Dostawa przystawki do spektrofluorymetru

Dane organizatora INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52
Tel. 22 343 20 00
Fax. 22 632 66 81
E-mail icho-s@icho.edu.pl
WWW www.icho.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa przystawki do spektrofluorymetru umożliwiająca pomiar proszków, cienkich warstw oraz ciał stałych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa przystawki do spektrofluorymetru umożliwiająca pomiar proszków, cienkich warstw oraz ciał stałych.4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przystawki do spektrofluorymetru umożliwiająca pomiar proszków, cienkich warstw oraz ciał stałych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie jego eksploatacji i konserwacji. ZP-2401-4/22
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=icho.edu.pl_1654586216990
LINK do SIWZ http://www.icho.edu.pl/wspolpraca/zamowienia-publiczne/#collapse-629efb61ec9ee-0
CPV 38.00.00.00, 38.41.00.00, 38.43.00.00, 38.43.30.00, 38.90.00.00, 51.54.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 4 do SWZ: Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 6 do SWZ: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik nr 3 do SWZ: Tabela zgodności wraz z załączoną specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 3 do SWZ: Tabela zgodności wraz z załączoną specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Dokument; Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.Dokument: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 do SWZ, składa przynajmniej jeden Wykonawca.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN, ul. ul. Marcina Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. +48 22 343 23 20, e-mail przetargi@icho.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.icho.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 126 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52

2022-06-14

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-07-13
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 80
okres gwarancji 20
Uwagi 2022/BZP 00196068/01

Dostawy
Dostawa przystawki do spektrofluorymetru umożliwiająca pomiar proszków, cienkich warstw oraz ciał stałych.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN
1.3.) Oddział zamawiającego: ICHO PAN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325848
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 343 23 20
1.5.8.) Numer faksu: +48 22 632 66 81
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@icho.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icho.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa przystawki do spektrofluorymetru umożliwiająca pomiar proszków, cienkich warstw oraz ciał stałych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1427ec3-e592-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196068
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047331/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.4 Przystawka do spektrofluorymetru umożliwiająca pomiar proszków, cienkich warstw oraz ciał stałych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.icho.edu.pl/przetargi/131
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których
mowa w art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w pkt.
XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, zuprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2401-4/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przystawki do spektrofluorymetru umożliwiająca pomiar proszków, cienkich warstw oraz ciał stałych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie jego eksploatacji i konserwacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38433000-9 – Spektrometry

38430000-8 – Aparatura do wykrywania i analizy

38410000-2 – Przyrządy pomiarowe

38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania

51540000-9 – Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium: Cena 80%. Punktacja:Liczba punktów = ( Cmin)/Cbad*80*100 gdzie: Cmin – cena brutto
najniższa spośród wszystkich ofert Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej Maksymalnie: 80 punktów. Za ofertę
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium: Okres gwarancji 20% Punktacja:Liczba punktów =( Gbad-12)/(Gmax-12)*20%*100 gdzie:
Gbad – okres gwarancji podany w ofercie
Gmax – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 36 miesięcy
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji wymaganego w
Zapytaniu ofertowym (maksymalny podlegający ocenie okres – 36 miesięcy).
24 miesięczny okres gwarancji nie będzie punktowany
Maksymalnie: 20 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 4 do SWZ: Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 6 do SWZ: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik nr 3 do SWZ: Tabela zgodności wraz z załączoną specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 3 do SWZ: Tabela zgodności wraz z załączoną specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Dokument; Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z
Wykonawców.Dokument: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 do SWZ,
składa przynajmniej jeden Wykonawca.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno
jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu
Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do jego udzielenia tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub
podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z
której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Przed
podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako
najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-14 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-14 12:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-13

Numer informacji: 2022-BZP-00196068-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij