Dostawa spektrometru absorpcji atomowej

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LĘBORKU
84-300 LĘBORK
GDAŃŚKA 63
Tel. 59 862 10 10
Fax. 59 862 19 28
E-mail psse.lebork@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/psse-lebork
Województwo pomorskie
Powiat Lębork
Treść zamówienia Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla PSSE w Lęborku

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla PSSE w Lęborku wraz montażem, uruchomieniem, wykonaniem niezbędnych testów oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db9fd2-b84e-f134-00ce-c400113d1ff2
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db9fd2-b84e-f134-00ce-c400113d1ff2
CPV 38.43.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia: 1) zestawienia parametrów techniczno-użytkowych oferowanego urządzenia – Załącznik nr 2 do SWZ; 2) katalogu, folderu lub innego dokumentu potwierdzającego, że zaoferowane urządzenie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, zawierającego nazwę producenta, nazwę produktu, numer katalogowy, tak by możliwa była jego identyfikacja. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzającego spełnienie przez oferowane urządzenie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest w innym języku niż język polski, prosimy o dołączenie tłumaczenia. W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego urządzenia jak oferowane, należy tę rozbieżność wskazać i udowodnić, że zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SWZ; Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty katalogu elektronicznego; 3) Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną – w przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych powyżej, a Wykonawca składa oświadczenie w tym zakresie na Formularzu oferty. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: katalog, folder lub inny dokument potwierdzający, że zaoferowane urządzenie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, zawierający nazwę producenta, nazwę produktu, numer katalogowy, tak by możliwa była jego identyfikacja; oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające spełnienie przez oferowane urządzenie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych; Deklaracja Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LĘBORKU, ul. ul. Gdańska 63, 84-300, Lębork, woj. pomorskie, państwo PL, e-mail psse.lebork@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/psse-lebork
Wymagany termin realizacji zamówienia 3 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LĘBORKU
84-300 LĘBORK
GDAŃŚKA 63

2023-08-28

Sposób składania ofert https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b23872f-3daa-11ee-9aa3-96d3b4440790 Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-09-26
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00358310/01

Dostawy
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla PSSE w Lęborku
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LĘBORKU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000301776
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 63
1.5.2.) Miejscowość: Lębork
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 – Słupski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psse.lebork@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-lebork
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla PSSE w Lęborku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b23872f-3daa-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00358310
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI REACT-EU, Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b23872f-3daa-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: psse.lebork@sanepid.gov.pl (nie dotyczy składania ofert). Więcej informacji w SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Więcej informacji w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla PSSE w Lęborku wraz montażem, uruchomieniem, wykonaniem niezbędnych testów oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
1) zestawienia parametrów techniczno-użytkowych oferowanego urządzenia – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) katalogu, folderu lub innego dokumentu potwierdzającego, że zaoferowane urządzenie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, zawierającego nazwę producenta, nazwę produktu, numer katalogowy, tak by możliwa była jego identyfikacja. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzającego spełnienie przez oferowane urządzenie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest w innym języku niż język polski, prosimy o dołączenie tłumaczenia. W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego urządzenia jak oferowane, należy tę rozbieżność wskazać i udowodnić, że zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SWZ; Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty katalogu elektronicznego;
3) Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną – w przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych powyżej, a Wykonawca składa oświadczenie w tym zakresie na Formularzu oferty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: katalog, folder lub inny dokument potwierdzający, że zaoferowane urządzenie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, zawierający nazwę producenta, nazwę produktu, numer katalogowy, tak by możliwa była jego identyfikacja; oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające spełnienie przez oferowane urządzenie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych; Deklaracja Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zamian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-28 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b23872f-3daa-11ee-9aa3-96d3b4440790
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-28 09:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-26

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij