DOSTAWA POŻYWEK I SUPLEMENTÓW DO POŻYWEK

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
22-100 CHEŁM
SZPITALNA 48
Tel. 82 565 34 21
Fax. 82 565 30 13
E-mail pssechelm@woi.lublin.pl
WWW www.pssechelm.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Chełm
Treść zamówienia DOSTAWA POŻYWEK I SUPLEMENTÓW DO POŻYWEK Pakiet nr 2 Pożywki bakteriologiczne

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA POŻYWEK I SUPLEMENTÓW DO POŻYWEK Pakiet nr 2 Pożywki bakteriologiczne
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pssechelm.bip.gov.pl_1671448712109
Osoba do kontaktu e-mail iod@pssechelm.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia od 10.01.2023 r. do 09.01.2024 r.
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
22-100 CHEŁM
SZPITALNA 48

2022-12-29

Sposób składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA, SZPITALNA 48, 22-100 CHEŁM Godzina: 14:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa pakiety
Pakiet nr 1 Pożywki i suplementy do pożywek
Pakiet nr 2 Pożywki bakteriologiczne
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Najmniejsza część zamówienia to całkowity asortyment opisany w pojedynczym pakiecie. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów, w tym przypadku zobowiązany jest podać cenę ofertową dla poszczególnych pakietów.
4. Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaproponował produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia- formularz asortymentowo-cenowy.
6. W przypadku braku na rynku krajowym jakiegoś produktu opisanego w formularzu asortymentowo-cenowym, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktu równoważnego, pod warunkiem, że jakość tego produktu nie będzie niższa od produktu opisanego przez Zamawiającego. Informację o zaoferowaniu produktu równoważnego Wykonawca zawrze w formie oświadczenia w ofercie.
7. Zaproponowane artykuły muszą być dopuszczone do użytku na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz posiadać odpowiednie atesty oraz stosowne dokumenty.
8. Certyfikaty jakości dotyczące pożywek powinny zawierać:
– nazwę produktu,
– wykaz i skład zgodny z normą lub innymi wytycznymi,
– nr partii,
– właściwości fizyczne pożywki /kolor, pH/,
– sterylność,
– kontrola mikrobiologiczna /wykaz szczepów kontrolnych z katalogu WDCM/ zgodna z normą PN-EN ISO 11133 /liczbowe oznaczenia żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce/,
– minimalny termin ważności,
– warunki przechowywania.
9. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy dokumenty, o których mowa w pkt. 7 i 8.
10. Termin ważności pożywek i podłóż mikrobiologicznych nie krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta.
11. Ceny produktów zaoferowane w ofercie nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy.
II. WARUNKI PŁATNOŚCI:
• Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowana będzie na podstawie faktury wystawionej i doręczonej Zamawiającemu.
• Faktura wystawiona będzie na: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie, ul. Szpitalna 48 22-100 Chełm NIP 563-15-64-163 płatna będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy
III. TERMIN WYKONANIA:
1. Umowa zostanie zawarta na okres od 10.01.2023 r. do 09.01.2024 r.
2. Dostawa w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu Formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz na formularzu ofertowo-cenowym załącznik nr 2.
2. Ofertę można złożyć osobiście, kurierem lub pocztą, na adres: ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm do dnia 29.12.2022 r. do godz. 14.00, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem DOSTAWA POŻYWEK I SUPLEMENTÓW DO POŻYWEK nie otwierać przed 29.12.2022 godz. 14.00, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy składającego ofertę.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNA.
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Informacje o wyniku postępowania zostaną udostępnione na stronie Zamawiającego www.pssechelm.bip.gov.pl.
V. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert tj. ceną – cena 100%.
VI. WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy -załącznik nr 2
3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO- załącznik nr 3
4. Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę – załącznik nr 4
5. Parafowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 5
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów.
7. Odpis w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub aktualny wydruk z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a gdy Wykonawcy działają w formie spółki cywilnej -także umowę spółki. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument (CEIDG) składa każdy Wykonawca -dotyczy także wspólników spółki cywilnej. W przypadku przedłożenia kopii umowy spółki cywilnej winna być ona poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli.
VII. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania.
2. Dostawa w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
3. Termin ważności pożywek i suplementów do pożywek nie krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta.
4. Ceny produktów zaoferowane w ofercie nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy.
OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Magdalena Magryta tel.82 565 34 21
Data i podpis Dyrektora
Załączniki:
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 3 Wzór oświadczenia wymaganego od oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Zał. nr 4 Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę
Zał. nr 5 Wzór umowy
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.l) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm dalej zwany Administratorem.
2. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail iod@pssechelm.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości bez podatku od towarów i usług mniejszej niż 130000 zł.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z udzieleniem zamówienia, a także przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych -nie krócej niż 5 lat.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie podanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) sprostowania Państwa danych osobowych;
c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu prawo do:
a) żądania usunięcia danych osobowych;
b) żądania przenoszenia danych osobowych;
c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij