takim przypadku Wykonawca będzie mógł dostarczyć przedmiot zamówienia o kluczowych parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, lub zrezygnować z części dostawy, której błąd dotyczy.
e) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały, w tym zmiana stawki podatku VAT).
f) wystąpi konieczność zmiany podwykonawców, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiana zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
g) wystąpiła konieczność zmiany osób wymienionych w umowie,
h) w razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,
Zmiany umowy wymagają zgody obydwu stron umowy, oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-09 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-09 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-07

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij