Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
02-903 WARSZAWA
POWSIŃSKA 69/71
Tel. 22 694 61 18
Fax. 22 694 61 21
E-mail sekretariat@centrum.gov.pl
WWW www.centrum.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i NasiennictwaCzęść 1: Aparat do Real-time PCR wyposażony w 2 bloki (96 i 384 dołkowy). Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część Załącznika nr 4 do SWZ – Formularz oferty. Część 2: Pipety automatyczne. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część Załącznika nr 4 do SWZ – Formularz oferty. Część 3: Licznik nasion. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część Załącznika nr 4 do SWZ – Formularz oferty. 2022/77
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia.eb2b.com.pl_1667213246280
LINK do SIWZ http://zamowienia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/372392/dostawe-specjalistycznego-sprzetu-laboratoryjnego-na-potrzeby-centralnego-laboratorium-glownego-inspektoratu-ochrony-roslin-i-nasiennictwa
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych został zawarty w Rozdziale IX SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych został zawarty w Rozdziale IX SWZ. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania dotyczące składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został zawarty w Rozdziale IX SWZ. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. + 48 22 694 61 18, e-mail zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://zamowienia.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2022-12-20
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
02-903 WARSZAWA
POWSIŃSKA 69/71

2022-11-07

Sposób składania ofert Platforma zakupowa pod adresem https://zamowienia.gov.pl lub https://platforma.eB2B.com.pl. Godzina: 14:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-12-06
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin dostawy 40
część 2: cena 60
część 2: termin dostawy 40
część 3: cena 60
część 3: termin dostawy 40
Uwagi 2022/BZP 00416629/01

Dostawy
Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142746130
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Powsińska 69/71
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-903
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: + 48 22 694 61 18
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – instytucja gospodarki budżetowej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
realizacja na potrzeby zadań administracji

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262605468
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: al. Jana Pawła II 11
1.11.4.) Miejscowość: Warszawa
1.11.5.) Kod pocztowy: 00-828
1.11.6.) Województwo: mazowieckie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: www.zamowienia.gov.pl
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c73d001-5693-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00416629
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://zamowienia.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: www.bip.centrum.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania zostały opisane w Rozdziale III SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, –02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. Szczegółowy zakres w powyższym zakresie został zawarty w Rozdziale II SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy zakres w powyższym zakresie został zawarty w Rozdziale II SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2022/77
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Aparat do Real-time PCR wyposażony w 2 bloki (96 i 384 dołkowy). Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część Załącznika nr 4 do SWZ – Formularz oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pipety automatyczne. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część Załącznika nr 4 do SWZ – Formularz oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Licznik nasion. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część Załącznika nr 4 do SWZ – Formularz oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych został zawarty w Rozdziale IX SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych został zawarty w Rozdziale IX SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania dotyczące składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został zawarty w Rozdziale IX SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w paragrafie 8 Załącznika nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-07 14:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa pod adresem https://zamowienia.gov.pl lub https://platforma.eB2B.com.pl.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-07 14:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-06
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Zamawiającym jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
NIP: 526-26-05468
Regon: 017508290
w imieniu i na rzecz którego działa:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR)
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
2. Wszystkie pozostałe wymaganie nie ujęte w przedmiotowym ogłoszeniu, zawarte są w SWZ.
3. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w
przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij