Dostawa pożywek, wzorców i materiałów pomocniczych

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
22-100 CHEŁM
SZPITALNA 48
Tel. 82 565 34 21
E-mail psse.chelm@sanepid.gov.pl
WWW www.pssechelm.bip.gov.pl
Województwo lubelskie
Powiat Chełm
Treść zamówienia Dostawa pożywek, wzorców i materiałów pomocniczych Colilert 18

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa pożywek, wzorców i materiałów pomocniczych Colilert 18
Specyfikacja https://pssechelm.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-tys-zl/dostawa-pozywek-wzorcow-i-materialow-pomocniczych-colilert-18.html
Wadium 130000.00
Osoba do kontaktu adres: zp.psse.chelm@sanepid.gov.pl,
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do czasu zrealizowania zamówień na maksymalną łączną wartość przedmiotu zamówienia, sukcesywnie na podstawie odrębnych zamówień.
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
22-100 CHEŁM
SZPITALNA 48

2024-01-23

Sposób składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA, SZPITALNA 48, 22-100 CHEŁM Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaproponował produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia- formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
2. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały numery katalogowe, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje określone produkty lub określenia mogące wskazać producenta (w celu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia), oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, jednakże w każdej takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do opisanych w powyższy sposób. W takich sytuacjach ewentualne posługiwanie się nazwami producentów/produktów lub numerami katalogowymi ma wyłącznie charakter przykładowy i należy go odczytywać łącznie z wyrazami lub równoważne.
3. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, którego opis, parametry, jakość i skład nie są gorsze od opisu, parametrów, jakości i składu asortymentu, które Zamawiający wskazał w formularzu asortymentowo-cenowym.
4. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego materiały spełniają (są równoważne) wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym -załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty odpowiednio informację Tak lub Nie. W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę informacji Tak (tj. zaoferowania produktu równoważnego) Wykonawca załącza do oferty dokument świadczący o równoważności opisany numerem pakietu i pozycji na załączonym dokumencie świadczącym o równoważności.
5. Jeśli w trakcie wykonywania badań okaże się, ze dostarczony produkt nie spełnia wymaganych warunków równoważności Zamawiający ma prawo żądać dostarczenia w to miejsce produktu spełniającego wymagania Zamawiającego, określonego w formularzu asortymentowo-cenowym.
6. Zaproponowane artykuły muszą być dopuszczone do użytku na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz posiadać odpowiednie atesty oraz stosowne dokumenty.
7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy dokumenty, o których mowa w pkt. 6.
8. Termin ważności pożywek i wzorców Colilert min. 6 miesięcy od realizacji zamówienia.
9. Ceny produktów zaoferowane w ofercie nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca który, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z treścią art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ. U. z 2023 r. poz. 1497).
III. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowana będzie na podstawie faktury wystawionej i doręczonej Zamawiającemu po wykonaniu zamówienia.
2. Faktura wystawiona będzie na: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Chełmie, ul. Szpitalna 48 22-100 Chełm NIP 563 15 64 163 płatna będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
IV. TERMIN WYKONANIA:
Okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do czasu zrealizowania zamówień na maksymalną łączną wartość przedmiotu zamówienia, sukcesywnie na podstawie odrębnych zamówień.
V. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem formularz asortymentowo- cenowy-załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę Załącznik nr 3
4. Parafowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 4 (w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza podpisanie całego dokumentu (jednego pliku) wzoru umowy jednym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bez uprzedniego parafowania wzoru umowy na każdej jego stronie).
5. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Oferenta jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może zweryfikować aktualne dane za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1703). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
7. W razie braku jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dokumentów w niewłaściwej formie (np. niepoświadczonego przez osobę uprawnioną za zgodność z oryginałem bądź zawierającego błędy dokumentu), Zamawiający wezwie Wykonawcę, do uzupełnienia dokumentu brakującego lub zawierającego błąd w wyznaczonym terminie. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkować będzie pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia – oferta nie będzie oceniana. W tym przypadku Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wezwania do uzupełnienia braków, jeżeli oferta dotknięta brakami, nie jest ofertą najkorzystniejszą biorąc pod uwagę określone w pkt. VII kryteria wyboru wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie, w czasie przed upływem terminu składania ofert, prawo do zmiany warunków zamówienia, o czym zawiadomi Wykonawców na swojej stronie internetowej www.pssechelm.bip.gov.pl
10. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej ofertę oraz załączniki do oferty należy podpisać podpisem własnoręcznym.
11. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej ofertę oraz załączniki do oferty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm
1. Ofertę należy złożyć w jednej z powyższych form:
1.1. w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca bądź operatora pocztowego) w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie w widocznym miejscu Oferta – Dostawa pożywek, wzorców i materiałów pomocniczych Colilert 18. Nie otwierać przed dniem: 23.01.2024 roku przed godz. 11.00. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową Wykonawcy; na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm
1.2. lub w formie zakodowanego pliku z rozszerzeniem rar, zip, lz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp.psse.chelm@sanepid.gov.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta – Dostawa pożywek, wzorców i materiałów pomocniczych Colilert 18.
1.1. Hasło do odszyfrowania oferty wraz z danymi Wykonawcy należy przesłać na adres e-mail zp.psse.chelm@sanepid.gov.pl od godz. 11.00 do godz. 11.30 w dniu 23.01.2024 roku. W tytule wiadomości należy wpisać Hasło- Dostawa pożywek, wzorców i materiałów pomocniczych Colilert 18.
2. Oferty będą otwierane (odkodowywane) od godz. 11.30 w dniu 23.01.2024 r.
VII. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY:
1. Zamówienie będzie oceniane na podstawie poniższych kryteriów oceny:
Cena – waga: 100%
2. Liczba punktów w kryterium Cena obliczana będzie według wzoru:
Punkty w ramach kryterium ceny zostaną przyznane wg następującej formuły:
Pc = (C min/Cr) x 100 x 100%
Gdzie:
C min – cena minimalna w zbiorze
Cr- cena oferty rozpatrywanej
Pc – ilość punktów przyznana ofercie
3. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie związania ofertą i w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
6. Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
VIII. INFORMACJE O PUBLIKACJI WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
Wyniki postępowania zostaną upublicznione za pośrednictwem strony Zamawiającego www.pssechelm.bip.gov.pl zakładka Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł.
IX. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Magdalena Magryta tel. 82 565 34 21, e-mail: zp.psse.chelm@sanepid.gov.pl
X. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605)
XI. ZAŁĄCZNIKI:
1. formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę – załącznik nr 3
4. Parafowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 4
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm dalej zwany Administratorem.
2. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail iod.psse.chelm@sanepid.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości bez podatku od towarów i usług mniejszej niż 130000 zł.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z udzieleniem zamówienia, a także przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych -nie krócej niż 5 lat.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie podanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiadaj ą Państwo prawo do:
a) dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) sprostowania Państwa danych osobowych;
c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu prawo do:
a) żądania usunięcia danych osobowych;
b) żądania przenoszenia danych osobowych;
c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij