Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 CZĘSTOCHOWA
JASNOGÓRSKA 15A
Tel. 34 344 99 00
Fax. 34 362 72 10
E-mail psse.czestochowa@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/psse-czestochowa
Województwo śląskie
Powiat Częstochowa
Treść zamówienia Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnychPrzedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt Wykonawcy urządzeń i sprzętu dla laboratorium PSSE w Częstochowie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2023r., z podziałem na części.Zadanie nr 1 – dostawa sterylizatora laboratoryjnego wraz z wzorcowaniem oraz z akcesoriami niezbędnymi do pracy Część nr 1 Zadanie nr 1 – dostawa sterylizatora laboratoryjnego wraz z wzorcowaniem oraz z akcesoriami niezbędnymi do pracy (w tym m.in. stacją uzdatniania wody z zapasowymi materiałami zużywalnymi) – 1 sztuka Zadanie nr 2 – dostawa szafy chłodniczej – 3 sztuki Część nr 2 Zadanie nr 2 – dostawa szafy chłodniczej – 3 sztuki Zadanie nr 3 – dostawa chłodziarki laboratoryjnej – 1 sztuka Część nr 3 Zadanie nr 3 – dostawa chłodziarki laboratoryjnej – 1 sztuka Zadanie nr 4 – dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z wzorcowaniem oraz niezależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pomieszczeń laboratoryjnych – 1 sztuka Część nr 4 Zadanie nr 4 – dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z wzorcowaniem oraz niezależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pomieszczeń laboratoryjnych – 1 sztuka Zadanie nr 5 – dostawa spektrofotometru działającego w zakresie światła widzialnego (VIS) wraz z wzorcowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi (drukarką i kuwetami) – 2 sztuki Część nr 5 Zadanie nr 5 – dostawa spektrofotometru działającego w zakresie światła widzialnego (VIS) wraz z wzorcowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi (drukarką i kuwetami) – 2 sztuki Zadanie nr 6 – dostawa komory laminarnej nablatowej przeznaczonej do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych przy badaniach mikrobiologicznych – 1 sztuka Część nr 6 Zadanie nr 6 – dostawa komory laminarnej nablatowej przeznaczonej do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych przy badaniach mikrobiologicznych – 1 sztuka Zadanie nr 7 – dostawa ultrawysokosprawnego chromatografu cieczowego UHPLC z detektorami UV-VIS-DAD i FLD z zestawem postkolumnowym do analizy m.in. aflatoksyn wraz z akcesoriami dodatkowymi Część nr 7 Zadanie nr 7 – dostawa ultrawysokosprawnego chromatografu cieczowego UHPLC z detektorami UV-VIS-DAD i FLD z zestawem postkolumnowym do analizy m.in. aflatoksyn wraz z akcesoriami dodatkowymi (m.in. wagą i odczynnikami) – 1 sztuka Zadanie nr 8 – dostawa chromatografu gazowego z detektorami FID oraz ECD wraz z akcesoriami niezbędnymi do pracy (m.in.: generatorem wodoru, kolumnami chromatograficznymi) – 1 sztuka Część nr 8 Zadanie nr 8 – dostawa chromatografu gazowego z detektorami FID oraz ECD wraz z akcesoriami niezbędnymi do pracy (m.in.: generatorem wodoru, kolumnami chromatograficznymi) – 1 sztuka Zadanie nr 9 – dostawa cieplarek laboratoryjnych wraz z wzorcowaniem oraz niezależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pomieszczeń laboratoryjnych – 2 sztuki Część nr 9 Zadanie nr 9 – dostawa cieplarek laboratoryjnych wraz z wzorcowaniem oraz niezależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pomieszczeń laboratoryjnych – 2 sztuki Zadanie nr 10 – dostawa inkubatora laboratoryjnego z chłodzeniem wraz z wzorcowaniem oraz niezależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pom. Część nr 10 Zadanie nr 10 – dostawa inkubatora laboratoryjnego z chłodzeniem wraz z wzorcowaniem oraz niezależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pomieszczeń laboratoryjnych – 1 sztuka Zadanie nr 11 – dostawa cieplarki z chłodzeniem wraz z wzorcowaniem – 1 sztuka Część nr 11 Zadanie nr 11 – dostawa cieplarki z chłodzeniem wraz z wzorcowaniem – 1 sztuka Zadanie nr 12 – dostawa detektora μ-ECD do chromatografu gazowego SHIMADZU GC-2010 z roku 2005 wraz z kolumnami chromatograficznymi oraz aktualizacją oprogramowania – 1 sztuka Część nr 12 Zadanie nr 12 – dostawa detektora μ-ECD do chromatografu gazowego SHIMADZU GC-2010 z roku 2005 wraz z kolumnami chromatograficznymi oraz aktualizacją oprogramowania – 1 sztuka Zadanie nr 13 – dostawa homogenizatora laboratoryjnego z regulacją prędkości pracy wraz z wyposażeniem dodatkowym – 1 sztuka Część nr 13 Zadanie nr 13 – dostawa homogenizatora laboratoryjnego z regulacją prędkości pracy wraz z wyposażeniem dodatkowym – 1 sztuka Zadanie nr 14 – dostawa mineralizatora mikrofalowego do mineralizacji próbek w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych wraz z zestawem zapasowych naczyń ciśnieniowych – 1 sztuka Część nr 14 Zadanie nr 14 – dostawa mineralizatora mikrofalowego do mineralizacji próbek w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych wraz z zestawem zapasowych naczyń ciśnieniowych – 1 sztuka Zadanie nr 15 – dostawa zgrzewarki przeznaczonej do zgrzewania plastikowych tacek Quanti Tray, QuantiTray 2000 i Quanti-Tray/Legiolert firmy IDEXX – 1 sztuka Część nr 15 Zadanie nr 15 – dostawa zgrzewarki przeznaczonej do zgrzewania plastikowych tacek Quanti Tray, QuantiTray 2000 i Quanti-Tray/Legiolert firmy IDEXX – 1 sztuka Zadanie nr 16 – dostawa zmywarki laboratoryjnej do mycia iniekcyjnego i natryskowego szkła laboratoryjnego o różnym kształcie i wielkości na dwóch poziomach z akcesoriami – 1 sztuka Część nr 16 Zadanie nr 16 – dostawa zmywarki laboratoryjnej do mycia iniekcyjnego i natryskowego szkła laboratoryjnego o różnym kształcie i wielkości na dwóch poziomach z akcesoriami (w tym m.in.: modułami do mycia szkła) oraz stacją uzdatniania wody laboratoryjnej wraz z zapasowymi materiałami zużywalnymi – 1 sztuka Zadanie nr 17 – dostawa amalgamacyjnego analizatora do oznaczania rtęci w próbkach stałych i ciekłych bez mineralizacji oraz bez konieczności dodawania odczynników – 1 sztuka Część nr 17 Zadanie nr 17 – dostawa amalgamacyjnego analizatora do oznaczania rtęci w próbkach stałych i ciekłych bez mineralizacji oraz bez konieczności dodawania odczynników – 1 sztuka Zadanie nr 18 – dostawa 3-stanowiskowego zestawu do filtracji membranowej próbek wody wraz z akcesoriami do posiewu próbek wody – 1 sztuka Część nr 18 Zadanie nr 18 – dostawa 3-stanowiskowego zestawu do filtracji membranowej próbek wody wraz z akcesoriami do posiewu próbek wody (w tym m.in.: zestawem pipet elektronicznych z końcówkami, filtrami membranowymi, lejkami filtracyjnymi, podajnikami do filtrów) – 1 sztuka
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ezamowienia.gov.pl_1691154251140
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-badc7b81-329d-11ee-a60c-9ec5599dddc1
CPV 31.71.14.22, 33.15.20.00, 33.19.11.10, 38.00.00.00, 38.43.22.00, 38.43.30.00, 38.43.40.00, 38.43.66.00, 39.71.11.00, 42.51.32.00, 42.66.41.00, 42.91.21.00, 42.95.90.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Projektowane postanowienia umowy stanowią odrębny załącznik do SWZ.
Osoba do kontaktu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie 5731790781 ul. Jasnogórska 15a Częstochowa 42-200 Magdalena Żyłka +48 343449931 magdalena.zylka@sanepid.gov.pl https://psseczestochowa.bip.gov.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 2
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 CZĘSTOCHOWA
JASNOGÓRSKA 15A

2023-09-04

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 03/10/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 149-475932
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5731790781
Adres pocztowy: ul. Jasnogórska 15a
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Żyłka
E-mail:
magdalena.zylka@sanepid.gov.pl
Tel.: +48 343449931
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://psseczestochowa.bip.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt Wykonawcy urządzeń i sprzętu dla laboratorium PSSE w Częstochowie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2023r., z podziałem na części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 469 721.45 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 18

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 – dostawa sterylizatora laboratoryjnego wraz z wzorcowaniem oraz z akcesoriami NIEzbędnymi do pracy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33191110 Autoklawy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 – dostawa sterylizatora laboratoryjnego wraz z wzorcowaniem oraz z akcesoriami NIEzbędnymi do pracy (w tym m.in. stacją uzdatniania wody z zapasowymi materiałami zużywalnymi) – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – dostawa szafy chłodniczej – 3 sztuki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42513200 Urządzenia chłodnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2 – dostawa szafy chłodniczej – 3 sztuki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – dostawa chłodziarki laboratoryjnej – 1 sztuka
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39711100 Chłodziarki i zamrażarki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 3 – dostawa chłodziarki laboratoryjnej – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 – dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z wzorcowaniem oraz NIEzależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pomieszczeń laboratoryjnych – 1 sztuka
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39711100 Chłodziarki i zamrażarki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 4 – dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z wzorcowaniem oraz NIEzależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pomieszczeń laboratoryjnych – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 – dostawa spektrofotometru działającego w zakresie światła widzialnego (VIS) wraz z wzorcowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi (drukarką i kuwetami) – 2 sztuki
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 5 – dostawa spektrofotometru działającego w zakresie światła widzialnego (VIS) wraz z wzorcowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi (drukarką i kuwetami) – 2 sztuki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 – dostawa komory laminarnej nablatowej przeznaczonej do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych przy badaniach mikrobiologicznych – 1 sztuka
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 6 – dostawa komory laminarnej nablatowej przeznaczonej do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych przy badaniach mikrobiologicznych – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7 – dostawa ultrawysokosprawnego chromatografu cieczowego UHPLC z detektorami UV-VIS-DAD i FLD z zestawem postkolumnowym do analizy m.in. aflatoksyn wraz z akcesoriami dodatkowymi
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 7 – dostawa ultrawysokosprawnego chromatografu cieczowego UHPLC z detektorami UV-VIS-DAD i FLD z zestawem postkolumnowym do analizy m.in. aflatoksyn wraz z akcesoriami dodatkowymi (m.in. wagą i odczynnikami) – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 8 – dostawa chromatografu gazowego z detektorami FID oraz ECD wraz z akcesoriami NIEzbędnymi do pracy (m.in.: generatorem wodoru, kolumnami chromatograficznymi) – 1 sztuka
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 8 – dostawa chromatografu gazowego z detektorami FID oraz ECD wraz z akcesoriami NIEzbędnymi do pracy (m.in.: generatorem wodoru, kolumnami chromatograficznymi) – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 9 – dostawa cieplarek laboratoryjnych wraz z wzorcowaniem oraz NIEzależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pomieszczeń laboratoryjnych – 2 sztuki
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33152000 Inkubatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 9 – dostawa cieplarek laboratoryjnych wraz z wzorcowaniem oraz NIEzależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pomieszczeń laboratoryjnych – 2 sztuki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 10 – dostawa inkubatora laboratoryjnego z chłodzeniem wraz z wzorcowaniem oraz NIEzależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pom.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33152000 Inkubatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 10 – dostawa inkubatora laboratoryjnego z chłodzeniem wraz z wzorcowaniem oraz NIEzależnym systemem rejestracji temperatury urządzeń oraz temperatury i wilgotności pomieszczeń laboratoryjnych – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 11 – dostawa cieplarki z chłodzeniem wraz z wzorcowaniem – 1 sztuka
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33152000 Inkubatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 11 – dostawa cieplarki z chłodzeniem wraz z wzorcowaniem – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 12 – dostawa detektora μ-ECD do chromatografu gazowego SHIMADZU GC-2010 z roku 2005 wraz z kolumnami chromatograficznymi oraz aktualizacją oprogramowania – 1 sztuka
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 12 – dostawa detektora μ-ECD do chromatografu gazowego SHIMADZU GC-2010 z roku 2005 wraz z kolumnami chromatograficznymi oraz aktualizacją oprogramowania – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 13 – dostawa homogenizatora laboratoryjnego z regulacją prędkości pracy wraz z wyposażeniem dodatkowym – 1 sztuka
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38436600 Homogenizatory zanurzeniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 13 – dostawa homogenizatora laboratoryjnego z regulacją prędkości pracy wraz z wyposażeniem dodatkowym – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 14 – dostawa mineralizatora mikrofalowego do mineralizacji próbek w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych wraz z zestawem zapasowych naczyń ciśnieniowych – 1 sztuka
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31711422 Urządzenia mikrofalowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 14 – dostawa mineralizatora mikrofalowego do mineralizacji próbek w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych wraz z zestawem zapasowych naczyń ciśnieniowych – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 15 – dostawa zgrzewarki przeznaczonej do zgrzewania plastikowych tacek Quanti Tray, QuantiTray 2000 i Quanti-Tray/Legiolert firmy IDEXX – 1 sztuka
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42664100 Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 15 – dostawa zgrzewarki przeznaczonej do zgrzewania plastikowych tacek Quanti Tray, QuantiTray 2000 i Quanti-Tray/Legiolert firmy IDEXX – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 16 – dostawa zmywarki laboratoryjnej do mycia iniekcyjnego i natryskowego szkła laboratoryjnego o różnym kształcie i wielkości na dwóch poziomach z akcesoriami – 1 sztuka
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42959000 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 16 – dostawa zmywarki laboratoryjnej do mycia iniekcyjnego i natryskowego szkła laboratoryjnego o różnym kształcie i wielkości na dwóch poziomach z akcesoriami (w tym m.in.: modułami do mycia szkła) oraz stacją uzdatniania wody laboratoryjnej wraz z zapasowymi materiałami zużywalnymi – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 17 – dostawa amalgamacyjnego analizatora do oznaczania rtęci w próbkach stałych i ciekłych bez mineralizacji oraz bez konieczności dodawania odczynników – 1 sztuka
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000 Analizatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 17 – dostawa amalgamacyjnego analizatora do oznaczania rtęci w próbkach stałych i ciekłych bez mineralizacji oraz bez konieczności dodawania odczynników – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 18 – dostawa 3-stanowiskowego zestawu do filtracji membranowej próbek wody wraz z akcesoriami do posiewu próbek wody – 1 sztuka
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42912100 Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 18 – dostawa 3-stanowiskowego zestawu do filtracji membranowej próbek wody wraz z akcesoriami do posiewu próbek wody (w tym m.in.: zestawem pipet elektronicznych z końcówkami, filtrami membranowymi, lejkami filtracyjnymi, podajnikami do filtrów) – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0192/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy stanowią odrębny załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
zgodnie z art. 138, ust. 4 PZP

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/09/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/10/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2023
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
149
2023
Następna aktualizacja:
07/08/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij