Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
78-600 WAŁCZ
CIASNA 7
Tel. 26 147 25 66
Fax. 26 147 21 84
E-mail 1rblogprasowy@wp.mil.pl
WWW www.1rblog.pl
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Wałcz
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnegoCzęść 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Cleveland’a w ilości 1 kpl. zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach Jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania całkowitego stężenia węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych metodą spektrometrii ultrafioletowej w ilości 1 kpl. zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach Jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 63/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=portal.smartpzp.pl_1661982886826
LINK do SIWZ http://portal.smartpzp.pl/1rblog/public/postepowanie?postepowanie=33023480
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Oświadczenie to, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył do oferty przedmiotowy środek dowodowy, t.j. kartę katalogową lub techniczną lub handlową produktu lub broszurę, sporządzoną (pochodzącą) przez producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającą, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami jakościowymi zamieszczonymi w „Wymaganiach Jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej SWZ, pod względem: a) w zakresie zadania nr 1: spełniania wymagań i warunków technicznych określonych w normie PN-EN ISO 2592 (lub równoważnej) oraz normie ASTM D92 (lub równoważnej); posiadania zasilania napięciem 230 V; posiadania zapłonnika gazowego; posiadania żarnika do zapalania płomienia – 2 szt.; posiadania platynowego termometru rezystancyjnego Pt 100 w obudowie szklanej (2 szt.), który: ˗ posiada układ mikroprocesorowy zapamiętujący indywidualne poprawki kalibracyjne; ˗ posiada zakres pomiarowy temp. – 50 st.C do + 450 st. C; ˗ posiada rozdzielczość 0,1 st. C; ˗ umożliwia automatyczne odczytywanie poprawek przez aparat po podłączeniu czujnika; możliwości monitorowania wykresu prędkości grzania na wyświetlaczu aparatu; posiadania mechanizmu automatycznego opuszczania i podnoszenia układu czujnika temperatury i zapłonu; zakresu temperatury id temp. otoczenia do 400 st. C; automatycznej detekcja temperatury zapłonu; automatycznej korekcji wyników w odniesieniu do standardowego ciśnienia atmosferycznego (czujnik ciśnienia atmosferycznego); CRM w zakresie wartości temperatury zapłonu około 220±250 st. C uzyskany zgodnie z ISO Guide 34 lub ISO 17034 wraz ze świadectwem; posiadania dodatkowego tygla do oznaczania; posiadania możliwości podłączenia do komputera z oprogramowaniem sterującym. b) w zakresie zadania nr 2: spełniania wymagań i warunków technicznych określonych w normie ASTM D1840 (lub równoważnej); posiadania zasilania napięciem 230 V; posiadania aparatu wyposażonego we wmontowany komputer sterujący lub zewnętrzny komputer typu laptop z oprogramowaniem WINDOWS 10 lub nowszy; posiadania wejścia USB; doposażenia aparatu w odczynnik laboratoryjny naftalen o czystości ≥ 99,7% (opakowanie 10 g); wyposażenia aparatu w kuwety zgodnie z normą ASTM D1840 w ilości 8 sztuk; aparat wyposażony w kolby miarowe klasy „A” zamykanie korkiem o pojemnościach 25 ml – 10 sztuk (kolby z certyfikatem). 2) W przypadku zaoferowania dostawy przedmiotu zamówienia, który nie jest zgodny z normami, do których opis przedmiotu zamówienia (Wymagania jakościowe) się odnosi, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył do oferty przedmiotowe środki dowodowe np. w postaci certyfikatów lub sprawozdań z badań lub dokumentację techniczną producenta, potwierdzające, że proponowane rozwiązanie/a w równoważnym stopniu spełnia/ją wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – „Wymaganiach Jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SWZ – dotyczy Wykonawców, którzy oferują przedmiot zamówienia, który spełnia wymagania normy/norm równoważnej/ych względem normy/norm, do której/ych opis przedmiotu zamówienia (Wymagania jakościowe) się odnosi w poszczególnych zadaniach. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający przewiduje uzupełnienie wszystkich żądanych przedmiotowych środków dowodowych 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w rozdziale VIII SWZ. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego, kierowana będzie do wskazanego pełnomocnika. 1) Każda z firm wspólnie składających ofertę, złoży oddzielnie dla każdej z nich oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ. Ponadto przynajmniej jedna z firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna jest przedstawić oświadczenie i dokument wymieniony w Rozdziale IX ust. 2 niniejszej SWZ (przedmiotowe środki dowodowe). 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć również: a) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – w przypadku kiedy Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu; b) pełnomocnictwo, do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia); c) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólnie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – pełnomocnika). 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Osoba do kontaktu 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA, ul. ul. Ciasna 7, 78-601, Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo PL, e-mail 1rblog.szp@ron.mil.pl
Adres strony internetowej (URL): 1rblog.wp.mil.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni
Miejsce i termin składania ofert 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
78-600 WAŁCZ
CIASNA 7

2022-09-08

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/1rblog (platforma zakupowa). Godzina: 08:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-10-07
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: okres gwarancji 40
część 2: cena 60
część 2: okres gwarancji 40
Uwagi 2022/BZP 00328035/01

Dostawy
Dostawa sprzętu laboratoryjnego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320927404
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Ciasna 7
1.5.2.) Miejscowość: Wałcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 78-601
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 – Szczecinecko-pyrzycki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1rblog.szp@ron.mil.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 1rblog.wp.mil.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45960c91-2841-11ed-b8b2-9a321cc30829
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00328035
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029930/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.26 Dostawa sprzetu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://portal.smartpzp.pl/1rblog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/1rblog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez użytkowników Wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentyfikacji i podpisu elektronicznego.
2. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfikacji połączenia:
– posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje,
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek.
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
4. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXII “Ochrona Danych Osobowych
(RODO)” SWZ niniejszego postępowania.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu,
ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz,
inspektorem ochrony danych osobowych w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej jest Pani Paulina Gałęziowska – Turek tel. 261 472 205
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 63/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Cleveland’a w ilości 1 kpl. zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach Jakościowych” stanowiących załącznik nr 4
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyskała najwyższą liczbą punktów i jednocześnie jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania całkowitego stężenia węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych metodą spektrometrii ultrafioletowej w ilości 1 kpl. zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach Jakościowych” stanowiących załącznik nr 4
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyskała najwyższą liczbą punktów i jednocześnie jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (załącznik nr 2 do SWZ).
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
Oświadczenie to, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył do oferty przedmiotowy środek dowodowy, t.j. kartę katalogową lub techniczną lub handlową produktu lub broszurę, sporządzoną (pochodzącą) przez producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającą, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami jakościowymi zamieszczonymi w „Wymaganiach Jakościowych” stanowiących załącznik nr 4
do niniejszej SWZ, pod względem:
a) w zakresie zadania nr 1:
spełniania wymagań i warunków technicznych określonych w normie PN-EN ISO 2592 (lub równoważnej) oraz normie ASTM D92 (lub równoważnej);
posiadania zasilania napięciem 230 V;
posiadania zapłonnika gazowego;
posiadania żarnika do zapalania płomienia – 2 szt.;
posiadania platynowego termometru rezystancyjnego Pt 100 w obudowie szklanej (2 szt.), który:
˗ posiada układ mikroprocesorowy zapamiętujący indywidualne poprawki kalibracyjne;
˗ posiada zakres pomiarowy temp. – 50 st.C do + 450 st. C;
˗ posiada rozdzielczość 0,1 st. C;
˗ umożliwia automatyczne odczytywanie poprawek przez aparat po podłączeniu czujnika;
możliwości monitorowania wykresu prędkości grzania na wyświetlaczu aparatu;
posiadania mechanizmu automatycznego opuszczania i podnoszenia układu czujnika temperatury i zapłonu;
zakresu temperatury id temp. otoczenia do 400 st. C;
automatycznej detekcja temperatury zapłonu;
automatycznej korekcji wyników w odniesieniu do standardowego ciśnienia atmosferycznego (czujnik ciśnienia atmosferycznego);
CRM w zakresie wartości temperatury zapłonu około 220±250 st. C uzyskany zgodnie z ISO Guide 34 lub ISO 17034 wraz ze świadectwem;
posiadania dodatkowego tygla do oznaczania;
posiadania możliwości podłączenia do komputera z oprogramowaniem sterującym.
b) w zakresie zadania nr 2:
spełniania wymagań i warunków technicznych określonych w normie ASTM D1840 (lub równoważnej);
posiadania zasilania napięciem 230 V;
posiadania aparatu wyposażonego we wmontowany komputer sterujący lub zewnętrzny komputer typu laptop z oprogramowaniem WINDOWS 10 lub nowszy;
posiadania wejścia USB;
doposażenia aparatu w odczynnik laboratoryjny naftalen o czystości ≥ 99,7% (opakowanie 10 g);
wyposażenia aparatu w kuwety zgodnie z normą ASTM D1840 w ilości 8 sztuk;
aparat wyposażony w kolby miarowe klasy „A” zamykanie korkiem o pojemnościach 25 ml – 10 sztuk (kolby z certyfikatem).
2) W przypadku zaoferowania dostawy przedmiotu zamówienia, który nie jest zgodny z normami,
do których opis przedmiotu zamówienia (Wymagania jakościowe) się odnosi, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył do oferty przedmiotowe środki dowodowe np. w postaci certyfikatów lub sprawozdań z badań lub dokumentację techniczną producenta, potwierdzające, że proponowane rozwiązanie/a w równoważnym stopniu spełnia/ją wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – „Wymaganiach Jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SWZ – dotyczy Wykonawców, którzy oferują przedmiot zamówienia, który spełnia wymagania normy/norm równoważnej/ych względem normy/norm, do której/ych opis przedmiotu zamówienia (Wymagania jakościowe) się odnosi w poszczególnych zadaniach.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający przewiduje uzupełnienie wszystkich żądanych przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości 2 321,00 zł w tym:
Zadanie nr 1 – 1 188,00 zł
Zadanie nr 2 – 1 133,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 299).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium zabezpieczające ofertę złoży przynajmniej jeden z członków konsorcjum bądź pełnomocnik, umocowany przez pozostałych Wykonawców składających wspólnie ofertę. Z treści wadium winno wynikać, że zabezpiecza ono wszystkich Wykonawców (konsorcjantów wskazanych z nazwy) wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
ze wskazaniem nazwy postępowania, numeru sprawy oraz numeru zadania.
Konto wadium: NBP o/o Bydgoszcz nr rach. 76 1010 1078 0083 1213 9120 2000
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Zgodnie z art. 97 ust. 10 dokument ten powinien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo
na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie Zamawiającego, że zaistniały okoliczności zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzania tych okoliczności przez Wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez Wykonawcę, Zamawiającego lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku, korespondenta lub innej tego typu instytucji;
2) zobowiązanie gwaranta do zapłaty żądanej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wezwania
do zapłaty od Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 – 5 uPzp.
8. Zwrot wpłaconego wadium w gotówce zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego, zwrot zostanie dokonany
na rachunek bankowy, z którego dokonano jego wpłaty.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w rozdziale VIII SWZ.

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną
do reprezentowania danego podmiotu.

W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego, kierowana będzie do wskazanego pełnomocnika.

1) Każda z firm wspólnie składających ofertę, złoży oddzielnie dla każdej z nich oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

Ponadto przynajmniej jedna z firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna jest przedstawić oświadczenie i dokument wymieniony w Rozdziale IX ust. 2 niniejszej SWZ (przedmiotowe środki dowodowe).

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć również:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – w przypadku kiedy Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu;
b) pełnomocnictwo, do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia);
c) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólnie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – pełnomocnika).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli dotyczą one m.in.:
a) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie o tej samej lub lepszej jakości i parametrach przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia (przy zachowaniu dotychczasowych cen),
b) zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli jego niedochowanie wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem §11 ust. 4 niniejszej umowy,
c) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
d) zmiany rodzajów i wielkości opakowań,
e) zmiany przepisów prawnych (np. akcyza, VAT), jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny – zgodnie ze zmienionymi przepisami,
f) zmiany norm przedmiotowych na produkt oraz zmiany zakresu i norm metod badań,
g) zmiany ilości i częstotliwości dostaw w przypadku decyzji stosownych organów wojskowych,
h) zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określił go, co do tożsamości w ofercie lub rezygnacji z podwykonawcy,
i) zmiany zakresu podwykonawstwa,
j) zmiany producenta przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w umowie,
k) umożliwienia dalszej realizacji przedmiotu umowy przez konsorcjum, spółkę cywilną, z którego składu ubył jego członek,
2. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-08 08:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/1rblog (platforma zakupowa).
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-08 09:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-07
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.
2. W przypadku gdyby termin na realizację umowy miał zakończyć się po 30 listopada 2022 r., to ostatecznym dniem, w którym Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę jest 30 listopada 2022 r.
3. W przypadku gdy ostatni dzień wykonania zamówienia przypada na dzień wolny od pracy tj. sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, to termin realizacji przypada na dzień roboczy przypadający po tym dniu.

Numer informacji: 2022-BZP-00328035-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij