Dostawa podręcznego wysokociśnieniowego spektrometru mas

Dane organizatora WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII
00-910 WARSZAWA
AL. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA-MONTERA 105
Tel. 22 673 51 80
Fax. 22 681 41 20
E-mail sekretariat@wichir.waw.pl
WWW www.gov.pl/web/wichir/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa podręcznego wysokociśnieniowego spektrometru mas

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa podręcznego wysokociśnieniowego spektrometru mas RZP – 97/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00141395-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db26f4-2ba4-ede6-b8e0-800010e1adc0
CPV 38.43.31.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Karty Katalogowej producenta Spektrometru mas wykazującego spełnianie wymagań technicznych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 SWZ 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Karty Katalogowej producenta Spektrometru mas wykazującego spełnianie wymagań technicznych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie wskazanym w Rozdziale V SWZ ust. 1 pkt 5) (art. 108 ust. 1 pkt 5) uPzp), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz.275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ; b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wskazanym w Rozdziale V SWZ ust. 2 (art. 109 ust. 1 pkt. 4) uPzp), sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem; 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 3 lit. a) – b) rozdziału VII SWZ składa również wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Postanowienia ust. 4 i 5 SWZ stosuje się odpowiednio. 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, ul. Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105, 00-910, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. (22) 516 99 88, e-mail zamowienia@wichir.waw.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wichir
Wymagany termin realizacji zamówienia 2 miesiące
Miejsce i termin składania ofert WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII
00-910 WARSZAWA
AL. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA-MONTERA 105

2023-03-27

Sposób składania ofert strona internetowa postępowania Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 70
okres gwarancji 30
Uwagi 2023/BZP 00141395/01

Dostawy
Dostawa podręcznego wysokociśnieniowego spektrometru mas
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010156326
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. gen. Antoniego Chruściela “Montera” 105
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-910
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: (22) 516 99 88
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wichir.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wichir
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
instytut naukowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność badawcza i naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa podręcznego wysokociśnieniowego spektrometru mas

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-048a06fe-c4c1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141395
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
ISWOT nr 2NRJ0156

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-048a06fe-c4c1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
w zakładce „KOMUNIKACJA”.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski Wykonawcy przekazują Zamawiającemu przy użyciu Platformy Zakupowej – https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Zgodnie z art. 63 ust. 2 uPzp – ofertę (tj. formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1 – specyfikacją techniczną) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
w zakładce „KOMUNIKACJA”.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów dostępny jest na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum Pomocy”.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem
telefonu (22) 458 77 99 w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Informacje dot. Platformy eZamówienia:
1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, za pośrednictwem platformy eZamówienia odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. https://ezamowienia.gov.pl/pl/
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5) Instrukcje komunikowania się w ramach postępowania na platformie e-Zamówienia oraz składania ofert dostępne są w zakładce : „Centrum pomocy” (m.in. instrukcje „Komunikacja w postępowaniu” oraz „Oferty, wnioski i prace konkursowe”)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie, Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105, 00-910 Warszawa, adres strony internetowej: www.wichir.waw.pl;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w 22 516 99 61 adresem email odo@wichir.waw.pl lub na adres siedziby Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mass typu pojedynczy kwadrupol nr 562”; prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”;
Szczegółowy zakres jest wskazany w rozdziale XXI SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP – 97/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa podręcznego wysokociśnieniowego spektrometru mas

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433100-0 – Spektrometry masy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale XV. “OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Karty Katalogowej producenta Spektrometru mas wykazującego spełnianie wymagań technicznych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Karty Katalogowej producenta Spektrometru mas wykazującego spełnianie wymagań technicznych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie wskazanym w Rozdziale V SWZ ust. 1 pkt 5) (art. 108 ust. 1 pkt 5) uPzp), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz.275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wskazanym w Rozdziale V SWZ ust. 2 (art. 109 ust. 1 pkt. 4) uPzp), sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 3 lit. a) – b) rozdziału VII SWZ składa również wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Postanowienia ust. 4 i 5 SWZ stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o 30 dni,
w tym zmianę terminów przewidzianych w umowie:
1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia;
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron i których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, innych niż siła wyższa
3. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ustępach powyżej oraz wystąpienie strony powołującej się na potrzebę zmiany z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o dokonanie zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: strona internetowa postępowania
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij