Dostawa spektrofotometru IR

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa spektrofotometru IR do przyłączenia do analizatora termograwimetrycznego Netzsch TG 209 F1 Libra

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrofotometru IR do przyłączenia do analizatora termograwimetrycznego Netzsch TG 209 F1 Libra
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1685012704044
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=60307
CPV 33.11.40.00
Osoba do kontaktu Alicja Dudzińska., adres e-mail: alicja.dudzinska@pk.edu.pl,
Wymagany termin realizacji zamówienia do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-06-02

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Znak sprawy: KA-2/046/2023
Kraków, dnia 23.05.2023 r.
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki
(zaproszenie do składania ofert)
I. Zamawiający:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
strona internetowa: www.pk.edu.pl
miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.pk.edu.pl
II. Tryb postępowania
Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
Przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru IR do przyłączenia do analizatora termograwimetrycznego Netzsch TG 209 F1 Libra o parametrach zgodnych z niniejszym ogłoszeniem.
2. Kod CPV: 33114000-2 Urządzenia do spektroskopii
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Specyfikacja przedmiotu zamówienia
1 Zakres spektralny min. 350 – 8000 cm-1
2 Detektor Wysokoczuły kontrolowany temperaturowo detektor DLaTGS
3 Rozdzielczość min. 2 cm-1
4 Dokładność liczby falowej min. 0.05 cm-1 @ 1576 cm-1
5 Precyzja liczby falowej min. 0.0005 cm-1 @ 1576 cm-1
6 Stosunek sygnału do szumu min. 55,000:1 (przy pomiarze w czasie 1min. i rozdzielczości 4cm-1)
7 Dokładność fotometryczna min. 0.1 % T
8 Sprzężenie TGA-FTIR -Spektrometr musi mieć możliwość zamocowania bezpośrednio na wylocie pieca termowagi NETZCH TG 209 F1 Libra (sprzężenie bez użycia linii transferowej)
1
-odległość pomiędzy próbką a detektorem FTIR nie może być większa niż 300 mm -moduł sprzęgający musi być wykonany ze stali nierdzewnej w celu zagwarantowania optymalnego transportu gazów do celi gazowej -objętość modułu sprzęgającego nie może być większa niż 1,1ml -moduł sprzęgający powinien być ogrzewany na całej długości do min. 200oC -objętość celi gazowej musi wynosić nie więcej niż 6ml, a droga optyczna powinna mieć długość 70mm
9 Interferometr Interferometr wykorzystujący pozłacane lustra kubiczne, ustawiony na stałe, nie wymagający justowania dynamicznego lub justowania automatycznego. Interferometr bezłożyskowy, bezsmarowy. Komora interferometru szczelna, osuszana przez wymienne osuszki i trwale odizolowana od układu pomiarowego przez demontowalne okienka KBr.
10 Beamsplitter Beamsplitter KBr
11 Laser Spektrometr musi być wyposażony w laser diodowy.
12 Źródło IR Źródło IR o długim okresie żywotności
13 Przetwornik A/D 24 bit dynamiczny zakres.
14 Walidacja Spektrometr musi być wyposażony w wewnętrzne koło walidacyjne z odpowiednimi filtrami zapewniające całkowicie automatyczne wykonywanie testów OQ/PQ sprawdzających min: stosunek sygnału do szumu, amplitudę sygnału, powtarzalność pomiarową, kalibracje spektrometru. Po zakończeniu testu raport powinien być automatycznie zapisywany w pliku PDF.
15 Wymagane oprogramowanie Program obsługi spektrometru, zapewniający min.: – Interaktywny asystent pomocy krok po kroku – Pomoc on-line – Interaktywny podręcznik spektroskopii FT-IR – Menu pomiarowe – Procedury wstępnej obróbki danych – Opisywanie pasm – Porównywanie widm – Narzędzia interpretacji widm – Przeszukiwanie bibliotek – Tworzenie własnych bibliotek – Analizę ilościową (zgodnie z prawem Lambert’a – Beer’a) – Analizę całkującą – Funkcje automatyzujące pomiary – Tworzenie i uruchamianie własnych makr
2
– Dziennik laboratoryjny – Predefiniowane raporty wydruków wraz z możliwością ich edycji – Łatwy eksport widm do innych formatów – Automatyczne procedury testowania spektrometru, 2 poziomy (OQ, PQ) – Ciągła kontrola statusu spektrometru – Wielopoziomowe zarządzie użytkownikami – Oprogramowanie do pomiarów w technice łączonej FTIR, musi być zsynchronizowane z oprogramowaniem aparatu TG 209 F1 Libra, tzn. zapewniać jednoczesny start pomiaru całego zestawu pomiarowego oraz bezpośrednią kompilacje krzywych pomiarowych TG-FTIR bez użycia dodatkowego oprogramowania zewnętrznego. Oprogramowanie FTIR musi zapewniać możliwość przedstawienia wyników pomiaru w postaci diagramu 3D obrazującego intensywność widm FTIR w zależności od temperatury oraz sygnału TG. – Oprogramowanie do ewaluacji danych 3D
Wymagane komponenty dostawy gwarantujące poprawność działania całego systemu TG-FTIR:
1 Spektrometr FTIR wraz z oprogramowaniem o parametrach opisanych w powyższej tabeli.
2 Moduł sprzęgający TG-FTIR wykonany ze stali nierdzewnej.
3 Statyw na spektrometr FTIR umożliwiający zamocowanie spektrometru bezpośrednio na wylocie pieca termowagi.
4 Interfejs oprogramowania TG-FTIR zapewniający pełną synchronizację oprogramowania TG-FTIR (opisaną w powyższej tabeli).
5 Aktualizacja oprogramowania termowagi TG 209 F1 Libra, Netzsch Proteus do wersji 8.0 lub wyższej.
Warunki dodatkowe
1 Dostawca dostarczy instrukcję obsługi w języku angielskim lub polskim.
2 Dostawca przeprowadzi szkolenie pracowników na stanowisku pracy z zakresu obsługi urządzenia i oprogramowania.
3 Po zainstalowaniu nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4 Przyrząd fabrycznie nowy.
5 Urządzenie posiadające certyfikat CE.
Warunki gwarancji i utrzymania aparatu
1 Dostawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na całość systemu (aparatury), min. 10 letniej gwarancji na ruchome części mechanizmu skanującego interferometru, min. 10 letniej gwarancji na laser diodowy, oraz min. 5 letniej gwarancji na źródło IR.
2 Źródło oraz osuszka łatwo wymienialne, bez konieczności wizyty serwisu.
3 Spektrometr powinien łączyć się z komputerem za pomocą złącza ethernet.
3
4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
6. Miejsce realizacji: Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Laboratorium Analizy Termicznej, Pokój 517b, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24.
IV. Termin i warunki wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w całości w terminie: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się w formie pisemnej na adres:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 110; 31-155 Kraków lub drogą elektroniczną na adres poczty email: alicja.dudzinska@pk.edu.pl.
2. Osoba upoważniona do kontaktu: Alicja Dudzińska.
3. Ewentualne uwagi, pytania do ogłoszenia należy zgłaszać Zamawiającemu na adres e-mail: alicja.dudzinska@pk.edu.pl, przed terminem składania ofert. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego udzielone Wykonawcom w związku z ich zapytaniami.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
5) Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta (złożona w formie podpisanego skanu lub opatrzona dowolnym podpisem elektronicznym np. podpisem osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alicja.dudzinska@pk.edu.pl
2. Ofertę należy oznaczyć w sposób pozwalającym na identyfikację Wykonawcy wraz ze wskazaniem przedmiotu: Dostawa spektrofotometru IR do przyłączenia do analizatora termograwimetrycznego Netzsch TG 209 F1 Libra i numeru postępowania KA-2/046/2023.
Termin składania ofert do dnia: 02.06.2023 r. do godz. 09.00
4
IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wszelkie koszty (transportu krajowego i zagranicznego wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty), koszty dostawy, instalacji i szkolenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cenę oferty stanowić będzie łączna wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wpisana na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Do wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłane pismo z prośbą o podpisanie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy do podpisu.
2) Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.
3) Zamawiający na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej opublikuje informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację o nieudzieleniu
5
zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.
XII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
XIII. Unieważnienie postępowania
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w szczególności jeżeli: nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone,
– cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty,
– zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy,
XIV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
5) a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
6) b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
7) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
10) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
11) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
12) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
6
2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Projekt umowy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij