Dostawa pożywek do badań mikrobiologicznych

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU
50-950 WROCŁAW
M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 73/77
Tel. 71 328 30 41
Fax. 71 328 30 41 w. 250
E-mail wsse.wroclaw@pis.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-wroclaw/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa pożywek do badań mikrobiologicznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa pożywek do badań mikrobiologicznych.Część 1: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pożywek do badań mikrobiologicznych. Część 2: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pożywek do badań mikrobiologicznych. Część 3: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pożywek do badań mikrobiologicznych. Część 4: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pożywek do badań mikrobiologicznych. Część 5: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pożywek do badań mikrobiologicznych. ZP.272.7.2023
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80b3d75b-216f-11ee-9aa3-96d3b4440790
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db845a-50f0-da2c-e1a0-d00012382d79
CPV 33.69.81.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 uPzp; 2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 3) w art. 7 ustawy z dna 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opis oferowanego przedmiotu zamówienia – wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SWZ. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 3 do SWZ. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, tel. 713283041wew.250, e-mail zp.wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wsse-wroclaw/
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2024-07-31
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU
50-950 WROCŁAW
M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 73/77

2023-07-25

Sposób składania ofert platforma e-zamówienia Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-08-23
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena
część 2: cena
część 3: cena
część 4: cena
część 5: cena
Uwagi 2023/BZP 00308167/01

Dostawy
Dostawa pożywek do badań mikrobiologicznych.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291658
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: M. Curie-Skłodowskiej 73/77
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-950
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: 713283041wew.250
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-wroclaw/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa pożywek do badań mikrobiologicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80b3d75b-216f-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00308167
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084255/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.8 dostawa pożywek do badań mikrobiologicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80b3d75b-216f-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej : zp.wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zamierzający złożyć ofertę) musi posiadać konto z rolą „Wykonawca”, posiadający uprawnienia do składania Ofert, na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont użytkownika oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Użytkownik zalogowany, jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
– Wniosek – służący m. in. do zadawania pytań do SWZ,
– Inne.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na
Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać z infolinii Platformy e-Zamówienia dostępnej pod numerem telefonu 32/77-88-999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla
Wykonawców. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1193
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna z siedzibą we Wrocławiu (50-950) przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77;
o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją
procedur udzielania zamówień publicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
decyduje ona sama jako Administrator danych.
2) Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych
i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod.wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne
przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą
zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
3. Posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
4. nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji
międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych
osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp.
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.7.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 138725,13 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pożywek do badań mikrobiologicznych.

4.2.5.) Wartość części: 8963,67 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” – C]
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pożywek do badań mikrobiologicznych.

4.2.5.) Wartość części: 55966,65 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” – C]
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pożywek do badań mikrobiologicznych.

4.2.5.) Wartość części: 12410,58 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” – C]
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pożywek do badań mikrobiologicznych.

4.2.5.) Wartość części: 47282,55 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” – C]
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pożywek do badań mikrobiologicznych.

4.2.5.) Wartość części: 38547,48 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” – C]
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 uPzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość,
którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) w art. 7 ustawy z dna 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opis oferowanego przedmiotu zamówienia – wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 3 do SWZ.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w następującym zakresie:
1) zmiany oferowanych pożywek na pożywki o parametrach nie gorszych niż oferowane w przypadku wycofania ich z rynku oraz wstrzymania produkcji (w cenie nie wyższej niż oferowane),
2) zmiany cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w sytuacji zastąpienia odczynników
oferowanych odczynnikami tańszymi o parametrach nie gorszych niż oferowane;
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy:
– przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy np.
– opóźnienie w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu,
decyzja administracyjna
– niezawiniona przez Wykonawcę konieczność uzyskania certyfikatu lub innych
dokumentów niezbędnych do zrealizowania dostaw,
– przestojów i opóźnień powstałych z winy Zamawiającego mających bezpośredni wpływ
na terminowość realizacji przedmiotu umowy,
– z powodu wystąpienia siły wyższej;
4) w przypadku określonym w § 7 niniejszej umowy;
5) w innych przypadkach określonych w art. 454 – 455 uPzp.
Zmiana osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego, zmiany nazwy, siedziby Stron
umowy, zmiany formy prawnej którejkolwiek ze Stron, numerów rachunków bankowych oraz
innych danych nie stanowi zmiany Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-25 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-25 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-23

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij