Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek UWM w Olsztynie

Dane organizatora UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2
Tel. 89 523 38 80
E-mail br@uwm.edu.pl
WWW www.uwm.edu.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia „Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek UWM w Olsztynie”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia „Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek UWM w Olsztynie”Część 1: System do demineralizacji wraz z dodatkowymi materiałami eksploatacyjnymi (filtry wstępne, moduł jonowymienny, promiennik lampy UV, kapsuła mikrofiltracyjna) – 1 sztuka Część 2: Holder do badań balistycznych kompatybilny z mikroskopem marki Leica model TL3000 Ergo DVM6 – jedna sztuka Część 3: Wytrząsarka laboratoryjna do hodowli glonów Część 4: Wirówka laboratoryjna wielofunkcyjna – 1 sztuka Część 5: Część 5 Mieszadło magnetyczne z grzaniem 322/2023/TP-I/DZP
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1695744008374
LINK do SIWZ http://www.platformazakupowa.pl/transakcja/823734
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 6 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 8.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, 8.2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, 8.3. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, 8.4. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 8.5. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą, 2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 3 2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne (Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Oświadczeniu wstępnym należy wskazać te warunki udziału w postępowaniu, które spełnia Wykonawca składający oświadczenie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE, ul. Oczapowskiego 2, 10-719, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, e-mail lukasz.malinowski@uwm.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.uwm.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 25 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2

2023-10-05

Sposób składania ofert za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 100
część 2: cena 100
część 3: cena 100
część 4: cena 100
część 5: cena 100
Uwagi 2023/BZP 00414308/01

Dostawy
„Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek UWM w
Olsztynie”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510884205
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 2
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 – Olsztyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lukasz.malinowski@uwm.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uwm.edu.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek UWM w
Olsztynie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbb76905-5c60-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414308
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104303/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.35 Dostawa materiałów laboratoryjnych (drobnica laboratoryjna)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą
elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu (formularz Wyślij wiadomość dostępny na stronie
dotyczącej danego postępowania)
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja
składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na
stronie głównej Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, natomiast
Instrukcja pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu to przeglądarka internetowa Internet Explorer,
Chrome i FireFox, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu jest zoptymalizowana dla minimalnej
rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
5. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty wynosi 10 plików
lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB każdy.
6. Szczegółowe informacje dotyczące, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i
oznaczania czasu przekazania danych określają: Regulamin Internetowej Platformy
Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy,
w których określono w szczególności że:
6.1. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
6.2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym,
4
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i
wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
6.3. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne
stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv, 7-
zip.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej
prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie,
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu
składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
10. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej
prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097,
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3
Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w Załączniku
nr 2 do SWZ.
7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w
celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej),
przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym
celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2
RODO.
8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do
nich obowiązki informacyjne z:
– art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,
– art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób
pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z
udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia
została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Zamawiający informuje, że:
– Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy Pzp, do
upływu terminu na ich wniesienie.
– Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych
9
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
– W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z
prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są
dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
– Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
– W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania.
– W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 322/2023/TP-I/DZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
System do demineralizacji wraz z dodatkowymi materiałami eksploatacyjnymi (filtry wstępne, moduł jonowymienny, promiennik lampy UV, kapsuła mikrofiltracyjna) – 1 sztuka

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Holder do badań balistycznych kompatybilny z mikroskopem marki Leica model TL3000 Ergo DVM6 – jedna sztuka

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wytrząsarka laboratoryjna do hodowli glonów

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wirówka laboratoryjna wielofunkcyjna – 1 sztuka

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 5 Mieszadło magnetyczne z grzaniem

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
8.2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2
do SWZ,
8.3. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
8.4. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
8.5. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w
szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko
jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
wstępne (Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Oświadczeniu wstępnym należy
wskazać te warunki udziału w postępowaniu, które spełnia Wykonawca składający oświadczenie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij