Dostawa preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI
93-569 ŁÓDŹ
PROLETARIACKA 2/6
Tel. 42 635 14 00
Fax. 42 630 16 68
E-mail lodz.wiw@wetgiw.gov.pl
WWW www.wetgiw.gov.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w ŁodziCzęść 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ. Część 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ. Część 3: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ. Część 4: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Część 5: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ. Część 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ. Część 7: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ. WIW Adm-zpz.272.1.7.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=wiw-lodz.ezamawiajacy.pl_1693493253644
LINK do SIWZ http://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl/pn/wiw-lodz/demand/notice/public/104489/details
CPV 33.69.81.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, Zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego w postaci odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy pomocy których Zamawiający będzie mógł te środki pozyskać. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: a) karta charakterystyki, instrukcja przygotowania, opis składu podłoża suchego, opis wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli, certyfikat kontroli jakości (część IV-Podłoża i suplementy do wykrywania Listeria monocytogenes i Salmonella spp. – poz. 5 i 6); b) kopie aktualnych certyfikatów spełniania przez producenta wymagań norm ISO 9001 i ISO 13485 . (część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli drobnoustrojów); c) Oświadczenie o: posiadaniu kart charakterystyki dla każdego określonego produktu, posiadaniu instrukcji przygotowania podłoży w języku polskim, posiadaniu opisu składów podłoży suchych, posiadaniu dokładnego opisu wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli wraz z ich procentowym odzyskiem, posiadaniu certyfikatu kontroli jakości jak w punkcie 7 wymagań ogólnych. (część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli drobnoustrojów); d) Karta charakterystyki, instrukcje przygotowania, opis składu podłoża suchego, opis wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli wraz z procentowym odzyskiem, oryginału certyfikatu kontroli jakości dla następujących podłoży: podłoża z poz. 9,10,17,32. (część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli drobnoustrojów); e) Kopia przykładowego certyfikatu jakości testu (część VII -Test do oznaczania antybiotyków w mleku); 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: a) karta charakterystyki, instrukcja przygotowania, opis składu podłoża suchego, opis wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli, certyfikat kontroli jakości (część IV-Podłoża i suplementy do wykrywania Listeria monocytogenes i Salmonella spp. – poz. 5 i 6); b) kopie aktualnych certyfikatów spełniania przez producenta wymagań norm ISO 9001 i ISO 13485 . (część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli drobnoustrojów); c) Oświadczenie o: posiadaniu kart charakterystyki dla każdego określonego produktu, posiadaniu instrukcji przygotowania podłoży w języku polskim, posiadaniu opisu składów podłoży suchych, posiadaniu dokładnego opisu wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli wraz z ich procentowym odzyskiem, posiadaniu certyfikatu kontroli jakości jak w punkcie 7 wymagań ogólnych. (część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli drobnoustrojów); d) Karta charakterystyki, instrukcje przygotowania, opis składu podłoża suchego, opis wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli wraz z procentowym odzyskiem, oryginału certyfikatu kontroli jakości dla następujących podłoży: podłoża z poz. 9,10,17,32. (część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli drobnoustrojów); e) Kopia przykładowego certyfikatu jakości testu (część VII -Test do oznaczania antybiotyków w mleku); 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Formularz Ofertowy – Załącznik nr 8; Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 9; Wzór Umowy – Załącznik nr 10. Pełnomocnictwo, o ile ofertę składa pełnomocnik 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, ul. Proletariacka 2/6, 93-569, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail lodz.wiw@wetgiw.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wiw.bip.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI
93-569 ŁÓDŹ
PROLETARIACKA 2/6

2023-09-12

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet OnePlace dostępnej pod adresem https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-11
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin dostawy 40
część 2: cena 60
część 2: termin dostawy 40
część 3: cena 60
część 3: termin dostawy 40
część 4: cena 60
część 4: termin dostawy 40
część 5: cena 60
część 5: termin dostawy 40
część 6: cena 60
część 6: termin dostawy 40
część 7: cena 60
część 7: termin dostawy 40
Uwagi 2023/BZP 00375638/01

Dostawy
Dostawa preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7251105668
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Proletariacka 2/6
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 93-569
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lodz.wiw@wetgiw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.bip.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji, nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie wykonywania badań lab

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7301a2af-471b-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00375638
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00143901/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.5 Dostawa preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace znajdującej się pod adresem: https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl.(dalej Platforma).
Platforma Zakupowa Marketplanet OnePlace jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem
zamówień publicznych w formie elektronicznej. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem:
https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2 RODO znajduje się w Rozdziale XXIV Ochrona danych Osobowych
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW Adm-zpz.272.1.7.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 7
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 1295,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: – CENA – 60% (C)
– TERMIN DOSTAWY – 40% ( TD)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 6007,26 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: – CENA – 60% (C)
– TERMIN DOSTAWY – 40% ( TD)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 14945,28 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: – CENA – 60% (C)
– TERMIN DOSTAWY – 40% ( TD)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 52310,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: – CENA – 60% (C)
– TERMIN DOSTAWY – 40% ( TD)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 54921,14 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: – CENA – 60% (C)
– TERMIN DOSTAWY – 40% ( TD)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 9875,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: – CENA – 60% (C)
– TERMIN DOSTAWY – 40% ( TD)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 8100,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: – CENA – 60% (C)
– TERMIN DOSTAWY – 40% ( TD)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, Zamawiający żąda
podmiotowego środka dowodowego w postaci odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że Wykonawca wskaże w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy pomocy których Zamawiający będzie mógł te środki pozyskać.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: a) karta charakterystyki, instrukcja przygotowania, opis składu podłoża suchego, opis wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli, certyfikat kontroli jakości
(część IV-Podłoża i suplementy do wykrywania Listeria monocytogenes i Salmonella spp. – poz. 5 i 6);

b) kopie aktualnych certyfikatów spełniania przez producenta wymagań norm ISO 9001 i ISO 13485 .
(część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli drobnoustrojów);

c) Oświadczenie o:
posiadaniu kart charakterystyki dla każdego określonego produktu,
posiadaniu instrukcji przygotowania podłoży w języku polskim,
posiadaniu opisu składów podłoży suchych,
posiadaniu dokładnego opisu wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli wraz z ich procentowym odzyskiem,
posiadaniu certyfikatu kontroli jakości jak w punkcie 7 wymagań ogólnych.
(część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli drobnoustrojów);

d) Karta charakterystyki, instrukcje przygotowania, opis składu podłoża suchego, opis wzrostu organizmów
testowych użytych do kontroli wraz z procentowym odzyskiem, oryginału certyfikatu kontroli jakości dla
następujących podłoży: podłoża z poz. 9,10,17,32.
(część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli
drobnoustrojów);

e) Kopia przykładowego certyfikatu jakości testu (część VII -Test do oznaczania antybiotyków w mleku);
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: a) karta charakterystyki, instrukcja przygotowania, opis składu podłoża suchego, opis wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli, certyfikat kontroli jakości
(część IV-Podłoża i suplementy do wykrywania Listeria monocytogenes i Salmonella spp. – poz. 5 i 6);

b) kopie aktualnych certyfikatów spełniania przez producenta wymagań norm ISO 9001 i ISO 13485 .
(część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli drobnoustrojów);

c) Oświadczenie o:
posiadaniu kart charakterystyki dla każdego określonego produktu,
posiadaniu instrukcji przygotowania podłoży w języku polskim,
posiadaniu opisu składów podłoży suchych,
posiadaniu dokładnego opisu wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli wraz z ich procentowym odzyskiem,
posiadaniu certyfikatu kontroli jakości jak w punkcie 7 wymagań ogólnych.
(część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli drobnoustrojów);

d) Karta charakterystyki, instrukcje przygotowania, opis składu podłoża suchego, opis wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli wraz z procentowym odzyskiem, oryginału certyfikatu kontroli jakości dla
następujących podłoży: podłoża z poz. 9,10,17,32.
(część V – Podłoża mikrobiologiczne, szczepy wzorcowe, generatory atmosfer do hodowli drobnoustrojów);

e) Kopia przykładowego certyfikatu jakości testu (część VII -Test do oznaczania antybiotyków w mleku);
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Formularz Ofertowy – Załącznik nr 8;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 9;
Wzór Umowy – Załącznik nr 10.
Pełnomocnictwo, o ile ofertę składa pełnomocnik
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania określone zostały w załączniku nr 10 do SWZ w paragrafie 7 i 8 (projekt umowy)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet OnePlace dostępnej pod adresem https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-12 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-11

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij