Dostawa równoczesnego spektrometru emisji optycznej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES

Dane organizatora PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA
RAKOWIECKA 4
Tel. 22 459 20 00
Fax. 22 459 20 01
E-mail biuro@pgi.gov.pl
WWW www.pgi.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa równoczesnego spektrometru emisji optycznej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa równoczesnego spektrometru emisji optycznej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OESPrzedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie równoczesnego spektrometru emisji optycznej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem i szkoleniem dla użytkowników.Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. EZP.26.98.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1657177664806
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/635741
CPV 38.43.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z punktami 7.3.4 i 9.6 SWZ 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt 9.5 SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt 9.6 SWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zgodnie z pkt 10 SWZ 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zgodnie z pkt 10.3 SWZ 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zgodnie z pkt 11 SWZ. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail tomasz.niedziela@pgi.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.pgi.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 112 dni
Miejsce i termin składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA
RAKOWIECKA 4

2022-07-15

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/pgi Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-08-13
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 80
termin realizacji 10
gwarancja 10
Uwagi 2022/BZP 00242484/01

Dostawy
Dostawa równoczesnego spektrometru emisji optycznej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000332133
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rakowiecka 4
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-975
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tomasz.niedziela@pgi.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgi.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Instytut Badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Geologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa równoczesnego spektrometru emisji optycznej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c354836-fc59-11ec-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242484
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pgi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami pkt 12 SWZ –
Sposób komunikacji, pkt 13 SWZ – Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i
dokumentów oraz pkt 15 SWZ – Sposób i termin składania i otwarcia ofert.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami pkt 23 SWZ – Dane osobowe.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami pkt 23 SWZ – Dane osobowe.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.26.98.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie równoczesnego spektrometru emisji optycznej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem i szkoleniem dla użytkowników.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z punktami 7.3.4 i 9.6 SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt 9.5 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt 9.6 SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zgodnie z pkt 10 SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zgodnie z pkt 10.3 SWZ
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zgodnie z pkt 11 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zgodnie z zapisami § 8 załącznika nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców: Zamawiający, w celu ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji ofert, zastosuje kryterium oceny ofert opisane w pkt 17 SWZ
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE dodatkowa podstawa wykluczenia:
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

Numer informacji: 2022-BZP-00242484-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij