Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
78-600 WAŁCZ
CIASNA 7
Tel. 26 147 25 66
Fax. 26 147 21 84
E-mail 1rblogprasowy@wp.mil.pl
WWW www.1rblog.pl
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Wałcz
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego Numer referencyjny: 3/2022Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 6 do SWZ z podziałem na 6 zadań:Zadanie nr 1 – Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania siarki w ciekłych przetworach naftowychZadanie nr 2 – Dostawa dygestorium (wyciąg laboratoryjny)Zadanie nr 3 – Dostawa aparatu do oznaczania odporności na ścianieZadanie nr 4 – Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania całkowitego stężenia węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych metodą spektrometrii ultrafioletowejZadanie nr 5 – Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa – PenskyegoZadanie nr 6 – Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego produktów naftowych metodą destylacji normalnejDostawa automatycznego aparatu do oznaczania siarki w ciekłych przetworach naftowych Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania siarki w ciekłych przetworach naftowych zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1 szt. Dostawa dygestorium (wyciąg laboratoryjny) Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dygestorium (wyciąg laboratoryjny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 7 szt., w tym: zamówienie podstawowe: 6 szt zamówienie w opcji 1 szt. Dostawa aparatu do oznaczania odporności na ścianie Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do oznaczania odporności na ścianie zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1szt. Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania całkowitego stężenia węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych metodą spektrometrii ultrafioletowej Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania całkowitego stężenia węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych metodą spektrometrii ultrafioletowej zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1 szt. Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa – Penskyego Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa – Penskyego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1 szt. Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego produktów naftowych metodą destylacji normalnej Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego produktów naftowych metodą destylacji normalnej zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 2 szt., w tym: zamówienie podstawowe: 1 szt zamówienie w opcji 1 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1653291922804
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/615751
CPV 38.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE formułuje wymogu w zakresie wyżej opisanego warunkuIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – “Projektowane postanowienia umowy”.
Osoba do kontaktu Skarb Państwa – 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu ul. Ciasna 7 Wałcz 78-600 Anna Szalaty +48 261472184 1rblog.szp@ron.mil.pl +48 261472971 www.1rblog.wp.mil.pl https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 90
Miejsce i termin składania ofert 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
78-600 WAŁCZ
CIASNA 7

2022-06-23

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 31/08/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 098-268629
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Adres pocztowy: ul. Ciasna 7
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szalaty
E-mail:
1rblog.szp@ron.mil.pl
Tel.: +48 261472184
Faks: +48 261472971
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.1rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego
Numer referencyjny: 3/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 6 do SWZ z podziałem na 6 zadań:
Zadanie nr 1 – Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania siarki w ciekłych przetworach naftowych
Zadanie nr 2 – Dostawa dygestorium (wyciąg laboratoryjny)
Zadanie nr 3 – Dostawa aparatu do oznaczania odporności na ścianie
Zadanie nr 4 – Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania całkowitego stężenia węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych metodą spektrometrii ultrafioletowej
Zadanie nr 5 – Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa – Penskyego
Zadanie nr 6 – Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego produktów naftowych metodą destylacji normalnej

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania siarki w ciekłych przetworach naftowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania siarki w ciekłych przetworach naftowych zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa dygestorium (wyciąg laboratoryjny)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dygestorium (wyciąg laboratoryjny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 7 szt., w tym:
zamówienie podstawowe: 6 szt
zamówienie w opcji 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Zamawiający w zakresie zadania nr 2 przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli zamieszczonej w ust. 1 rozdziału III SWZ w kolumnie “ilość podstawowa” – maksymalnie o ilości wskazane w tabeli w ust. 1 rozdziału III SWZ w kolumnie “ilość w opcji”. Ilości ujęte w opcji mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabeli w Rozdziale III ust. 1 SWZ, w kolumnie „ilość podstawowa” w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub e – mailem lub faksem) w terminie określonym w „Projektowanych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia dla zadania zadania nr 2:
– w zakresie zamówienia podstawowego: do 90 dni od dnia zawarcia umowy
– w zakresie zamówienia “w opcji”: do 60 dni od dnia poinformowania o realizacji dostaw w zakresie prawa opcji

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa aparatu do oznaczania odporności na ścianie
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do oznaczania odporności na ścianie zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania całkowitego stężenia węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych metodą spektrometrii ultrafioletowej
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania całkowitego stężenia węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych metodą spektrometrii ultrafioletowej zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa – Penskyego
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa – Penskyego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego produktów naftowych metodą destylacji normalnej
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego produktów naftowych metodą destylacji normalnej zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w “Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik do SWZ w ilości 2 szt., w tym:
zamówienie podstawowe: 1 szt
zamówienie w opcji 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Zamawiający w zakresie zadania nr 6 przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli zamieszczonej w ust. 1 rozdziału III SWZ w kolumnie “ilość podstawowa” – maksymalnie o ilości wskazane w tabeli w ust. 1 rozdziału III SWZ w kolumnie “ilość w opcji”. Ilości ujęte w opcji mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabeli w Rozdziale III ust. 1 SWZ, w kolumnie „ilość podstawowa” w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub e – mailem lub faksem) w terminie określonym w „Projektowanych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia dla zadania zadania nr 6:
– w zakresie zamówienia podstawowego: do 90 dni od dnia zawarcia umowy
– w zakresie zamówienia “w opcji”: do 60 dni od dnia poinformowania o realizacji dostaw w zakresie prawa opcji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE formułuje wymogu w zakresie wyżej opisanego warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – “Projektowane postanowienia umowy”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Za pośrednictwem platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie:
a) w zakresie zadania nr 1, 3, 4 i 5: do 90 dni od dnia zawarcia umowy
b) w zakresie zadania nr 2 i 6:
– do 90 dni liczonych od dnia zawarcia umowy w zakresie zamówienia podstawowego
– do 60 dni od dnia poinformowania o realizacji dostaw w zakresie prawa opcji – w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji
2. W przypadku, gdyby termin realizacji zamówienia miał zakończyć się po 30 października 2022 r., to ostatecznym dniem, w którym Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie jest 30 października 2022 r. – dotyczy zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (art. 514 ust. 1 uPzp).
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób (art. 515 ust. 1 pkt 1) u Pzp)
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (art. 515 ust. 2 pkt 1) uPzp).
6. Odwołanie w przypadkach innych, niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. (art. 515 ust. 3 pkt. 1 uPzp).
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
098
2022
Następna aktualizacja:
23/05/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij