Dostawa spektrofotometru UV – VIS

Dane organizatora AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 22 22
Fax. 12 633 10 14
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa spektrofotometru UV – VIS dla WIMiC – KC-zp.272-649/23

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrofotometru UV – VIS dla WIMiC – KC-zp.272-649/23
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.agh.edu.pl_1700045799800
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/PobieraczDokumentow.aspx?wykReg=true&action=allOgloszenia&idP=62306&id=62306&MasterPage=EmptyMasterPage
Osoba do kontaktu Dział Zamówień Publicznych
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Telefon: +48 126173595
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30

2023-12-15

Sposób składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. ADAMA MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Polska – Spektrometry masy – Dostawa spektrofotometru UV – VIS dla WIMiC – KC-zp.272-649/23

220/2023

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
menu
1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Edukacja
2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł: Dostawa spektrofotometru UV – VIS dla WIMiC – KC-zp.272-649/23
Opis: dostawa spektrofotometru UV – VIS dla WIMiC
Identyfikator procedury: 13e1466f-372f-42c1-ba08-ac5d529eac14
Wewnętrzny identyfikator: KC-zp.272-649/23
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: No
Główne aspekty procedury: strona prowadzonego postępowania: https://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/ platforma do komunikacji: https://e-propublico.pl adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl
2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38433100 Spektrometry masy
2.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 30  
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Kraj: Polska
2.1.4 Informacje ogólne
Dana procedura lub część zamówienia, która została unieważniona lub nie przyniosła udanego rozstrzygnięcia, zostanie ponownie wszczęta
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
art. 132 ustaw z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)
2.1.6 Podstawy wykluczenia
Aktywami zarządza likwidator: dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Działalność gospodarcza jest zawieszona: dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego: dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia: dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Korupcja: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Nadużycia: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: dotyczy art 108 ust 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp
Niewypłacalność: dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: dotyczy art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp
Płatność podatków: dotyczy art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1).
Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
Udział w organizacji przestępczej: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Układ z wierzycielami: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Upadłość: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Winien poważnego wykroczenia zawodowego: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp
5. Część zamówienia
5.1 Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Dostawa spektrofotometru UV – VIS dla WIMiC – KC-zp.272-649/23
Opis: dostawa spektrofotometru UV – VIS dla WIMiC , termin realizacji: do 90 dni
Wewnętrzny identyfikator: Kc-zp.272-649/23
5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38433100 Spektrometry masy
5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 30  
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 
5.1.6 Informacje ogólne
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Inne
Nazwa: Zamawiający nie wyznacza żadnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Opis: Zamawiający nie wyznacza żadnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: 60%
Waga (wartość procentowa, dokładna): 60
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: okres gwarancji 40%
Waga (wartość procentowa, dokładna): 40
5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: POL
Adres dokumentów zamówienia: www.dzp.agh.edu.pl,
Kanał komunikacji ad hoc:
Nazwa: https://e-propublico.pl
5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: https://e-propublico.pl
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Termin składania ofert: 2023-12-15+01:00 11:00:00+01:00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 DAY
Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń:
Według uznania nabywcy niektóre brakujące dokumenty dotyczące oferenta mogą zostać przedłożone później.
Informacje dodatkowe: Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16); b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą: Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SWZ. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r., zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ.
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data/godzina: 2023-12-15+01:00 12:00:00+01:00
Miejsce: Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy: https://e-propublico.pl
Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: zamawiający przewiduje możliwość zmiany ustaleń umowy, które zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
Wymagana jest umowa o poufności
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą płatności elektroniczne
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa oferentów, której udzielono zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zasady finansowe: przelewem do 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego
Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 1.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 1.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 1.7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
5.1.15 Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna:
5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza
8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Numer rejestracyjny: 6750001923
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 30  
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Telefon: +48 126173595
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): www.dzp.agh.edu.pl
Role tej organizacji:
Nabywca
8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Departament: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224584740
Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 98033c67-1883-4c88-9646-d7dc26976cee - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania: 2023-11-14Z 06:58:27Z
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski 
11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia: 00693862-2023
Numer wydania Dz.U. S: 220/2023
Data publikacji: 2023-11-15Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij