Dostawa spektrometru

Dane organizatora WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE
00-908 WARSZAWA
GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2
Tel. 26 183 90 00
Fax. 26 183 99 01
E-mail sekretariat.rektora@wat.edu.pl
WWW www.wat.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia DOSTAWA SPEKTROMETRU ORAZ ANALIZATORÓW WIDMA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO Z ZAKRESU WIDMOWEGO BLISKIEJ I ŚREDNIEJ PODCZERWIENI

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru oraz analizatorów widma promieniowania optycznego z zakresu widmowego bliskiej i średniej podczerwieni. 45/IOE/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=wat.ezamawiajacy.pl_1650620085642
LINK do SIWZ http://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/58550/details
CPV 38.43.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojskowa Akademia Techniczna, ul. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail dzp@wat.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wat.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 miesiące
Miejsce i termin składania ofert WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE
00-908 WARSZAWA
GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2

2022-05-06

Sposób składania ofert Platforma: https://wat.ezamawiajacy.pl Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-06-05
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2022/BZP 00131057/01

Dostawy
DOSTAWA SPEKTROMETRU ORAZ ANALIZATORÓW WIDMA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO Z ZAKRESU WIDMOWEGO BLISKIEJ I ŚREDNIEJ PODCZERWIENI
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012122900
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-908
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wat.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA SPEKTROMETRU ORAZ ANALIZATORÓW WIDMA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO Z ZAKRESU WIDMOWEGO BLISKIEJ I ŚREDNIEJ PODCZERWIENI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adbd20a3-c214-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00131057
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086228/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.17 Aparatura kontrolna i badawcza, np. mikroskopy itp.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://wat.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://wat.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 45/IOE/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru oraz analizatorów widma promieniowania optycznego z zakresu widmowego bliskiej i średniej podczerwieni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji wynosi do 30 dni od daty złożenia zgłoszenia.
Łączna maksymalna wartość wszystkich zamówień opcjonalnych, objętych Umową wynosi do 10% zamówienia podstawowego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1) W przypadku zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji
i oficjalnych kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienie
go produktem tego samego producenta, o tych samych lub lepszych parametrach technicznych z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.
W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie produktu spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego producenta, o tych samych lub lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie oświadczenie producenta/oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia.
2) Zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ujęty w aneksie, winien odpowiadać parametrom technicznym wykazanym w załączniku do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-06 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://wat.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-06 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-05

Numer informacji: 2022-BZP-00131057-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij