Dostawa spektrometru hybrydowego FT-IR/Raman

Dane organizatora POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7
Tel. 52 374 94 44
Fax. 52 374 93 27
E-mail biuro.kanclerza@pbs.edu.pl
WWW pbs.edu.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Dostawa spektrometru hybrydowego FT-IR/Raman wraz z wyposażeniem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru hybrydowego FT-IR/Raman wraz z wyposażeniem Numer referencyjny: RZP.243.105.2022Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru hybrydowego FT-IR/Raman wraz z wyposażeniemPrzedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru hybrydowego FT-IR/Raman wraz z wyposażeniem
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1672124957718
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/709563
CPV 38.50.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresieIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresieIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:a. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ;b. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
Osoba do kontaktu Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 554-031-31-07 Al. prof. S. Kaliskiego 7 Bydgoszcz 85-796 +48 523749261 przetargi@pbs.edu.pl http://www.pbs.edu.pl https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 175
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7

2023-02-02

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 248-719600
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Krajowy numer identyfikacyjny: 554-031-31-07
Adres pocztowy: Al. prof. S. Kaliskiego 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS:
PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-796
Państwo: Polska
E-mail:
przetargi@pbs.edu.pl
Tel.: +48 523749261
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.pbs.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/pbs

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa spektrometru hybrydowego FT-IR/Raman wraz z wyposażeniem
Numer referencyjny: RZP.243.105.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru hybrydowego FT-IR/Raman wraz z wyposażeniem

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Bydgoska
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru hybrydowego FT-IR/Raman wraz z wyposażeniem

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 175
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
a. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ;
b. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2023
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/pbs

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zastosowanie, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny oferty, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej NIE podlega wykluczeniu.
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia i NIE zastrzega obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Wymagania dotyczące składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określa rozdział IX SWZ.
4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
5. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z treścią art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Brak podstaw do wykluczenia Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (załącznik 2a do SWZ);
7. Podstawy wykluczenia i sposób ich oceny zawiera SWZ.
8. Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
9. Zamawiający przewiduje rozliczenie wynagrodzenia w formie płatności częściowych przy założeniu:
1) 50% w formie wypłaconej zaliczki zgodnie z zapisami paragrafu § 4a
2) 50% po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ w tym uruchomieniu Aparatury, przekazaniu zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, instrukcji obsługi, przeprowadzonym instruktarzem stanowiskowym stwierdzone końcowym protokołem odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
248
2022
Następna aktualizacja:
27/12/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij