Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7
Tel. 52 374 94 44
Fax. 52 374 93 27
E-mail biuro.kanclerza@pbs.edu.pl
WWW pbs.edu.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnegoCzęść 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednej) sztuki Analizatora rtęci dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na potrzeby badań naukowych i realizacji zleceń zewnętrznych. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednej) sztuki KALORYMETRU wraz z wyposażeniem dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na potrzeby badan naukowych i realizacji zleceń zewnętrznych RZP.243.094.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1666346557166
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/679521
CPV 38.41.80.00, 38.43.40.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Dla części nr 1 – warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawy analizatora rtęci o wartości minimum 100 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu i dat. Dla części nr 2 – warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawy kalorymetru o wartości minimum 50 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu i dat. Spełnianie przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SWZ) oraz dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale VII pkt 6 lit. „b”. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu dostaw (wzór – załącznik nr 5 do SWZ), o których mowa w rozdziale VI pkt 6 SWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: opis techniczny w języku polskim wraz z nazwą producenta i typem modelu zaoferowanego Sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowany Sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego; 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: opis techniczny w języku polskim wraz z nazwą producenta i typem modelu zaoferowanego Sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowany Sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego; 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. 2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdziale VI pkt 1–2 i 7 SWZ. W związku z powyższym każdy z Wykonawców (odrębnie) składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SWZ) a oświadczenie dotyczące spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII pkt 6 SWZ, przy czym: a. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt 6 lit. „a” SWZ składa każdy z nich; b. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt 6 lit. „b” SWZ składa Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, o których mowa w rozdziale VI pkt 6 SWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo PL, e-mail przetargi@pbs.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pbs.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 30 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7

2022-10-31

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/pbs Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-11-29
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60,00
część 2: cena 60,00
Uwagi 2022/BZP 00403441/01

Dostawy
Dostawa sprzętu laboratoryjnego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001689
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-796
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 – Bydgosko-toruński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pbs.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pbs.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44e11a13-5106-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00403441
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020112/18/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.28 Sprzęt laboratoryjny, urządzenia laboratoryjne i badawcze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu
przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z
09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg),
b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
Szczegółowe wymagania zostały określone w rozdziale X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.243.094.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednej) sztuki Analizatora rtęci dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na potrzeby badań naukowych i realizacji zleceń zewnętrznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38434000-6 – Analizatory
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty = Pc + Pt, gdzie: Pc – liczba punktów w kryterium ceny (waga 60,00%), Pt – liczba punktów w kryterium termin płatności ( waga 40,00%). Punkty będą liczone wg wzorów określonych w rozdziale XVIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednej) sztuki KALORYMETRU wraz z wyposażeniem dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na potrzeby badan naukowych i realizacji zleceń zewnętrznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 38418000-8 – Kalorymetry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty = Pc + Pt + Pg , gdzie: Pc – liczba punktów w kryterium ceny (waga 60,00%), Pt – liczba punktów w kryterium termin płatności (waga 20,00%), Pg – liczba punktów w kryterium skrócenia świadczenia serwisu gwarancyjnego (waga 20,00%)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenia świadczenia serwisu gwarancyjnego
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla części nr 1 – warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawy analizatora rtęci o wartości minimum 100 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu i dat.
Dla części nr 2 – warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawy kalorymetru o wartości minimum 50 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu i dat.
Spełnianie przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SWZ) oraz dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale VII pkt 6 lit. „b”.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu dostaw (wzór – załącznik nr 5 do SWZ), o których mowa w rozdziale VI pkt 6 SWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: opis techniczny w języku polskim wraz z nazwą producenta i typem modelu zaoferowanego Sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowany Sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: opis techniczny w języku polskim wraz z nazwą producenta i typem modelu zaoferowanego Sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowany Sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego;
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy złożyć wraz z ofertą.
2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdziale VI pkt 1–2 i 7 SWZ. W związku z powyższym każdy z
Wykonawców (odrębnie) składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia –
załącznik nr 2 do SWZ) a oświadczenie dotyczące spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia –
załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na wezwanie
Zamawiającego, do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII pkt 6 SWZ, przy czym:
a. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt 6 lit. „a” SWZ składa każdy z nich;
b. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt 6 lit. „b” SWZ składa Wykonawca, który wykazuje
spełnianie warunku, o których mowa w rozdziale VI pkt 6 SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający przed podpisaniem umowy może
zażądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
a. zmiana podwykonawcy na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być
udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w
szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę
możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia itp;
b. zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody
Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na
które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez
dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części
zamówienia itp.;
c. zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które
uniemożliwiają terminową realizację zamówienia – wydłużenie terminu realizacji zamówienia o ilość dni, w których nie było
możliwe dostarczenie Materiałów. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, zagrożenie epidemiologiczne. Zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze
strony Wykonawcy;
d. zastępowanie Materiałów w szczególności wycofanych z produkcji, ich nowymi odpowiednikami, jeżeli będą to substytuty
Materiałów wycofanych z produkcji odpowiadające jakością Materiałom wskazanym pierwotnie w ofercie Wykonawcy.
Zastąpienie wymaga bezwzględnej zgody Zamawiającego i nie prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
e. zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp;
f. zmiany na zasadach określonych w art. 455 ust 1 pkt 2-4 oraz ust 2 ustawy Pzp.
g. zmiany przewidziane w załączniku nr 4 projektowanych postanowień umowy
Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, mogą być dokonywane na warunkach określonych przez przepisy
prawa, wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej, z uwzględnieniem przepisu art. 455 ustawy Pzp
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-31 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-31 10:20
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-29
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego. Brak podstaw do wykluczenia Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SWZ).
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia i nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom oraz polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby
określa rozdział VIII do SWZ.
3. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(WYKONAWCA ZAGRANICZNY) zawiera rozdział VII do SWZ.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij