Dostawa spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia „Dostawa spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia „Dostawa spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW”1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie podane parametry techniczne podane w Formularzu wymagań technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ) są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. 120/P-018/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=chem-uw.ezamawiajacy.pl_1654683852902
LINK do SIWZ http://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/63106/details
CPV 38.00.00.00, 38.43.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ. 2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, środkiem dowodowym jest oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą karty katalogowej oferowanego urządzenia, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami lub kryteriami, określonymi w Formularzu wymagań technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: karty katalogowe oferowanego urządzenia, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami lub kryteriami, określonymi w Formularzu wymagań technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; 2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. 22/5526240, e-mail dzp@chem.uw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
Wymagany termin realizacji zamówienia 120 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2022-06-20

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę z wymaganymi załącznikami na Platformie dostępnej pod adresem: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-07-19
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 80
gwarancja 20
Uwagi 2022/BZP 00198672/01

Dostawy
„Dostawa spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22/5526240
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@chem.uw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Uczelenia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f69fccc8-e6f0-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00198672
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://chem-uw.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu, komunikacja
zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału
XIV SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl.
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem https://chem-uw.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje
i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres:
ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl, tel: 22 55 22 042
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW”
prowadzonym w trybie podstawowym nr sprawy: 120/P-018/2022.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 120/P-018/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie podane parametry techniczne podane w Formularzu wymagań technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ) są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria wyboru ofert oraz ich wagi
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 80%,
Gwarancja – 20%,
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największa liczbę punktów obliczaną wg wzoru:
K = KC +KG
K – liczba punktów oferty ocenianej
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
KJ – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.
2) W kryterium ceny (KC) – 80 %
gdzie:
Cmin
Kc= ——- x 80 % x 100
CO
K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)
C O – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
3) W kryterium Gwarancja (KG) – 20 %
Zamawiający każdej ofercie ocenianej, której okres gwarancji spełnia warunki określone w Rozdziale VI przyzna 20 punktów za kolejne dodatkowe pełne 6 miesięcy powyżej okresu gwarancji określonego w Rozdziale VI jako minimalny.
Minimalny okres gwarancji wynosi 6 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 6 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 12 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 12 miesięcy, do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy.
Wzór obliczenia kryterium:
6 miesięcy – 0 pkt
12 miesiące – 20 pkt.
UWAGA: Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym poda okres gwarancji w niepełnych miesiącach np. „6 miesięcy i 20 dni”, przy ocenie oferty Zamawiający zaokrągli okres w dół do najbliższej pełnej liczby (np. zadeklarowany okres wynoszący „6 miesięcy i 20 dni” zostanie zaokrąglony do 6 miesięcy itp.). W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 12, do oceny ofert zostanie przyjęte 12 miesięcy a do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy.
Przykład:
6 miesięcy – jako minimalny wymagany okres gwarancji – 0 pkt.
12 miesięcy – 20 pkt.
Mając na uwadze, że okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert jw., Zamawiający wyjaśnia, że ofertowany okres gwarancji dla wszystkich pozycji asortymentowych wchodzących w skład danego Pakietu będzie tożsamy.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ.
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, środkiem dowodowym jest oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, w niniejszym postępowaniu Zamawiający
żąda złożenia wraz z ofertą karty katalogowej oferowanego urządzenia, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami lub kryteriami, określonymi w Formularzu wymagań technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.
Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń.
Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: karty katalogowe oferowanego urządzenia, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami lub kryteriami, określonymi w Formularzu wymagań technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.
Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń.
Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli
Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w szczególności w sytuacji:
a) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (zmiana nazwy, adresu siedziby, Regon-u, NIP-u, numeru rachunku bankowego),

b) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,

c) w przypadku wycofania z produkcji sprzętu lub elementów sprzętu o parametrach zaoferowanych w ofercie, Zamawiający może zaakceptować sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego,

d) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w lit. c), Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Strony ustalą w formie pisemnej termin dostarczenia sprzętu o równoważnych lub lepszych parametrach.

e) zmiany terminu dostarczenia sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie sprzętu, spowodowanego wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzi o charakterze masowym, co zostanie potwierdzone oficjalnym komunikatem właściwych instytucji państwowych/międzynarodowych lub producentów/dystrybutorów zestawu (lub jego elementów) będącego przedmiotem niniejszej umowy.

4. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 3 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 455 ust. 1 – 4 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-20 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę z wymaganymi załącznikami na Platformie dostępnej pod adresem: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-20 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-19
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 11. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy.
12. Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na zakup sprzętu określonego w Załączniku nr 2 (Formularz wymagań technicznych) wynosi 1 024 971,30 zł brutto.
13. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu używanego (opisany w Załączniku 2 do SWZ). Przez sprzęt używany Zamawiający rozumie sprzęt w pełni funkcjonalny zgodny co do gwarantowanych wartości parametrów w granicach min 5%.

Numer informacji: 2022-BZP-00198672-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij