DOSTAWA POMOCNICZEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE
70-632 SZCZECIN
SPEDYTORSKA 6/7
Tel. 91 462 40 60
E-mail damian.redlinski@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-szczecin
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia DOSTAWA POMOCNICZEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części: Część 1 – Aparat do produkcji suchego lodu Oddział Laboratoryjny w Szczecinie (1 szt.)2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części: Część 2 Autoklaw sterylizator parowyOddział Laboratoryjny w Kamieniu Pomorskim (1 szt.)Oddział Laboratoryjny w Szczecinku (1 szt.)2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotycząceprzedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego sprzętu pomiarowego w podziale na następujące części: Część 3 Elektroniczny system rejestracji temperatury wraz z zestawem rejestratorów, baz odczytowych i oprogramowaniemOddział Laboratoryjny w Szczecinku (1 szt.)2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. Część 4: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego sprzętu pomiarowego w podziale na następujące części: Część 4 – Elektroniczny rejestrator temperaturyOddział Laboratoryjny w Szczecinie (1 szt.)Oddział Laboratoryjny w Kamieniu Pomorskim (5 szt.)2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. Część 5: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego sprzętu pomiarowego w podziale na następujące części: Część 5 – DemineralizatorOddział Laboratoryjny w Szczecinku (1 szt.)2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. Część 6: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części: Część 6 – Wytrząsarka orbitalnaOddział Laboratoryjny w Szczecinku (1 szt.)2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotycząceprzedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niżminimalne.3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. Część 7: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części: Część 7 – Wytrząsarka Oddział Laboratoryjny w Koszalinie (1 szt.)2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. Część 8: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części: Część 8 – Waga laboratoryjna Oddział Laboratoryjny w Szczecinie (1 szt.)2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. Część 9: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części:Część 9 – Waga precyzyjna elektronicznaOddział Laboratoryjny w Szczecinie (1 szt.)2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. 272.12.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1696515515886
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/828342
CPV 33.19.11.00, 38.31.11.00, 38.43.61.00, 38.93.10.00, 42.90.00.00, 42.91.23.00, 42.91.23.30
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 2 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. UWAGA: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów jw., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jest umocowana do jego reprezentowania wykonawca składa wraz z ofertą: a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentów Uwaga: wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał odpowiednio w załączniku nr 1A-1I do SWZ (Formularz ofertowy) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; b) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 a) powyżej. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3. 5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. 7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE, ul. ul. Spedytorska 6/7, 70-632, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo PL, tel. 91/4624060 wew. 111, e-mail administracja.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin
Wymagany termin realizacji zamówienia 63 dni
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE
70-632 SZCZECIN
SPEDYTORSKA 6/7

2023-10-13

Sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-11-11
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: okres gwarancji 40
część 2: cena 60
część 2: okres gwarancji 40
część 3: cena 60
część 3: okres gwarancji 40
część 4: cena 60
część 4: okres gwarancji 40
część 5: cena 60
część 5: okres gwarancji 40
część 6: cena 60
część 6: okres gwarancji 40
część 7: cena 60
część 7: okres gwarancji 40
część 8: cena 60
część 8: okres gwarancji 40
część 9: cena 60
część 9: okres gwarancji 40
Uwagi 2023/BZP 00430291/01

Dostawy
DOSTAWA POMOCNICZEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE
1.3.) Oddział zamawiającego: WSSE Szczecin
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292669
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Spedytorska 6/7
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-632
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 – Miasto Szczecin
1.5.7.) Numer telefonu: 91/4624060 wew. 111
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA POMOCNICZEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1869c189-6363-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00430291
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046342/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.9 Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego pomocniczego dla WSSE w Szczecinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez wsparcie infrastrukturalne oraz zakup niezbędnego doposażenia”, w ramach osi priorytetowej XI REACT EU w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_szczecin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_szczecin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania sprzętowe dla wykonawcy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Internetowej Platformy zakupowej
platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. dostępnym na stronie Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin i postępować zgodnie z instrukcją zawartą w nim.
3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający wskazuje, iż szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot.
korespondencji elektronicznej określone zostały szczegółowo w rozdziale II SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że: 1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem
jest Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: iod.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl, 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy), 5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: – przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata; – przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr
1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE; – do czasu zakończenia postępowania i upłynięciu właściwego dla tego postępowania czasu przypisanego kategorią archiwalną określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14,poz. 67), 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); (…)
2. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków (max 4000) Zamawiający wskazuje, iż pozostałe postanowienia zawarte są w rozdziale IV SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 272.12.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 9
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części:
Część 1 – Aparat do produkcji suchego lodu
Oddział Laboratoryjny w Szczecinie (1 szt.)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.
3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42900000-5 – Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części:
Część 2 Autoklaw sterylizator parowy
Oddział Laboratoryjny w Kamieniu Pomorskim (1 szt.)
Oddział Laboratoryjny w Szczecinku (1 szt.)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące
przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.
3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191100-6 – Urządzenia sterylizujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego sprzętu pomiarowego w podziale na następujące części:
Część 3 Elektroniczny system rejestracji temperatury wraz z zestawem rejestratorów, baz odczytowych i oprogramowaniem
Oddział Laboratoryjny w Szczecinku (1 szt.)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.
3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38931000-0 – Testery temperatury i wilgotności
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego sprzętu pomiarowego w podziale na następujące części:
Część 4 – Elektroniczny rejestrator temperatury
Oddział Laboratoryjny w Szczecinie (1 szt.)
Oddział Laboratoryjny w Kamieniu Pomorskim (5 szt.)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.
3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38931000-0 – Testery temperatury i wilgotności
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego sprzętu pomiarowego w podziale na następujące części:
Część 5 – Demineralizator
Oddział Laboratoryjny w Szczecinku (1 szt.)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.
3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42912300-5 – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
42912330-4 – Aparatura do oczyszczania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części:
Część 6 – Wytrząsarka orbitalna
Oddział Laboratoryjny w Szczecinku (1 szt.)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące
przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż
minimalne.
3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38436100-1 – Wstrząsarki mechaniczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części:
Część 7 – Wytrząsarka
Oddział Laboratoryjny w Koszalinie (1 szt.)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.
3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38436100-1 – Wstrząsarki mechaniczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części:
Część 8 – Waga laboratoryjna
Oddział Laboratoryjny w Szczecinie (1 szt.)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.
3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38311100-9 – Elektroniczne wagi analityczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 31 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocniczego sprzętu laboratoryjnego w podziale na następujące części:
Część 9 – Waga precyzyjna elektroniczna
Oddział Laboratoryjny w Szczecinie (1 szt.)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ, który zawiera minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach lepszych (nie gorszych) niż minimalne.
3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdej części, musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38311100-9 – Elektroniczne wagi analityczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 2 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
UWAGA: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów jw., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jest umocowana do jego reprezentowania wykonawca składa wraz z ofertą:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentów
Uwaga: wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał odpowiednio w załączniku nr 1A-1I do SWZ (Formularz ofertowy) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
b) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 a) powyżej.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) –
Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce
„Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków (max 4000) Zamawiający wskazuje, iż we wzorze umowy wprowadzono odpowiednie
postanowienia § 8 i §8 (1)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-11
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 3) SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij