Dostawa spektrometru/mikroskopu Ramana

Dane organizatora KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
02-642 WARSZAWA
PUŁAWSKA 148/150
Tel. 22 621 02 51
Fax. 22 601 29 21
E-mail sip@policja.gov.pl
WWW www.policja.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa spektrometru/mikroskopu Ramana- systemu do badań dokumentów.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru/mikroskopu Ramana- systemu do badań dokumentów. 116/Cut/22/KK/PMP
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=kgpolicja.ezamawiajacy.pl_1656313507924
LINK do SIWZ http://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/64672/details
CPV 38.00.00.00, 38.43.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c Art. 109 ust. 1 pkt 3 Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 6 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1.1. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100). 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 1.2.1 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 1.2.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2 W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 Pzp, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: (dotyczy wykonawców oraz odpowiednio wykonawców występujących wspólnie, podmiotów trzecich): 1.1.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK), (w zakresie określonym w rozdz. VIII ust 1 pkt 1.1. SWZ). 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących środków dowodowych: zdjęć oferowanego produktu oraz głównych elementów składających się na całość zestawu; kart produktu, kart charakterystyki lub innych dokumentów zawierających informacje indywidualizujące zaoferowany artykuł, potwierdzające wszystkie techniczno – użytkowe wymagania Zamawiającego, wyszczególnione w Specyfikacji technicznej nr 8/T/BLP/KGP/2022 z dnia 25 maja 2022r. 2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących środków dowodowych: zdjęć oferowanego produktu oraz głównych elementów składających się na całość zestawu; kart produktu, kart charakterystyki lub innych dokumentów zawierających informacje indywidualizujące zaoferowany artykuł, potwierdzające wszystkie techniczno – użytkowe wymagania Zamawiającego, wyszczególnione w Specyfikacji technicznej nr 8/T/BLP/KGP/2022 z dnia 25 maja 2022r. 2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 3.1. wypełnienie na Platformie Formularza Oferty w zakresie części A, 3.2. dodanie w zakładce „OFERTY” Formularza Oferty w zakresie części B (treść zgodna z załącznikiem nr 1 do SWZ), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentacji. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zamowieniakgp@policja.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.policja.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 126 dni
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
02-642 WARSZAWA
PUŁAWSKA 148/150

2022-07-04

Sposób składania ofert Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy MarketPlanet pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl. Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-08-02
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 50
okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia 10
dodatkowe pożądane funkcjonalności ujęte w pkt. 5 specyfikacji technicznej nr 8/t/blp/kgp/2022 z 25 maja 2022r. 40
Uwagi 2022/BZP 00222870/01

Dostawy
Dostawa spektrometru/mikroskopu Ramana- systemu do badań dokumentów.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Policji
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012137497
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Puławska 148/150
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-624
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniakgp@policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa spektrometru/mikroskopu Ramana- systemu do badań dokumentów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4089dfe-eb05-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222870
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00119640/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.4 Zamówienie na “System do badań dokumentów” udzielane w ramach odrębnych postępowań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione
w Rozdziale XII SWZ oraz na stronie Platformy E-Zamawiający w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego (Instrukcja
dla Wykonawców)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie przetwarzania danychosobowych
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) zawarte są w załączniku nr 7 do SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 116/Cut/22/KK/PMP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa spektrometru/mikroskopu Ramana- systemu do badań dokumentów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38433000-9 – Spektrometry

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe pożądane funkcjonalności ujęte w pkt. 5 Specyfikacji technicznej nr 8/T/BLP/KGP/2022 z 25 maja 2022r.
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
1.2.1 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
1.2.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2 W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 Pzp, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,
w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
(dotyczy wykonawców oraz odpowiednio wykonawców występujących wspólnie, podmiotów trzecich):
1.1.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK), (w zakresie określonym w rozdz. VIII ust 1 pkt 1.1. SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących środków dowodowych:
zdjęć oferowanego produktu oraz głównych elementów składających się na całość zestawu;
kart produktu, kart charakterystyki lub innych dokumentów zawierających informacje indywidualizujące zaoferowany artykuł, potwierdzające wszystkie techniczno – użytkowe wymagania Zamawiającego, wyszczególnione w Specyfikacji technicznej nr 8/T/BLP/KGP/2022 z dnia 25 maja 2022r.
2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących środków dowodowych:
zdjęć oferowanego produktu oraz głównych elementów składających się na całość zestawu;
kart produktu, kart charakterystyki lub innych dokumentów zawierających informacje indywidualizujące zaoferowany artykuł, potwierdzające wszystkie techniczno – użytkowe wymagania Zamawiającego, wyszczególnione w Specyfikacji technicznej nr 8/T/BLP/KGP/2022 z dnia 25 maja 2022r.
2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 3.1. wypełnienie na Platformie Formularza Oferty w zakresie części A,
3.2. dodanie w zakładce „OFERTY” Formularza Oferty w zakresie części B (treść zgodna z załącznikiem nr 1 do SWZ), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentacji.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: § 11
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji, gdy:

a) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy, nie powodujących zmiany Przedmiotu umowy i nie powodujących zmiany wartości umowy,
b) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów;
c) w przypadku przedłużającej się procedury udzielania zamówienia publicznego na skutek korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o czas trwania procedury odwoławczej;
d) w przypadku zakończenia wytwarzania urządzeń lub innego produktu objętego umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w SWZ i umowie i nie powodują zmiany ceny.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy MarketPlanet pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 12:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-02
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto przedmiotu umowy.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 20 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający
dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 2021, poz. 672). Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione ono w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, alby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z tych wykonawców; Ofertę i oświadczenie, sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; Oferta i oświadczenie musi być podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast: a) dokumentów wymienionych w pkt 1.2.2 SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się w siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
powyższych dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa w art. 108 ust.
1 pkt 1 i 2 zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy
wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Numer informacji: 2022-BZP-00222870-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij