Dostawa różnego rodzaju sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora KARPACKA PAŃSTWOWA UCZELNIA W KROŚNIE
38-400 KROSNO
RYNEK 1
Tel. 13 437 55 00
Fax. 13 437 55 11
E-mail kpu@kpu.krosno.pl
WWW kpu.krosno.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Krosno
Treść zamówienia Dostawa różnego rodzaju sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa różnego rodzaju sprzętu laboratoryjnego
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.kpu.krosno.pl_1668775048008
LINK do SIWZ http://bip.kpu.krosno.pl/artykul/27/9952/ogloszenie-o-zamowieniu-na-dostawe-sprzetu-laboratoryjnego
Osoba do kontaktu zamowienia@kpu.krosno.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 21 dni od daty podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert KARPACKA PAŃSTWOWA UCZELNIA W KROŚNIE
38-400 KROSNO
RYNEK 1

2022-11-25

Sposób składania ofert KARPACKA PAŃSTWOWA UCZELNIA W KROŚNIE, RYNEK 1, 38-400 KROSNO Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi Znak: DTG/183/22 Krosno, dnia 17.11.2022 r.
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w formie rozpoznania cenowego z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł. na:
DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Zatwierdzam:
……………………………………………………… 2
ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie z siedzibą: Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. (13)
43 755 30, fax. (13) 43 755 11.
ROZDZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju sprzętu laboratoryjnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do SIWZ).
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na cały zakres przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, oraz dokona montażu przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ III. Termin i miejsce wykonania zamówienia 1. Termin realizacji-do 21 dni od daty podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy – budynek Zamawiającego w Krośnie przy ul. Dmochowskiego 12.
ROZDZIAŁ IV. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy do oferty:
1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ),
ROZDZIAŁ V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615); 2. Wnioski, informacje oraz inne dokumenty związane z toczącym się postępowaniem winny być kierowane przez Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres mailowy:
zamowienia@kpu.krosno.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 4. Zamawiający udzieli wyjaśnień przed upływem terminu składania ofert, jeśli uzna je za zasadne, oraz wpłynęły co najmniej na 3 dni przed terminem składania ofert. 5. Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. 6. Treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom którzy złożyli pytania, oraz do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. 7. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępniana Wykonawcom którzy złożyli pytania, oraz do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. 8. Zmiany treści SWZ są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. 3
ROZDZIAŁ VI. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ VII. Opis sposobu przygotowania oferty, treść oferty.
Wymagania Zamawiającego: 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania.
2. Wymagana forma: Oferta może być złożona w jednej z poniżej opisanych formach: a) w postaci pisemnej papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem (osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie). Jeśli oferta zostanie przesłana w tej formie zostanie otwarta po terminie składania ofert.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone aktualne pełnomocnictwo w oryginale, określające zakres uprawnień do podejmowania czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.
W tej formie, oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu odpowiednio zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz jej nienaruszalność do czasu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie Rynek 1 38-400 Krosno Dział Techniczno-Gospodarczy
i podpisać następująco:,,Oferta na dostawę sprzętu laboratoryjnego. b) w postaci przesłania cyfrowego odwzorowania dokumentu w postaci papierowej opatrzonego własnoręcznym podpisem (osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie), tzw. skanu oferty na adres mailowy: zamowienia@kpu.krosno.pl Jeśli oferta zostanie przesłana w tej formie Zamawiający informuje, że nie dysponuje środkami technicznymi gwarantującymi, że oferta zostanie otwarta po terminie składania ofert. Otwarcie oferty może nastąpić przed terminem składania ofert.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone aktualne pełnomocnictwo w postaci przesłania cyfrowego odwzorowania dokumentu w postaci papierowej tzw. skanu, określające zakres uprawnień do podejmowania czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 4
c) na adres mailowy: zamowienia@kpu.krosno.pl w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie). Jeśli oferta zostanie przesłana w tej formie Zamawiający informuje, że nie dysponuje środkami technicznymi gwarantującymi, że oferta zostanie otwarta po terminie składania ofert. Otwarcie oferty może nastąpić przed terminem składania ofert.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone aktualne pełnomocnictwo, określające zakres uprawnień do podejmowania czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.
Wymagana forma: Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy został sporządzony jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczający zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.
3. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty w w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej:
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:.pdf.doc.xls.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na.pdf b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:.zip;.7Z c) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format.pdf i opatrzenie ich podpisem. d) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. e) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 5
f) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. g) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików. h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z wymaganiami opisanymi w SWZ, oraz za sytuację, gdy oferta nie będzie możliwa do odczytania (np. w przypadku uszkodzonego pliku), lub zostanie wysłana przez Wykonawcę, ale nie dotrze do Zamawiającego (np. w przypadku gdy system informatyczny Zamawiającego potraktuje wiadomość jako złośliwe oprogramowanie, lub spam). W takim przypadku Zamawiający uzna że wysłany plik nie jest ofertą i nie będzie brał go pod uwagę przy ocenie ofert.
ROZDZIAŁ VIII. Termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty opracowane zgodnie z niniejszą specyfikacją należy składać w terminie do dnia:
25.11.2022 r., godz. 1000.
Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
2. Po terminie składania ofert zamawiający prześle Wykonawcom na adres mailowy podany w formularzu ofertowym informacje dotyczące: 1) wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 2) ceny zawartych w ofertach.
ROZDZIAŁ IX. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.
1. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 2. Wykonawca podaje: cenę netto, wartość netto, oraz wartość brutto, poprzez ich wpisanie w,,Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wartość brutto wpisana w formularzu ofertowym musi wynikać i zgadzać się (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) z obliczeniami przeprowadzonymi w tabeli przedmiotu zamówienia i musi być wyrażona w walucie polskiej. 4. Wartość brutto musi uwzględniać obowiązującą stawkę podatku VAT. 5. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do budynków Zamawiającego. 6. Zamawiający może poprawić w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty-zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6
ROZDZIAŁ X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert: cena C-waga kryterium 100 %.
Ilość punktów w kryterium cena dla oferty ważnej i złożonej przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą: C = Cn / Cx x 100 Gdzie: C-ilość punktów oferty badanej Cn-najniższa cena spośród badanych ofert Cx-cena oferty badanej 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
ROZDZIAŁ XI. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli: 1) została złożona po terminie składania ofert; 2) została złożona przez wykonawcę: a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub b) który nie złożył w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów lub oświadczeń; 3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami zamawiającego; 6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 8) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 9) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, 10) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 11) wykonawca nie wyraził zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
ROZDZIAŁ XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarł z nim umowę ściśle wg treści zawartej we wzorze umowy stanowiącej integralną część specyfikacji warunków zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw i usług. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części przedmiotu zamówienia. 7
ROZDZIAŁ XIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
ROZDZIAŁ XIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
ROZDZIAŁ XV. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty, b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
ROZDZIAŁ XVI. Załączniki do SWZ.
§ Załącznik Nr 1-Formularz ofertowy.
§ Załącznik Nr 2-Wzór umowy.
§ Załącznik Nr 3-Opis przedmiotu zamówienia
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij