Dostawa spektrometru absorpcji atomowej

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUPSKU
76-200 SŁUPSK
PIOTRA SKARGI 8
Tel. 59 843 12 91
Fax. 59 843 81 55
E-mail psse.slupsk@pis.gov.pl
WWW psseslupsk.pis.gov.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Słupsk
Treść zamówienia Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w SłupskuPrzedmiotem zamówienia jest dostawa (transport do użytkownika, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez użytkownika) spektrometru absorbcji atomowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku wraz z instalacją i pierwszym uruchomieniem oraz szkoleniem z obsługi sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ (opis oraz parametry przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru) SA.272.1.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1691471799948
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/802850
CPV 38.43.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający ustala następujące warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składana ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę spektrometru absorbcji atomowej o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o aktualizacji informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w 11.2. w zakresie wskazanym w pkt. 9.1. SWZ zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 6 do SWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w SWZ: 1. Opis oraz parametry przedmiotu zamówienia (Załącznik 2) z wypełnioną kolumną „parametr oferowany”. 2. karta katalogowa/folder oferowanego urządzenia ze zdjęciem (rysunkiem) wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: karta katalogowa/folder oferowanego urządzenia 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wszystkie zapisy Specyfikacji warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Osoba do kontaktu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8, 76-200, Słupsk, woj. pomorskie, państwo PL, e-mail psse.slupsk@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gov.pl/web/psse-slupsk
Wymagany termin realizacji zamówienia 70 dni
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUPSKU
76-200 SŁUPSK
PIOTRA SKARGI 8

2023-08-18

Sposób składania ofert http//platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 20
parametry techniczne urządzenia 20
Uwagi 2023/BZP 00343639/01

Dostawy
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300268
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Piotra Skargi 8
1.5.2.) Miejscowość: Słupsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 – Słupski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psse.slupsk@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/psse-slupsk
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: PGM SP. z o.o.
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8390007963
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Tuwima 4
1.11.4.) Miejscowość: Słupsk
1.11.5.) Kod pocztowy: 76-200
1.11.6.) Województwo: pomorskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 – Słupski
1.11.9.) Numer telefonu: 598425222
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: dorota.wysocka@pgm.slupsk.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: www.pgm.slupsk.pl
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26e46d05-32a9-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00343639
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00315731/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Spektometr absorbcji atomowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Wzmocnienie Infrastruktury Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: http://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku z siedzibą przy ul. P. Skargi 8, tel.: 59 8431291, adres e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl;
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji w celu ulepszenia treści oferty.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.272.1.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 398617,89 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (transport do użytkownika, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez użytkownika) spektrometru absorbcji atomowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku wraz z instalacją i pierwszym uruchomieniem oraz szkoleniem z obsługi sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ (opis oraz parametry przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru)

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
1. cena – waga kryterium 60%,
2. okres gwarancji – waga kryterium 20%,
3. parametry techniczne urządzenia – waga kryterium 20%
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
cena (C) – cenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana
w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
okres gwarancji (G) – ocenie zostanie poddana zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Maksymalna liczba punktów – 20. Kryterium okres gwarancji będzie oceniał okres gwarancji w następujący sposób:
Pg = (Og – 24)/36 x 20
gdzie:
Pg – ilość punktów za okres gwarancji (max. 20)
Og – okres gwarancji danego Wykonawcy – w miesiącach
24 – minimalny, wymagany okres gwarancji w miesiącach
36 – oceniany okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji oceniany będzie w zakresie od 24 do 60 miesięcy – (36 m-cy). Okres gwarancji należy podać
w Formularzu Ofertowym. W przypadku podania rozbieżnych okresów gwarancji w innej części oferty lub dokumentach załączonych do oferty Zamawiający za prawidłowy przyjmie okres gwarancji
podany w Formularzu Ofertowym. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona. W przypadku nie wpisania w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oświadcza, że okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie na potrzeby przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium okres 60 miesięcy.
parametry techniczne urządzenia (Pt) – ocenie zostaną poddane zaproponowane przez Wykonawcę parametry techniczne zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik formularz ofertowego. Maksymalna liczba punktów – 20. Punkty zostaną przyznane po zsumowaniu wszystkich małych punktów, podanych w kolumnie Punktacja dla oferowanego urządzenia.
Oferta z najwyższą – tak wyliczoną sumą małych punktów – otrzymuje 20 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najwyższą ilością punktów
wg wzoru:
Pt = (So : Smax) x 20
gdzie:
Pt – ilość punktów za kryterium oceny parametrów technicznych
So – suma „małych punktów” danego Wykonawcy
Smax – suma „małych punktów” Wykonawcy, który uzyskał ich największą ilość.
Małe punkty za poszczególne, oceniane parametry, wg Opisu przedmiotu zamówienia obliczane będą wg następujących zasad:
Skokowo metodą 0 punktów lub N punktów (np.: 0 pkt. lub 10 pkt.), gdy mamy do czynienia
z pożądanym parametrem i wynik wygląda: „spełnia = N punktów”, „nie spełnia = 0 punktów”.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne urządzenia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający ustala następujące warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składana ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę spektrometru absorbcji atomowej o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o aktualizacji informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w 11.2. w zakresie wskazanym w pkt. 9.1. SWZ zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w SWZ:
1. Opis oraz parametry przedmiotu zamówienia (Załącznik 2) z wypełnioną kolumną „parametr oferowany”.
2. karta katalogowa/folder oferowanego urządzenia ze zdjęciem (rysunkiem) wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: karta katalogowa/folder oferowanego urządzenia
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
– pieniądzu;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr rachunku;
10 1010 1140 0004 0413 9120 0000 z adnotacją „Wadium – dotyczy Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszystkie zapisy Specyfikacji warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-18 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: http//platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-18 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij