Dostawa spektrofotometru

Dane organizatora UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8
Tel. 58 523 30 00
WWW ug.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa spektrofotometru do pomiarów z mikroobjętości dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrofotometru do pomiarów z mikroobjętości dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru do pomiarów z mikroobjętości, zwanego dalej „sprzętem”, dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1701937438674
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/859405
CPV 38.50.00.00
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych
PL +48 58 523 23 20 sekretariatdzp@ug.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8

2024-01-09

Sposób składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI, JANA BAŻYŃSKIEGO 8, 80-309 GDAŃSK Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa spektrofotometru do pomiarów z mikroobjętości dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.
235/2023
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa :  Uniwersytet Gdański

Status prawny nabywcy :  Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej :  Edukacja

2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł :  Dostawa spektrofotometru do pomiarów z mikroobjętości dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.

Opis :  Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru do pomiarów z mikroobjętości, zwanego dalej „sprzętem”, dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Identyfikator procedury :  1d037d7d-8f44-48c4-93ae-fe6fecbb7c68

Wewnętrzny identyfikator :  5B10.291.1.182.2023.RR

Rodzaj procedury :  Otwarta

Procedura jest przyspieszona :  nie

2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38500000   Aparatura kontrolna i badawcza

2.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 58    

Miejscowość :  Gdańsk

Kod pocztowy :  80-307

Podpodział krajowy (NUTS) :  Gdański   ( PL634 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe :  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Zakład Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej, pok. 116

2.1.4 Informacje ogólne
Informacje dodatkowe :  Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014 r., str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 833/2014”, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022 r. str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2022/576” nie udzieli ani nie dopuści do dalszego wykonywania zamówienia Wykonawcy, wobec którego mają zastosowanie wymienione w powyższym artykule ograniczenia.Do oferty Wykonawca dołącza: inny dokument niezbędny do przeprowadzenia postępowania – oświadczenie Wykonawcy o braku zastosowania zakazów, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – załącznik nr 3 do SWZ.Oferta Wykonawcy, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej (załącznik nr 3 do SWZ) wymaganej treści zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp.Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawarte są w SWZ, dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym :  Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy PzpDotyczy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowegoPrzesłanki te dotyczą:1) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie;2) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp), tj. za przestępstwa, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego [przestępstwa wiarygodności dokumentów] i przestępstwa, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego [przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] , z wyjątkiem przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;3) wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówieni a publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933 ), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeks u postępowania karnego;4) postawy wykluczenia wskazanych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Aktywami zarządza likwidator :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Działalność gospodarcza jest zawieszona :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Niewypłacalność :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Układ z wierzycielami :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Upadłość :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Korupcja :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Nadużycia :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Płatność podatków :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Udział w organizacji przestępczej :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

5. Część zamówienia
5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0001
Tytuł :  Dostawa spektrofotometru do pomiarów z mikroobjętości dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.

Opis :  Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru do pomiarów z mikroobjętości, zwanego dalej „sprzętem”, dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wewnętrzny identyfikator :  5B10.291.1.182.2023.RR

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38500000   Aparatura kontrolna i badawcza

5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  ul. Abrahama 58    

Miejscowość :  Gdańsk

Kod pocztowy :  80-307

Podpodział krajowy (NUTS) :  Gdański   ( PL634 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe :  Miejsce dostawy sprzętu: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Zakład Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej, pokój 116

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  7   WEEK

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia :  Niewymagane

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje dodatkowe :  Termin wykonania zamówienia: do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania zamówienia, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVI SWZ. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Inne

Nazwa :  Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

Opis :  Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Opis :  Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN, podanej w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  60

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Opis :  Termin wykonania zamówienia – Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia podanego w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. Termin wykonania zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 7 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym musi być określony w jednym z trzech podanych w poniższej tabeli wariantach (do wyboru). Wskazanie przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia dłuższego niż 7 tygodni od dnia zawarcia umowy, brak zaznaczenia jednego z podanych wariantów lub jednoczesne zaznaczenie kilku wariantów w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ, będzie traktowane jako niezgodność oferty z warunkami zamówienia i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Opis :  Okres Gwarancji – Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji podanego w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 24 miesiące, przy czym musi być określony w jednym z trzech podanych w poniższej tabeli wariantach (do wyboru). Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, brak zaznaczenia jednego z podanych wariantów lub jednoczesne zaznaczenie kilku wariantów w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ, będzie traktowane jako niezgodność oferty z warunkami zamówienia i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  20

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://platformazakupowa.pl/pn/ug,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://platformazakupowa.pl/pn/ug

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Oferty wariantowe :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-09+01:00   09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-09+01:00   09:05:00+01:00

Miejsce :  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Informacje dodatkowe :  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania ( https://platformazakupowa.pl/pn/ug ) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Warunki zamówienia : Wymagana jest umowa o poufności :  nie

Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

Zasady finansowe :  zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 5 do SWZ

Informacje o terminach odwołania :  1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp. 4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy :  Urząd Zamówień Publicznych

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia :  Uniwersytet Gdański

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia :  Uniwersytet Gdański

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych :  Urząd Zamówień Publicznych

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału :  Uniwersytet Gdański

Organizacja rozpatrująca oferty :  Uniwersytet Gdański

8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa :  Uniwersytet Gdański

Numer rejestracyjny :  NIP:5840203239

Adres pocztowy :  ul. Jana Bażyńskiego 8    

Miejscowość :  Gdańsk

Kod pocztowy :  80-309

Podpodział krajowy (NUTS) :  Gdański   ( PL634 )

Kraj :  Polska

Punkt kontaktowy :  Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych

E-mail :  sekretariatdzp@ug.edu.pl

Telefon :  +48 58 523 23 20

Adres strony internetowej :  https://ug.edu.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) :  https://platformazakupowa.pl/pn/ug

Profil nabywcy :  https://platformazakupowa.pl/pn/ug

Role tej organizacji : Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa :  Urząd Zamówień Publicznych

Numer rejestracyjny :  5262239325

Departament :  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy :  ul. Postępu 17A    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-676

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Punkt kontaktowy :  Krajowa Izba Odwoławcza

E-mail :  odwolania@uzp.gov.pl

Telefon :  +48 22 458 78 01

Faks :  +48 22 458 78 00

Adres strony internetowej :  www.uzp.gov.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) :  https://www.uzp.gov.pl/web/uzp

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia :  dcd4f940-2861-43c9-9d55-ddbb257601ce   -  01

Typ formularza :  Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia :  Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania :  2023-12-05Z   10:38:44Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne :  polski  

11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia :  00740176-2023

Numer wydania Dz.U. S :  235/2023

Data publikacji :  2023-12-06Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij