Dostawa równoczesnego spektrometru emisyjnego

Dane organizatora NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW POLATOM
05-400 OTWOCK
ANDRZEJA SOŁTANA 7
Tel. 22 273 17 00
Fax. 22 718 03 50
E-mail przemyslaw.czyz@msz.gov.pl
WWW www.polatom.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Otwock
Treść zamówienia Dostawa równoczesnego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-OES) z podwójnym systemem obserwacji plazmy do NCBJ OR POLATOM

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa równoczesnego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-OES) z podwójnym systemem obserwacji plazmy do NCBJ OR POLATOMPrzedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i kwalifikacja fabrycznie nowego „Dostawa równoczesnegospektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-OES) z podwójnym systemem obserwacji plazmy do NCBJOR POLATOM” o wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych.Wymagania dot. parametrów technicznych i innych warunków zamówienia są szczegółowo określone w specyfikacjitechnicznej (Załącznik A – Specyfikacja techniczna – wymagania). 18/P/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1652279839842
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/611391
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. 1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 1.4 zdolności technicznej lub zawodowej Za Wykonawcę zdolnego do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie dostawy podobnych urządzeń takiego typu jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto każda. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r., poz. 835): B.1 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; B.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. B.3 zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; B.4 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt B od każdego z nich. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z KRS lub z innego rejestru 2. Wykaz zrealizowanych dostaw – Załącznik Nr 4 do SI 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, tj. dokumentację techniczną oferowanego urządzenia, potwierdzającą spełnienie parametrów określonych w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik A do SWZ 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dokumentacja techniczna oferowanego urządzenia, potwierdzającą spełnienie parametrów określonych w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik A do SWZ 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Szczegółowy opis wymagań określa SWZ 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400, Otwock, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail przetargi@polatom.pl
Adres strony internetowej (URL): www.polatom.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 70 dni
Miejsce i termin składania ofert NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW POLATOM
05-400 OTWOCK
ANDRZEJA SOŁTANA 7

2022-05-18

Sposób składania ofert www.platformazakupowa.pl/pn/polatom Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-06-16
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2022/BZP 00153845/01

Dostawy
Dostawa równoczesnego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-OES) z podwójnym systemem obserwacji plazmy do NCBJ OR POLATOM
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7
1.5.2.) Miejscowość: Otwock
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 – Warszawski wschodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polatom.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polatom.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność naukowa i prace badawczo-rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa równoczesnego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-OES) z podwójnym systemem obserwacji plazmy do NCBJ OR POLATOM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d143dada-d11b-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153845
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023502/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa spectrometru na ptrzeby NCBJ OR POLATOM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/polatom
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/polatom
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: szczegółowy opis wymagań określa SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/polatom
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe wymagania określa SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe wymagania określa SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 18/P/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i kwalifikacja fabrycznie nowego „Dostawa równoczesnego
spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-OES) z podwójnym systemem obserwacji plazmy do NCBJ
OR POLATOM” o wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych.
Wymagania dot. parametrów technicznych i innych warunków zamówienia są szczegółowo określone w specyfikacji
technicznej (Załącznik A – Specyfikacja techniczna – wymagania).

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania
kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotą podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:
7.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego;
7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku
podatkowego;
7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są
Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Za Wykonawcę zdolnego do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
zrealizował co najmniej dwie dostawy podobnych urządzeń takiego typu jak te, które stanowią przedmiot niniejszego
zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wykluczy z
postępowania Wykonawcę na podstawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
(Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r., poz. 835):
B.1 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
B.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
B.3 zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
B.4 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów
wymienionych w niniejszym pkt B od każdego z nich.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z KRS lub z innego rejestru
2. Wykaz zrealizowanych dostaw – Załącznik Nr 4 do SI
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, tj. dokumentację techniczną
oferowanego urządzenia, potwierdzającą spełnienie parametrów określonych w specyfikacji technicznej, stanowiącej
Załącznik A do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dokumentacja techniczna oferowanego urządzenia, potwierdzającą spełnienie parametrów określonych w specyfikacji
technicznej, stanowiącej Załącznik A do SWZ
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Szczegółowy opis wymagań określa SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących
Załącznik Nr 1 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-18 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/polatom
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-18 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-16

Numer informacji: 2022-BZP-00153845-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij