Dostawa spektometru FTIR do Muzeum Gdańska

Dane organizatora MUZEUM GDAŃSKA
80-831 GDAŃSK
DŁUGA 46/47
Tel. 58 573 31 28
E-mail kancelaria@muzeumgdansk.pl
WWW muzeumgdansk.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa spektometru FTIR do Muzeum Gdańska

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektometru FTIR do Muzeum Gdańska1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spektometru FTIR przystosowanego do pracy techniką ATR oraz DRIFT wyposażonego w bibliotekę widm bursztynowych do siedziby Zamawiającego. 2. Dostarczany sprzęt musi być nowy i nieużywany oraz pochodzić z aktualnych linii produktowych.3. Sprzęt nie może być wyprodukowany wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy.4. Dokumentacja i instrukcje użytkownika w języku polskim muszą być dostarczone wraz ze sprzętem.5. Dostarczony sprzęt powinien posiadać Certyfikat CE 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną zawarto w Załączniku nr 1 SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.7. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy je rozumieć jako przykładowe, służące ustaleniu standardu produktu, a wskazaniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.8. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.9. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności produktu stanowią minimalne parametry i/lub wymagania techniczne, jakościowe, użytkowe, funkcjonalne, fizykochemiczne i eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 SWZ.10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.12. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:Uzasadnienie:Podział zamówienia na części jest niemożliwy: zamówienie obejmuje dostawę jednego spektometru.14. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.17. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.18. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.20. Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.21. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.22. Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 95 Pzp.23. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.24. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie nazw ewentualnych podwykonawców (o ile są znani na tym etapie).25. Termin wykonania zamówienia w terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy. NZP.26.12.2022(ZP-TP/11)
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1669109449266
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/693328
CPV 38.43.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganymi cechami w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć opis charakterystyki zaoferowanych urządzeń umożliwiający Zamawiającemu weryfikację czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania minimalne, zawierający również nazwę producenta i modelu, odnoszące się do wymagań określonych we wzorze dokumentu stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty. w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikację czy oferowane urządzenie jest zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, 2. Wykonawca zobowiązany jest podać przy każdym parametrze wskazanym we wzorze dokumentu stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty informację czy dany parametr jest spełniony wraz z podaniem konkretnej wartość parametru, jaki zaoferowane urządzenie posiada (jeśli dotyczy). Wykonawca składa przedmiotowy środek dowodowy wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości późniejszego złożenia lub uzupełnienia dokument wymienionego w ust. 1. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47, 80-831, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, tel. 58 5733128, e-mail kancelaria@muzeumgdansk.pl
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumgdansk.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 35 dni
Miejsce i termin składania ofert MUZEUM GDAŃSKA
80-831 GDAŃSK
DŁUGA 46/47

2022-11-30

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-12-30
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2022/BZP 00450111/01

Dostawy
Dostawa spektometru FTIR do Muzeum Gdańska
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Gdańska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000283392
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Długa 46/47
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-831
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 – Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 58 5733128
1.5.8.) Numer faksu: 58 5733128 wew. 0
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@muzeumgdansk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgdansk.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa spektometru FTIR do Muzeum Gdańska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4fad404-69a9-11ed-abdb-a69c1593877c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450111
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033352/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawę spektometru FTIR do Muzeum Gdańska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale VIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Gdańska z siedzibą: 80-831 Gdańsk, ul. Długa 46/47, z którą można
się kontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e-mail: kancelaria@muzuemgdansk.pl
▪ z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres podany w punkcie 1 lub poprzez adres email:
abi@muzeumgdansk.pl;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa PZP”;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NZP.26.12.2022(ZP-TP/11)
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 330000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spektometru FTIR przystosowanego do pracy techniką ATR oraz DRIFT wyposażonego w bibliotekę widm bursztynowych do siedziby Zamawiającego.
2. Dostarczany sprzęt musi być nowy i nieużywany oraz pochodzić z aktualnych linii produktowych.
3. Sprzęt nie może być wyprodukowany wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy.
4. Dokumentacja i instrukcje użytkownika w języku polskim muszą być dostarczone wraz ze sprzętem.
5. Dostarczony sprzęt powinien posiadać Certyfikat CE
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną zawarto w Załączniku nr 1 SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.
7. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy je rozumieć jako przykładowe, służące ustaleniu standardu produktu, a wskazaniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
8. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
9. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności produktu stanowią minimalne parametry i/lub wymagania techniczne, jakościowe, użytkowe, funkcjonalne, fizykochemiczne i eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 SWZ.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:
Uzasadnienie:
Podział zamówienia na części jest niemożliwy: zamówienie obejmuje dostawę jednego spektometru.
14. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
17. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
18. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.
19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20. Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
21. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
22. Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 95 Pzp.
23. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
24. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie nazw ewentualnych podwykonawców (o ile są znani na tym etapie).
25. Termin wykonania zamówienia w terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena brutto oferty – 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spełniająca wymagania zawarte w SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganymi cechami w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć opis charakterystyki zaoferowanych urządzeń umożliwiający Zamawiającemu weryfikację czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania minimalne, zawierający również nazwę producenta i modelu, odnoszące się do wymagań określonych we wzorze dokumentu stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty. w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikację czy oferowane urządzenie jest zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
2. Wykonawca zobowiązany jest podać przy każdym parametrze wskazanym we wzorze dokumentu stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty informację czy dany parametr jest spełniony wraz z podaniem konkretnej wartość parametru, jaki zaoferowane urządzenie posiada (jeśli dotyczy). Wykonawca składa przedmiotowy środek dowodowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości późniejszego złożenia lub uzupełnienia dokument wymienionego w ust. 1.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij