Dostawa spektrometru masowego

ane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa spektrometru masowego wraz z powielaczem elektronów dla NCPS SOLARIS (ul. Czerwone Maki 98, Kraków)….

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru masowego wraz z powielaczem elektronów dla NCPS SOLARIS (ul. Czerwone Maki 98, Kraków).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.uj.edu.pl_1653658343202
LINK do SIWZ http://przetargi.uj.edu.pl/zaproszenia-oferty-nauka?p_p_id=56_INSTANCE_SzHXrNbDmwcn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1378124&articleId=150924907&widok=ogloszenie
CPV 38.43.31.00
Osoba do kontaktu tel. +4812 663-39-03, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl, Jolanta Szymanek-Górniak, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 8 tygodni, licząc od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2022-06-06

Sposób składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE, GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +48 12 663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl; www.uj.edu.pl
www.przetargi.uj.edu.pl
Kraków, dnia 27.05.2022 r.
Zaproszenie do składania ofert zwane dalej Zaproszeniem lub Z
1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
2. Jednostka prowadząca sprawę:
2.1 Dział Zamówień Publicznych UJ, Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków,
2.1.1 tel. +4812 663-39-03
2.1.2 e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl
2.1.3 strona internetowa www.uj.edu.pl;
2.1.4 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: https://przetargi.uj.edu.pl
2) Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
19 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.).
2. Do czynności podejmowanych przez Podmiot zamawiający, zwany dalej Zamawiającym
i Podmiot zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy przedstawione w niniejszym Zaproszeniu.
3) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru masowego wraz z powielaczem elektronów dla NCPS SOLARIS (ul. Czerwone Maki 98, Kraków).
Zamówienie płatne ze środków MEiN przyznanych na podstawie umowy nr 1/SOL/2021/2
z dnia 17 grudnia 2021 r., zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, w kwocie 199 998 723,10 zł.
2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do niniejszego Zaproszenia.
3. Przedmiot zamówienia musi zostać odpowiednio zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami w trakcie transportu oraz ubezpieczony.
4. Przedmiot zamówienia (spektrometr masowy i powielacz elektronów) mają być fabrycznie nowe.
5. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 38433100-0-spektrometr masowy.
7. Zamawiający zastrzega prawo opcji polegające na rozszerzeniu zakresu przedmiotu umowy i możliwości zamówienia dodatkowej 1 sztuki spektrometru masowego wraz z 1 sztuką powielacza elektronów. Pozostałe warunki określone zostały we wzorze umowy.
8. W przypadku wskazania w zapisach Zaproszenia lub załączników do Zaproszenia, nazw własnych, typów, modeli, symboli, itp., należy zapisy te rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy określenie lub równoważny, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej tych samych cech, parametrów technicznych, funkcjonalnych i innych na poziomie,
co najmniej takim jak opisane w Zaproszeniu.
4) Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 8 tygodni, licząc od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy.
5) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.
2. Zaleca się porozumiewanie drogą elektroniczną na adres poczty email: jolanta.szymanek@uj.edu.pl.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Przed złożeniem ofert Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu uwagi, co do treści niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający uwzględniając przesłane uwagi może dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia oraz odpowiednio wydłużyć termin składania ofert.
5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest w zakresie formalnym
i merytorycznym-Jolanta Szymanek-Górniak, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl
6) Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość przedmiotu zamówienia oraz skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien dołączyć
do oferty kalkulację cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
2. Wykonawca musi dołączyć do oferty specyfikację techniczną urządzeń lub inny dokument
(np. kartę katalogową lub opis), pozwalający na ocenę zgodności oferowanych urządzeń
z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu. Dokumenty/oświadczenia mogą zostać złożone
w języku polskim lub angielskim.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia, tj. według treści formularza ofertowego i jego załączników, zamieszczonych w niniejszym Zaproszeniu w języku polskim albo w języku angielskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru i napisana w języku polskim lub angielskim oraz przekazana za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w Zaproszeniu.
4.1 W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4.2 Ofertę można sporządzić w formie pisemnej (podpisać własnoręcznie) oraz zeskanować albo sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać podpisem elektronicznym, np. podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika i opatrzone datami ich dokonania.
6. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1010 z późn. zm.) nie mogą być udostępnione.
7. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym mogą być dokonywane w euro (EUR) lub PLN.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
9. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym Zaproszeniu i jego załącznikach.
7) Miejsce oraz sposób, jak i termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać elektronicznie w terminie do dnia 06.06.2022 roku do godziny 11.00, na adres email: jolanta.szymanek@uj.edu.pl z oznaczeniem w tytule emaila: Oferta na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru masowego wraz z powielaczem elektronów dla potrzeb NCPS SOLARIS., nr sprawy 80.272.219.2022.
8) Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w euro (EUR) lub PLN. Wskazana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia w trakcie transportu oraz gwarancji. Warunki dostawy: DDP Kraków: NCPS SOLARIS UJ, ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków (Incoterms 2020).
W cenę oferty Wykonawca nie wlicza prawa opcji wskazanego w pkt 3)7 Zaproszenia.
2. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy znajduje się poza terenem Polski, dla potrzeb ewaluacji i porównania ofert, Zamawiający doliczy do przedstawionej ceny podatek VAT.
3. Nie przewiduje się waloryzacji ceny wskazanej w ofercie, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za cały przedmiot zamówienia.
4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy.
5. W przypadku złożenia ofert w euro (EUR) albo w dolarach (USD), dla porównania ofert, Zamawiający do przeliczenia na złoty polski (PLN) wartości ofert przyjmie kurs sprzedaży walut obcych (tabela C) publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania Zaproszenia.
9) Opis czynności i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu na podstawie kryterium oceny ofert określonym poniżej:
Cena ryczałtowa za całość przedmiotu zamówienia-100%
1.1 Punkty przyznawane za kryterium cena ryczałtowa za całość przedmiotu zamówienia będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj: Co) x 10
gdzie:
C-liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj-najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co-cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 10 punktów.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również negocjować treść i ceny ofert z zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców.
2.1 Zamawiający zastrzega, iż może w szczególności prowadzić negocjacje w celu zmiany treści ofert, w szczególności w zakresie warunków umownych, np. dotyczących gwarancji czy warunków płatności, ceny, ulepszenia aspektów technicznych, a po zakończeniu negocjacji, Zamawiający może zaprosić Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności, jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zaproszenia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez:
5.1 Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
5.1.1 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
5.1.2 handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
5.1.3 o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054);
5.1.4 finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
5.1.5 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;
5.1.6 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
5.1.7 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;
5.1.8 o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej-lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
5.2 Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej (pkt 5.1);
5.3 Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5.4 Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
5.5 Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
5.6 Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.7 Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy.
7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o rozstrzygnięciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.
10) Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.
11) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności.
12) Wzór umowy-Załącznik nr 2 do Zaproszenia-zawiera warunki i wymagania umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
13) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO ) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu +48 12 663 12 25.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy 80.272.219.2022.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy PZP, przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO.
10. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać udostępnione,
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
11. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej,
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.
14. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej, polegającym na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
14) Załączniki do Zaproszenia
Załącznik A-Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1-Formularz oferty
Załącznik nr 2-Wzór umowy
Załącznik A do Zaproszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Oferowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymienione poniżej wymagania techniczne:
Spektrometr masowy 1 sztuka:
Zakres mas: 1 do 100 amu
Typ filtra masowego: Quadrupol
Typ detektora: Kubek Faradaya (Faraday cup-FC), powielacz elektronów (Electron multiplier-EM)
Rozdzielczość: lepsza niż 0.5 amu
Czułość(A/Torr): 2×10-4 (FC); <200 (EM)
Dynamiczny zakres pomiaru ciśnienia: 6 dekad
Minimalne mierzone ciśnienie parcjalne do wykrycia cząstek: 5×10-11 Torr/6,6×10-11 mbar (FC), 5×10-14 Torr/6,6×10-14 mbar (EM)
Zakres pracy:
10-4 Torr/1,3×10-4 mbar dla UHV (FC)
10-6 Torr/1,3×10-6 mbar dla UHV (EM)
Zakres temperaturowy urządzenia: temp pok.: 70 stopn.C (max.)
Możliwość wygrzewania do temperatury 300 stopn.C (bez elektroniki pomiarowej)
Jonizator:
• Otwarte źródło jonów, cylindrycznie symetryczne
• Materiał: stal nierdzewna typ 304,
• Degas 1 do 10 W,
• Energia elektronów 25 do 105 V (programowalny)
• Energia jonizująca 8 do 12 V (programowalny)
• prąd emisji elektronów 0 do 3.5 mA (programowalny)
Port przyłączeniowy: DN40CF.
Komunikacja: RS-232C
Waga: nie większa niż 3kg
Przykładowy produkt: Stanford Research System model: RGA100 (1&2)
Powielacz elektronów 1 sztuka:
Pełna kompatybilność z głowicą SRS RGA 100.
Załącznik nr 1 do Zaproszenia
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij