Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego

Dane organizatora UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12
Tel. 32 359 19 56
Fax. 32 359 20 48
E-mail info@us.edu.pl
WWW dzp.us.edu.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/pn/us/proceedings
Wymagany termin realizacji zamówienia do 14 dni od daty zawarcia umowy nie później jednak niż do 27.12.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12

2023-12-06

Sposób składania ofert UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z dodatkowym wyposażeniem, zwanego dalej urządzeniem. 2) Oferowane urządzenie powinno być fabrycznie nowe lub używane rekondycjonowane ( data produkcji nie starsza niż 2010r.), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 3) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, instalację systemu oraz sprawdzenie poprawnego działania wszystkich komponentów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przeszkolenie 5 osób na dostarczanym Zamawiającemu urządzeniu lub takim samym urządzeniu należącym do innego podmiotu ( nie później niż do 27.12.2023 r.) Wszelkie koszty szkolenia na urządzeniu należącym do innego podmiotu ponosi wykonawca. 4) W przypadku zakupu urządzenia używanego – zakres zamówienia obejmuje również pełne sprawdzenie urządzenia w miejscu zakupu; wygenerowanie raportu podsumowującego stan zakupionego urządzenia, w którym muszą znaleźć się parametry diagnostyczne systemu przed jego rozłożeniem oraz rozłożenie, przygotowanie do transportu na miejscu zakupu. 5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ; 7) Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy nie później jednak niż do 27.12.2023 r.
Identyfikator procedury: d41fb263-b91e-4d57-b042-d527a5ad48af
Wewnętrzny identyfikator: DZP.382.2.39.2023
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: No
Główne aspekty procedury: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us. 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części niniejszego postępowania;
2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38510000 Mikroskopy
2.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Bankowa 9
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-007
Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)
Kraj: Polska
2.1.4 Informacje ogólne
Informacje dodatkowe: 1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Opis techniczny ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 2 do SWZ). Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy Wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą. Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 2. Oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty: 1) Wykonawca dołączy do oferty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach wymienionych w rozdziale IV ust. 1 i 2 SWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V ust. 1 SWZ-oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Oryginał w formie elektronicznej (oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), składane wraz z ofertą; 2) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj.: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp; b) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2 lit. a, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2-zastosowanie znajdują zapisy rozdz. VI ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ. Zapisy rozdz. VI ust. 2 pkt 5 i 6 SWZ stosuje się jeżeli dotyczy. 3. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) odpis lub informacja z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą; 2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg o którym mowa w pkt 1 i 2 ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Dokument składany wraz ofertą. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne)-powinni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty-załącznik 1A); 5. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy spełniający przesłanki wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. IV ust. 4 SWZ.
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Ustawa z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych Pzp (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – art. 132 ustawy Pzp
Ustawa z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych Pzp (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
2.1.6 Podstawy wykluczenia
Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy składanego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: art. 108 ust. 1 pkt. 1 lit. h) i pkt. 2 ustawy Pzp art. 109 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy składanego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy składanego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje: art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy składanego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Winien poważnego wykroczenia zawodowego: art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy składanego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy składanego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
5. Część zamówienia
5.1 Część zamówienia: LOT-0004
Tytuł: Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego
Opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z dodatkowym wyposażeniem, zwanego dalej urządzeniem. 2) Oferowane urządzenie powinno być fabrycznie nowe lub używane rekondycjonowane ( data produkcji nie starsza niż 2010r.), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 3) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, instalację systemu oraz sprawdzenie poprawnego działania wszystkich komponentów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przeszkolenie 5 osób na dostarczanym Zamawiającemu urządzeniu lub takim samym urządzeniu należącym do innego podmiotu ( nie później niż do 27.12.2023 r.) Wszelkie koszty szkolenia na urządzeniu należącym do innego podmiotu ponosi wykonawca. 4) W przypadku zakupu urządzenia używanego – zakres zamówienia obejmuje również pełne sprawdzenie urządzenia w miejscu zakupu; wygenerowanie raportu podsumowującego stan zakupionego urządzenia, w którym muszą znaleźć się parametry diagnostyczne systemu przed jego rozłożeniem oraz rozłożenie, przygotowanie do transportu na miejscu zakupu. 5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ; 7) Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy nie później jednak niż do 27.12.2023 r.
Wewnętrzny identyfikator: 1
5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38510000 Mikroskopy
5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Bankowa 9
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-007
Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe:
5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa: 2023-12-13+01.00
Data końcowa: 2023-12-27+01.00
5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5.1.7 Zamówienia strategiczne
Zielone zamówienia – Kryteria: Brak kryteriów zielonych zamówień publicznych
5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Inne
Nazwa: Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Opis: Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Wykorzystanie tego kryterium: Niestosowane
5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: Cena – oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia
Waga (wartość procentowa, dokładna): 60
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Termin realizacji zamówienia
Waga (wartość procentowa, dokładna): 20
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Dodatkowe wyposażenie
Waga (wartość procentowa, dokładna): 20
5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: POL
Adres dokumentów zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/us,
Kanał komunikacji ad hoc:
Nazwa: Platforma zakupowa
Adres URL: https://platformazakupowa.pl/pn/us
5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: https://platformazakupowa.pl/pn/us
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 2023-12-06+01.00 10:00+01.00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 DAY
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data/godzina: 2023-12-06+01.00 10:30+01.00
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Sposób realizacji umowy został szczegółowo określony w załączniku 3 do SWZ – wzór umowy.
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
Zasady finansowe: Warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
Informacje o terminach odwołania: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej. 1) Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ww. ustawy (art. 505-590). 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Odwołanie. 1) Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 3) Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4) Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informację przekazano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, jeżeli chodzi o odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia; c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku odwołania w innych okolicznościach niż wymienione w lit. a i b.
5.1.15 Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna:
5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Urząd Zamówień Publicznych
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Urząd Zamówień Publicznych
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Organizacja rozpatrująca oferty: Uniwersytet Śląski w Katowicach
8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Numer rejestracyjny: 6340197134
Departament: Dział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Bankowa 12
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-007
Kraj: Polska
E-mail: dzp@us.edu.pl
Telefon: +48 323591334
Adres strony internetowej: http://dzp.us.edu.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/us
Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/us
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Numer rejestracyjny: 5262239325
Departament: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Departament Odwołań
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/uzp
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://www.gov.pl/web/uzp
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 2719f70c-f2e6-44a1-bd36-096153ca9e50 – 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji-tryb standardowy
Ogłoszenie-data wysłania: 2023-11-03Z 10.08:17Z
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia: 00672999-2023
Numer wydania Dz.U. S: 213/2023
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij