DOSTAWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WIELUNIU
98-300 WIELUŃ
POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 14
Tel. 43 843 39 21
Fax. 43 843 40 35
E-mail wielun@pis.lodz.pl
WWW www.pssewielun.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Wieluń
Treść zamówienia DOSTAWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ Z ATOMIZACJA ELEKTROTERMICZNĄ (PIEC GRAFITOWY) Z MOŻLIWOŚCIĄ ATOMIZACJI W PŁOMIENIU

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ Z ATOMIZACJA ELEKTROTERMICZNĄ (PIEC GRAFITOWY) Z MOŻLIWOŚCIĄ ATOMIZACJI W PŁOMIENIUDOSTAWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ Z ATOMIZACJA ELEKTROTERMICZNĄ (PIEC GRAFITOWY) Z MOŻLIWOŚCIĄ ATOMIZACJĄ W PŁOMIENIU PSSE.AKiG.272.1.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1689310898926
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/psse-wielun/zamowienia-publiczne2
CPV 38.43.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zgodnie z art. 107 Pzp Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą dostarczył środki dowodowe potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań technicznych co do których Zamawiający w zał. nr 2 do SWZ wskazał konieczność potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym. Przykładem takich dokumentów mogą być specyfikacja techniczna, katalog, broszura informacyjna lub dane techniczne służące potwierdzeniu zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w formularzu przedmiotowym lub opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie go do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie za wyjątkiem dokumentów służących potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WIELUNIU, ul. POW 14, 98-300, Wieluń, woj. łódzkie, państwo PL, tel. 438433921, e-mail sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/psse-wielun/
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-09-22
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WIELUNIU
98-300 WIELUŃ
POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 14

2023-07-21

Sposób składania ofert https://ezamówienia.gov.pl/pl Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-08-30
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
gwarancja 40
Uwagi 2023/BZP 00305918/01

Dostawy
DOSTAWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ Z ATOMIZACJA ELEKTROTERMICZNĄ (PIEC GRAFITOWY) Z MOŻLIWOŚCIĄ ATOMIZACJI W PŁOMIENIU
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WIELUNIU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000669387
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: POW 14
1.5.2.) Miejscowość: Wieluń
1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 – Sieradzki
1.5.7.) Numer telefonu: 438433921
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-wielun/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ Z ATOMIZACJA ELEKTROTERMICZNĄ (PIEC GRAFITOWY) Z MOŻLIWOŚCIĄ ATOMIZACJI W PŁOMIENIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e79a8533-209a-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00305918
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00236551/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 spektrofotometr absorpcji atomowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
“Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” Nr POIS.11.03.00-00-0192/22. W ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia .Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e79a8533-209a-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: ezamówienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał informacje za pośrednictwem ezamówienia.gov.pl
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ , tj.: zgodnie z p. XI pp 6 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o obowiązku informacyjnym zawarte są w Rozdziale XXIII Ochrona danych osobowych
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PSSE.AKiG.272.1.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 334200,38 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ Z ATOMIZACJA ELEKTROTERMICZNĄ (PIEC GRAFITOWY) Z MOŻLIWOŚCIĄ ATOMIZACJĄ W PŁOMIENIU

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zgodnie z art. 107 Pzp Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą dostarczył środki dowodowe potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań technicznych co do których Zamawiający w zał. nr 2 do SWZ wskazał konieczność potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym. Przykładem takich dokumentów mogą być specyfikacja techniczna, katalog, broszura informacyjna lub dane techniczne służące potwierdzeniu zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w formularzu przedmiotowym lub opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie go do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie za wyjątkiem dokumentów służących potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: W załączniku nr 5 do SWZ – wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-21 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamówienia.gov.pl/pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-21 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-30

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij