Dostawa spektrofluorometru

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa spektrofluorometru.
Dostawa spektrofluorometru.
Kompaktowy modułowy spektrofluorometr przeznaczony do pomiaru czasów zaniku fluoresc…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrofluorometru.Dostawa spektrofluorometru.Kompaktowy modułowy spektrofluorometr przeznaczony do pomiaru czasów zaniku fluorescencji w oparciu o metodę zliczania pojedynczych fotonów skorelowanych w czasie (TCSPC) oraz zaników fosforescencji w trybie MSC.Zakres pomiaru czasu życia fluorescencji: od 25 ps do 1 s przy zastosowaniu wymiennych głowic diod wzbudzających.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1698313514934
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=62051
CPV 38.43.30.00
Osoba do kontaktu Danuta Karlikowska, email: danuta.karlikowska@pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 120 dni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-11-03

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Znak sprawy: KA-2/106/2023 KRAKÓW, 2023.10.25
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki
(zaproszenie do składania ofert)
I. Zamawiający:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
II. Tryb postępowania
Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
Przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Zamówienie realizowane ze Środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy UMO-2020/39/I/ST5/03556 do projektu badawczego OPUS LAP pn. Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofluorometru.
2. Kod CPV: 38433000-9 Spektrometry
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Parametry spektrofluorometru – wymagane
Kompaktowy modułowy spektrofluorometr przeznaczony do pomiaru czasów zaniku fluorescencji w oparciu o metodę zliczania pojedynczych fotonów skorelowanych w czasie (TCSPC) oraz zaników fosforescencji w trybie MSC.
Zakres pomiaru czasu życia fluorescencji: od 25 ps do 1 s przy zastosowaniu wymiennych głowic diod wzbudzających.
Komora na próbki zawierająca:
– uchwyt na kuwetę ze zintegrowanym mieszadłem i czujnikiem temperatury
– zmotoryzowaną optykę skupiającą w formacie L (krzemionka stopiona klasy UV), zapewniającą maksymalną czułość przy wszystkich wybranych długościach fal (wzbudzenia i emisji)
– Mocowanie filtra 50×50 mm
– Duża komora na próbki umożliwiająca integrację przyszłych komponentów (kompatybilna z kriostatem)
Elektroniczny system pomiaru czasu do zbierania sygnału.
– Pojedynczy moduł czasowy obejmujący zakres czasu od pikosekundy do sekund: płynne przełączanie między trybami TCSPC (czas życia fluorescencji) i MCS (czas życia fosforescencji)
– Czas martwy 10 ns lub mniej, aby dopasować częstotliwość powtarzania diody 100 MHz.
– Brak wymogu działania w trybie Reverse TAC przy dużej częstotliwości powtarzania (tj. tylko w trybie do przodu ).
– Podstawa czasu z blokadą kryształów, nie wymagająca ponownej kalibracji przez cały okres użytkowania instrumentu.
– Możliwość przesyłania strumieniowego do 1000 zaników na sekundę przez USB
– Interfejs USB (bez kart PCI).
– Zintegrowany sterownik diody do fosforescencji (bez dodatkowego sterownika fosforescencji czy elektroniki).
Kompaktowy monochromator z napędem do wyboru długości fali emisji fluorescencji:
– Maksymalna ogniskowa 100 mm dla minimalnej dyspersji czasowej
– Sterowany programowo wybór pasma od 1 do 32 nm
– Dokładność długości fali: +/- 1 nm
– Odrzucanie światła rozproszonego: maksymalnie 10e -5
– Zmotoryzowana przesłona bezpieczeństwa chroniąca detektor
Spektrofluorometr powinien współpracować z pulsacyjnymi diodami laserowymi i diodami LED, wykorzystującymi ten sam kontroler.
– Wszystkie diody laserowe muszą pracować w trybie TCSPC do pomiarów czasu życia fluorescencji oraz w trybie MCS do rejestracji czasów życia fosforescencji.
– Spektrofluorometr powinien się składać z samodzielnego modułu kontrolera diod, używanego z wymiennymi głowicami diodowymi, z możliwością wymiany podczas pracy.
– Kontroler diod musi posiadać interfejs USB.
– Diody laserowe z programowaną poprzez software częstotliwością powtarzania w zakresie od 10 kHz do 100 MHz.
– Częstotliwość powtarzania diody laserowej musi być wybierana automatycznie z oprogramowania pomiarowego w celu dopasowania zakresu czasowego TCSPC.
Impulsowa dioda LED o maksymalnej długości fali @ 360 +/- 10 nm. Częstotliwość powtarzania do 25 MHz.
Polaryzatory zmotoryzowane na kanałach wzbudzenia i emisji (2 szt.), dichroiczne:
– Ustawienie polaryzatora w pełni kontrolowane przez oprogramowanie systemowe.
– Dokładność orientacji: lepsza niż 1stopn..
– Zakres długości fali: 285-780mn.
Uchwyt na kuwetę z frontową powierzchnią do stosowania z próbkami stałymi lub silnie rozpraszającymi, z możliwością regulacji temperatury za pomocą recyrkulującej cieczy. Akceptujący kuwety 10mm. Regulowane pozycjonowanie umożliwiające optymalne wyrównanie.
Oprogramowanie z ekranem dotykowym do pełnej kontroli i akwizycji oprzyrządowania. Dostarczane z kompleksowym zestawem modułów do analizy danych do określania czasu życia fluorescencji i fosforescencji, anizotropii czasowo-rozdzielczej i nieskorygowanych widm emisji w stanie ustalonym:
– Praca w środowisku Windows 10.
– Pomiary w trybach TCSPC i MCS.
– Pomiary czasów życia fluorescencji i fosforescencji.
– Pomiary kinetyczne (tryb przesyłania strumieniowego histogramu)
– Numeryczna rekonwolucja rozpadów, obejmująca do 4 składowych, za pomocą algorytmu Marquardta-Levenberga.
– Analiza Durbina-Watsona i analiza korelacji.
– Analiza rozkładu czasu życia w oparciu o rozkłady funkcji Gamma.
– Eksportowanie i importowanie wyników do formatu.txt lub Excel.
– Działaniem systemu musi umożliwiać sterowanie za pomocą skryptów przy użyciu dostarczonego oprogramowania
Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku angielskim.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych
w projekcie umowy-załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
6. Miejsce realizacji: Politechnika Krakowska, ul. Lea 114/220, 31-133 Kraków
IV. Termin i warunki wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w całości w terminie: do 120 dni od daty zawarcia umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osoba upoważniona do kontaktu: Danuta Karlikowska, email: danuta.karlikowska@pk.edu.pl
3. Ewentualne uwagi, pytania do ogłoszenia należy zgłaszać Zamawiającemu na adres e-mail: danuta.karlikowska@pk.edu.pl przed terminem składania ofert. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego udzielone Wykonawcom w związku z ich zapytaniami.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
5) Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: danuta.karlikowska@pk.edu.pl
2. W temacie wiadomości należy wskazać nazwę zamówienia: Dostawa spektrofluorometru i numeru postępowania KA-2/106/2023.
Termin składania ofert do dnia 03.11.2023 r. do godz. 10.00
IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wszelkie koszty (transportu krajowego i zagranicznego wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty), koszty dostawy, instalacji i szkolenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cenę oferty stanowić będzie łączna wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wpisana na Formularzu ofertowym-załącznik nr 1.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
najkorzystniejszej:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Nr
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
80 %
2
Okres gwarancji
20 %
2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wc
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof – cena podana w ofercie
– Wc-waga kryterium ceny
Okres gwarancji
Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu oferowanej gwarancji, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym w pełnych miesiącach.
Gwarancja 24 m-ce- 0 pkt
Gwarancja 30 m-cy- 10 pkt
Gwarancja 36 m-cy- 20 pkt
Udzielenie gwarancji krótszej niż 24 miesiące – oferta zostanie odrzucona
W przypadku zaoferowania gwarancji na okres powyżej 36 miesięcy, do obliczenia punktów za kryterium, Zamawiający przyjmie 36 miesięczny okres gwarancji.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Do wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłane pismo z prośbą o podpisanie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy do podpisu.
2) Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.
3) Zamawiający na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej opublikuje informację
o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację o nieudzieleniu zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.
XII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
XIII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w szczególności jeżeli: nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone,
• cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty,
• zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy,
XIV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
5) a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
6) b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
7) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
10) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
11) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
12) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Projekt umowy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij