Dostawa reaktora ciśnieniowego

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28
Tel. 61 848 70 02
Fax. 61 848 71 46
E-mail rektorat@up.poznan.pl
WWW puls.edu.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Dostawa reaktora ciśnieniowego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa reaktora ciśnieniowego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=puls.edu.pl_1667562192686
LINK do SIWZ http://puls.edu.pl/zp/dostawa-reaktora-ci-nieniowego
CPV 38.50.00.00
Osoba do kontaktu OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:
ALEKSANDRA ROBACKA-DZIAŁ APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ
e-mail: aleksandra.robacka@up.poznan.pl telefon: 61-848-75-56
Wymagany termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty zawarcia umowy
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28

2022-11-10

Sposób składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, WOJSKA POLSKIEGO 28, 60-637 POZNAŃ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :100
:100
:100
:100
:100
Uwagi . SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Minimalne parametry techniczne reaktora ciśnieniowego określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Znak sprawy: 3459/AA/262/2022
2 S t r o n a
V. KOD CPV:
CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy. VII. OKRES SERWISU
1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. Gwarancja jest jednym z kryteriów oceny ofert.
2. Oferta Wykonawcy musi spełniać warunki serwisu wynikające z projektowanych postanowień umowy. VIII. TERMIN PŁATNOŚCI:
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przekazanej wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie pozostają w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie),
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie),
4) zdolności technicznych lub zawodowych pozwalających na należyte wykonanie zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli w okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie dokonał dostaw wraz z podaniem przedmiotu dostaw, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane:
Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 dostawą reaktora ciśnieniowego o wartości minimum 50 000,00 zł brutto.
Na potwierdzenie spełnienia warunku, do oferty należy załączyć dowody określające, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
Znak sprawy: 3459/AA/262/2022
3 S t r o n a
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana. Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy. X. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
1. Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien dołączyć do oferty następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
3) Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu-Wykaz dostaw (wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw).
5) Karta katalogowa producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7) /Jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania Wykonawcy)-jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny Wykonawcy.
8) /Jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego-dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu oraz ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Ważność oferty będzie oceniana na podstawie przedstawionych dokumentów. W przypadku jakichkolwiek braków Zamawiający wystąpi tylko raz o ich uzupełnienie lub w razie wątpliwości o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów lub uzupełni z błędami, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. XI. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: NUMER NAZWA KRYTERIUM WAGA
1.
Cena
90%
2.
Długość okresu gwarancji
10%
Znak sprawy: 3459/AA/262/2022
4 S t r o n a
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert przyznając punkty, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Wartości punktowe będą wyliczane następująco:
– w kryterium Cena:
1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny oferty. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
2) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia podana w Formularzu ofertowym. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium cena wynosi 90 pkt.
4. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
C =C minimalnaC oferty x 90 pkt
C-przyznane punkty w kryterium Cena
C minimalna-cena minimalna w zbiorze ważnych ofert
C oferty – cena oferty rozpatrywanej
– w kryterium Długość okresu gwarancji:
1) punkty zostaną przyznane zgodnie z poniżej opisanym zakresem ZAOFEROWANA LICZBA MIESIĘCY GWARANCJI PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW
12 miesięcy
0 pkt
18 miesięcy
5 pkt
24 miesiące
10 pkt
3) Okres gwarancji należy podać w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) poprzez zaznaczenie oferowanej gwarancji. Maksymalnie za okres gwarancji można uzyskać 10 pkt.
4) W przypadku nie wskazania oferowanego okresu gwarancji, oferta nie otrzyma punktów w tym kryterium. W takim przypadku, Zamawiający przyjmie najkrótszą dopuszczalną długość okresu gwarancji tj. 12 miesięcy.
5) Maksymalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 24 miesięcy, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zaoferowany w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium Długość okresu gwarancji.
6) W przypadku wskazania wartości pośredniej w stosunku do powyższych, Zamawiający w ramach oceny przyzna punkty jak za zaoferowanie niższej wartości, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres wskazany w formularzu ofertowym.
5. Suma uzyskanych punktów w kryterium Cena i Długość okresu gwarancji będzie stanowić ocenę końcową danej oferty. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Znak sprawy: 3459/AA/262/2022
5 S t r o n a
6. Cenę należy podać w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U z 2019 r., poz. 178) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Cenę brutto oblicza się poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT.
9. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Ofertę należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu i złożyć wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami:
1) w terminie:
do dnia: 10.11.2022 godz. 10.00
2) w przypadku sporządzenia oferty w postaci papierowej, należy przekazać ofertę listownie lub osobiście na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań, Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej, Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, pokój 33 z dopiskiem Oferta na dostawę reaktora ciśnieniowego
3) w przypadku sporządzenia oferty w postaci elektronicznej, należy przesłać ofertę na adres e-mail: aleksandra.robacka@up.poznan.pl podając w tytule wiadomości: Oferta na dostawę reaktora ciśnieniowego.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Dopuszcza się dołączenie karty katalogowej producenta lub opisu technicznego urządzenia w języku angielskim.
5. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
6. Zapytania o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu należy przekazać do dnia 08.11.2022 r.:
1) pisemnie na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale XII pkt 2 ppkt 2),
2) drogą elektroniczną na adres: aleksandra.robacka@up.poznan.pl
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij