Dostawa spektrometru mas z wyposażeniem

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa spektrometru mas z wyposażeniem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru mas z wyposażeniem
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1679581784462
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=59653
CPV 38.43.30.00
Osoba do kontaktu adres poczty email: zampub@pk.edu.pl., Danuta Karlikowska
Wymagany termin realizacji zamówienia do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-03-31

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Znak sprawy: KA-2/026/2023 KRAKÓW, 2023.03.22
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki
(zaproszenie do składania ofert)
I. Zamawiający:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
II. Tryb postępowania
Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).
Przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru mas z wyposażeniem o parametrach zgodnych z niniejszym ogłoszeniem.
2. Kod CPV: 38433000-9 Spektrometry
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Specyfikacja
1
Spektrometr mas:
• spektrometr klasy badawczej oparty na potrójnym kwadrupolu o poniższej charakterystyce:
• czas odpowiedzi przy zmianie stężenia gazu: < 300 ms;
• szybkość skanowania co najmniej do 650 pomiarów na sekundę w analizie sygnałów przejściowych
• zamknięte źródło jonów, podwójna katoda;
• zakres regulacji energii jonizacji co najmniej 0,5 – 150 eV z krokiem nie mniejszym niż 0,2 eV;
• w pomiarach sygnałów przejściowych musi być zapewniona możliwość wykrywania mas przy użyciu różnej energii jonizacji w pojedynczym pomiarze; czas przełączenia między różnymi energiami elektronów < 1s;
• możliwość ustawianie kontroli emisji przez użytkownika w zakresie co najmniej od 1μA do 500μA
• zakres mas atomowych co najmniej 0-200 amu;
• limit detekcji gazów nie gorszy niż 10 ppb;
• 2 detektory, z zapewnioną możliwością zmieniania w trakcie analizy w zależności od wybieranych nastaw: Faraday i SEM
• ciśnienie gazów na wlocie: 0,1-2,0 bara
• automatyczne odejmowanie nakładających się pasm
• zapasowa co najmniej 1 para katod irydowych pokrytych tlenkiem itru
2
System próżniowy:
• zewnętrzna bezolejowa pompa próżniowa (typu scroll) o wydajności co najmniej 6 m3/h;
• układ pompy turbomolekularnej UHV 60 l/s wraz z kontrolerem;
• port UHV ze złączem DN-40-CF wygrzewany do 250 stopn.C;
• kontroler próżni wraz z wyświetlaczem i systemem zabezpieczającym w przypadku nadmiernego poziomu ciśnienia.
3
Układ ciągłego dozowania analizowanych mieszanin gazów:
• linia transferowa ogrzewana min. do 200 stopn.C z regulacją temperatury i cyfrowym wyświetlaniem temperatury;
• przewód elastyczny zapewniający wygodne podłączenie do systemu badawczego;
• kapilara kwarcowa o długości co najmniej 1.8 m
• wymienne kapilary kwarcowe;
• by-pass do pompy utrzymującej stałe ciśnienie w analizatorze wraz z zaworem by-passu próbki;
• regulowany minimalny przepływ analizowanych gazów;
• przepływ analizowanej próbki co najmniej 20 ml/min
• mała objętość martwa, zapewniająca szybką reakcję detektora przyrządu na zmiany składu analizowanych gazów wlotowych;
• bezpośrednie podłączenie układu do komory jonizacyjnej zapewniające wysoką czułość w pracy z zamkniętym źródłem jonów.
• dodatkowa kapilara kwarcowa zapewniająca przepływ analizowanej próbki do 4 ml/min wraz
z dodatkową kryzą naciekową do komory próżniowej o średnicy 0,03 mm
4
Komunikacja z komputerem
• Złącza co najmniej: RS232, USB 2.0, 10/100Base-T LAN;
5
Moduł regulatora temperatury
Moduł regulatora temperatury typu PID dla zewnętrznego obiektu (pieca), zapewniający możliwość jednoczesnej rejestracji i sterowania procesem regulacji temperatury. Dane pomiarowe temperatury muszą być zapisywane
i wyświetlane z pozostałymi danymi rejestrowanymi przez spektrometr masowy. Moduł musi umożliwiać sterowanie ręczne lub automatyczne zadanych punktów oraz szybkości zmian temperatury. Moduł musi być wyposażony
w wyjście cyfrowe do bezpośredniego sterowania elementem wykonawczym obiektu regulacji oraz wyjście sygnału analogowego (co najmniej 0-5V), które może stanowić sygnał wejściowy właściwego, dodatkowego regulatora pieca. Zapewniona komunikacja modułu ze spektrometrem przynajmniej
w standardzie RS485.
6
Oprogramowanie:
• funkcje sterowania i kalibracji spektrometru z automatycznym strojeniem i kalibracją mas;
• funkcje opracowania i wizualizacji wyników analiz, także w funkcji danych z wejść analogowych
(np. temperatury), m.in. wyświetlanie histogramu dla wybranego przez użytkownika zakresu mas, wyświetlanie analizy trendu ciśnień cząstkowych do 100 kanałów mas w funkcji czasu, wyświetlanie profilu pasma dla wybranego przez użytkownika zakresu mas z krokiem 0,01 amu;
• współpraca z najczęściej wykorzystywanymi bibliotekami widm masowych, takimi jak NIST/EPA/NIH;
• zautomatyzowana analiza spektralna zapewniająca identyfikację pików i analizę składu mieszaniny
• możliwość prezentacji danych 3D-masy w funkcji energii elektronu i intensywności
• możliwość eksportu danych do innych programów, min. w formacie ASCII;
• elastyczna kalibracja dla składników głównych i pobocznych z korekcją tła;
• moduł oprogramowania do analiz ilościowych umożliwiający analizę do 16 składników o charakterystyce:
◦ biblioteka do wyszukiwania spektralnego wykorzystująca 10 pasm z funkcją inteligentnego skanowania;
◦ kalkulator spektralny do gazów/par do ustawienia analizy zapewniający automatyczne odejmowanie
w przypadku nakładających się pasm;
◦ elastyczna kalibracja dla składników głównych i pobocznych z korekcją tła;
◦ podgląd danych z trzema osiami Y z równoczesnym wyświetlaniem danych ilościowych;
◦ możliwość analizy wielostrumieniowej z automatycznymi pomiarami sekwencyjnymi (do 80 źródeł gazów).
◦ moduł oprogramowania zapewniający kontrolę pracy regulatora temperatury oraz synchronizację danych ze spektrometru masowego i zewnętrznego kontrolera temperatury, o charakterystyce:
­ programowalne szablony eksperymentów z wieloma etapami narastania temperatury
­ optymalizowane ustawienia MS dla poszczególnych etapów analizy
­ automatyczne usuwanie nakładających się pasm
­ przedstawianie danych 3D w czasie rzeczywistym z intensywnością sygnału dla wielu indywiduów
w funkcji czasu lub temperatury, w celu łatwej analizy trendów w trybie skanowania BAR
­ analiza trendów 2D na podstawie zmian intensywności w funkcji czasu lub temperatury
­ wyświetlanie słupkowego histogramu danych wybranych z analizy trendów 2D.
­ analiza TPD z automatyczną integracją piku desorpcji/wydzielającego się gazu z odejmowaniem linii bazowej.
­ funkcje odejmowania tła
­ dekonwolucja obszarów pików TPD/wydzielającego się gazu za pomocą procedury dopasowywania pików Gaussa
­ raport danych i funkcje eksportu
7
Zestaw sterujący
Kompatybilny zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark co najmniej 9000 punktów wg. Kolumny Passmark CPU Mark, na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (zgodnie z aktualnymi danymi z 2023 roku), min. 8 GB RAM, 256 SSD, monitor 21 LCD, DVD-RW, mysz optyczna, klawiatura, aktualny system operacyjny kompatybilny ze spektrometrem
Warunki dodatkowe
1
Dostarczenie urządzenia na miejsce do laboratorium użytkownika
2
Dostawca dostarczy instrukcję obsługi w języku angielskim i polskim
3
Dostawca przeprowadzi szkolenie pracowników na stanowisku pracy z zakresu obsługi urządzenia
4
Po zainstalowaniu nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego
Warunki gwarancji i utrzymania aparatu
1
Dostawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt
2
Dostawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
3
Dostawca zapewni przeglądy serwisowe (przegląd na koniec okresu gwarancyjnego-bezpłatny)
4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych
w projekcie umowy-załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
6. Miejsce realizacji: Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 31-155 Kraków,
ul. Warszawska 24.
IV. Termin i warunki wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w całości w terminie: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się w formie pisemnej na adres:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 110;
31-155 Kraków
lub
drogą elektroniczną na adres poczty email: zampub@pk.edu.pl.
2. Osoba upoważniona do kontaktu: Danuta Karlikowska
3. Ewentualne uwagi, pytania do ogłoszenia należy zgłaszać Zamawiającemu na adres e-mail: zampub@pk.edu.pl, przed terminem składania ofert. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego udzielone Wykonawcom w związku z ich zapytaniami.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
5) Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: zampub@pk.edu.pl
2. Ofertę należy oznaczyć w sposób pozwalającym na identyfikację Wykonawcy wraz ze wskazaniem przedmiotu: Dostawa spektrometru mas z wyposażeniem i numeru postępowania KA-2/026/2023.
Termin składania ofert do dnia 31.03.2023 r. do godz. 10.00
IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wszelkie koszty (transportu krajowego i zagranicznego wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty), koszty dostawy, instalacji i szkolenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cenę oferty stanowić będzie łączna wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wpisana na Formularzu ofertowym-załącznik nr 1.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
najkorzystniejszej:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Do wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłane pismo z prośbą o podpisanie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy do podpisu.
2) Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.
3) Zamawiający na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej opublikuje informację
o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację o nieudzieleniu zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.
XII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
XIII. Unieważnienie postępowania
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w szczególności jeżeli: nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone,
• cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty,
• zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy,
XIV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
5) a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
6) b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
7) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
10) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
11) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
12) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Projekt umowy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij