Dostawa spektrometru EDXRF

Organizator
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12
Telefon: 32 359 19 56
Fax: 32 359 20 48
Email: info@us.edu.pl 
WWW: http://dzp.us.edu.pl
Kontakt
PL +48 323591334 dzp@us.edu.pl 
Województwo/Powiat
śląskie / Katowice
Dodatkowe lokalizacje
śląskie / Katowice
Opis
Dostawa spektrometru EDXRF

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF) z lampą rentgenowską z anodą srebrną (Ag) stosowany do nieniszczącej analizy pierwiastków od fluoru (F) do ameryku (Am) w ciałach stałych, cieczach, proszkach sypkich i prasowanych oraz na odpowiednich filtrach wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SWZ, zwanego dalej „urządzeniem” lub „sprzętem”. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji 2023 lub nowszy), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające urządzenie do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 2) Oprogramowanie będące wyposażeniem nie może naruszać przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.3) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem, i wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego, a także instalację, uruchomienie urządzenia, test sprawności oraz min. jednodniowe szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania dla min. 5 osób (po instalacji i uruchomieniu) w dniu dostarczenia urządzenia w siedzibie Zamawiającego.4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.5) Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 25.11.2024r. z uwagi na konieczność rozliczenia dotacji. 6) Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice.7) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane urządzenie: min. 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 9) Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikające z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych we wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ)10) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie niniejszego postępowania.

Termin składania ofert 26-06-2024
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
BANKOWA 12
40-007 KATOWICE
śląskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij