Dostawa (sprzedaż, dostarczenie, montaż) analizatora EDS do mikroskopu Zeiss

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa (sprzedaż, dostarczenie, montaż) analizatora EDS do mikroskopu Zeiss EVO 10 i kompatybilnego z detektorem EBSD e-Flash FS firmy Bruk…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa (sprzedaż, dostarczenie, montaż) analizatora EDS do mikroskopu Zeiss EVO 10 i kompatybilnego z detektorem EBSD e-Flash FS firmy Bruker z wyposażeniem
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1649500508038
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=55800
Osoba do kontaktu email: zampub@pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2022-04-20

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi KRAKÓW, 2022.04.07
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki
(zaproszenie do składania ofert)
I. Zamawiający:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 110,
31-155 KRAKÓW
Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa (sprzedaż, dostarczenie, montaż) analizatora EDS do mikroskopu Zeiss EVO 10 i kompatybilnego z detektorem EBSD e-Flash FS firmy Bruker z wyposażeniem o parametrach zgodnych z ogłoszeniem.
Zamówienie realizowane jest dla Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz oprogramowania
2. Wymagania ogólne:
• system kompatybilny z posiadanym skaningowym mikroskopem elektronowym Carl Zeiss EVO 10 MA,
• system kompatybilny z posiadanym analizatorem EBSD BRUKER e-Flash FS
• jednoczesna akwizycja danych z detektora EBSD i EDS z wykorzystaniem jednego programu.
• Zakres detekcji pierwiastków: od berylu(Be) do Ameryku (Am).
• Aktywna powierzchnia sensora detektora SDD, co najmniej 60 mm2.
• Wytrzymałe mechanicznie okienko polimerowe typu SUTW (Super Ultra Thin Window);
• Gwarantowana rozdzielczość energetyczna min. 126 eV dla linii Ka manganu.
• Cyfrowy system sterowania umożliwiający przejęcie kontroli nad położeniem wiązki elektronowej mikroskopu SEM oraz przechwytywanie obrazów elektronowych SE lub BSE z rozdzielczością do 4096 x 4096 pikseli.
• Dostarczenie i montaż wraz z detektorem pompy próżniowej bezolejowej o najniższym osiąganym ciśnieniu minimum 0,01 mbar np.: EDWARDS nXDS.
1
• Spektrometr musi charakteryzować się średnicą palca maksimum 18,3 mm dla najlepszego osiągalnego kąta bryłowego z okienkiem detektora 60mm2 mm oraz wagą nie większą niż 3,2 kg
• Sterowanie detektorem EDS z poziomu oprogramowania umożliwiającego analizę jakościową i ilościową widma, tworzenie raportów pomiarowych oraz bieżące monitorowanie parametrów detektora i mikroskopu w szczególności:
– Zbieranie widm rentgenowskich: w punkcie, z dowolnie wybranego obszaru lub z całego kadru,
– Automatyczną i manualną analizę jakościową,
– Analizę ilościową bezwzorcową,
– Badanie rozkładu wybranych pierwiastków na zadanym obszarze (mapping),
– Badanie rozkładu wybranych pierwiastków wzdłuż linii (linescan).
– Cyfrowe przetwarzanie i ulepszanie obrazu
– Analizę ilościową skanowania linowego
– Ilościową analizę map
– Automatyczna analizę fazową
– Mapowanie występowania pierwiastków z zapisem spektrów dla każdego punktu mapy
– Ultra-szybkie cyfrowe mapowanie występowania pierwiastków
– system obsługi i administracji dla wielu użytkowników
– jednoczesny mapping EDS/ EBSD
• Maksymalne tempo zliczania fotonów na wejściu detektora co najmniej 1 500 000 cps
• Instalacja systemu musi odbywać się przez autoryzowany serwis producenta posiadający aktualne certyfikaty szkolenia zarówno z EDS jak i EBSD.
3. Wymagania techniczne
Lp. Wymagane parametry
Analizator EDS
1 Jednoczesny mapping EDS/ EBSD
2 Zakres detekcji pierwiastków: od berylu(Be) do Ameryku (Am)
3 Aktywna powierzchnia sensora detektora SDD, co najmniej 60 mm2
4 Gwarantowana rozdzielczość energetyczna min. 126 eV dla linii Ka manganu
5 Tempo zliczania fotonów na wejściu detektora co najmniej 1 500 000 cps
6 Chłodzenie ogniwem Peltiera
4. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy, licząc od podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi 36 miesięcy. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: 7 dni.
5. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.
7. Miejsce realizacji: Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.
2
III. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Dopuszcza się możliwość porozumiewania się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
Zaleca się porozumiewanie drogą elektroniczną na adres poczty email: zampub@pk.edu.pl Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 110; 31-155 Kraków. Osoby upoważnione do kontaktu: Małgorzata Piętka
Ewentualne uwagi do ogłoszenia należy zgłaszać Zamawiającemu na adres e-mail zampub@pk.edu.pl, przed terminem składania ofert. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego udzielone Wykonawcom w związku z ich zapytaniami
VI. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
5) Wykonawca do oferty musi dołączyć:
opis techniczny, typ, rodzaj, model, oferowanego urządzenia, charakterystykę produktu, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
6) Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika.
7) Podmiot zainteresowany może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia z dziedziny nauki, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.
VII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (podpisany skan oferty) na adres: zampub@pk.edu.pl
2. Ofertę należy oznaczyć w sposób pozwalającym na identyfikację Wykonawcy wraz ze wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania na dostawa (sprzedaż, dostarczenie, montaż) analizatora EDS do mikroskopu Zeiss EVO 10 i kompatybilnego z detektorem EBSD e-Flash FS firmy Bruker KA-2/027/2022.
Termin składania ofert do dnia 20.04.2022, do godz. 10.00
3
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wszelkie koszty (transportu krajowego i zagranicznego wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cenę oferty stanowić będzie łączna wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wpisana na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
4. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom(…), Dz.U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
8. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
najkorzystniejszej:
1. Badaniu i ocenie podlegają oferty, które nie zostały odrzucone i które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu (na danym etapie badania i oceny ofert)
a) przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena
– 100 % (C)
b) sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
2. W ramach kryterium Cena ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = —— x 1 00 %
Co
4
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium Cena,
Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych, tj. niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu na danym etapie badania i oceny ofert.
Co – cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium Cena podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia podana w formularzu oferty.
2. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Do wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłane pismo z prośbą o podpisanie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy do podpisu.
2) Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.
3) Zamawiający na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej opublikuje informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację o nieudzieleniu zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.
XI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Data dodania 2022-04-11
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij