Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 CZĘSTOCHOWA
JASNOGÓRSKA 15A
Tel. 34 344 99 00
Fax. 34 362 72 10
E-mail psse.czestochowa@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/psse-czestochowa
Województwo śląskie
Powiat Częstochowa
Treść zamówienia Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego – Homogenizator

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego – Homogenizator
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1695283925640
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/psse-czestochowa/zapytanie-ofertowe—dostawa-homogenizatora
Osoba do kontaktu Pani Kinga Pytel pod numerem telefonu: 34 344 99 31 e-mail: kinga.pytel@sanepid.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia nie później niż do 31.10.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 CZĘSTOCHOWA
JASNOGÓRSKA 15A

2023-09-27

Sposób składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE, JASNOGÓRSKA 15A, 42-200 CZĘSTOCHOWA Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena ofertowa brutto
Uwagi Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Załącznik nr 6
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
ul. Jasnogórska 15A
42-200 Częstochowa
NIP: 573-17-90-781, REGON: 150267089
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa, dostawa, roboty budowlane*: Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego – Homogenizator
2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa na koszt Wykonawcy Homogenizatora laboratoryjnego z regulacją prędkości pracy wraz z wyposażeniem dodatkowym – 1 sztuka (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania Ofertowego)
3. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż do 31.10.2023 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
– nazwę i adres oferenta, nr NIP, nr REGON
– datę sporządzenia oferty,
– dane kontaktowe (nr telefonu, faksu, e-mail oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu),
– podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej,
– oświadczenie o akceptacji warunków z punktu VIII – informacje dodatkowe
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być:* dostarczona na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w sposób zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem oraz oznakowana następująco: ^Oferta na…………………………………………
Nie otwierać przed………r.
– dostarczona pocztą e-mail na adres: kinga.pytel@sanepid.gov.pl
Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
2. Termin składania ofert: 27.09.2023 r., godz. 9.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących ich treści.
6. Oferta, która nie zostanie prawidłowo zabezpieczona i opisana, a przez to otwarta przez Zamawiającego przed wyznaczonym terminem nie będzie rozpatrywana (dotyczy ofert składanych w formie papierowej).
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena ofertowa brutto.
2. Inne kryteria; Brak
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów: pocztą, faksem łub pocztą elektroniczną*.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający na przedmiot zamówienia zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowę*.
Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty wystawienia faktury.
Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na powyższe warunki.
Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dodatkowych informacji udziela Pan/Pani Kinga Pytel pod numerem telefonu: 34 344 99 31 e-mail: kinga.pytel@sanepid.gov.pl
Informacja o udzielonym dofinansowaniu ze środków unii europejskiej.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania nr POIS. 11.03.00-00-0192/22 realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).
UWAGA: Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane w ramach ww. programu
Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita
Polska
Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Częstochowa, dnia 20.09.2023 r.
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby sporządzającej zapytanie ofertowe)
* niepotrzebne skreślić
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij