Dostawa podłozy mikrobiologicznych i testów diagnostycznych

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE
20-708 LUBLIN
PIELĘGNIAREK 6
Tel. 81 743 42 72
Fax. 81 743 46 86
E-mail wsse.lublin@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-lublin
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa podłozy mikrobiologicznych i testów diagnostycznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa podłozy mikrobiologicznych i testów diagnostycznych Numer referencyjny: ADM-ZP.272.1.11.2023Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży mikrobiologicznych i testów diagnostycznych.Grupa I – Dostawa podłoży mikrobiologicznych, pakiety od I do VII.Grupa II – Dostawa testów diagnostycznych, pakiety od I do XV.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Formularzu asortymentowo cenowym który stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 Grupy, w każdej grupie zaś na Pakiety, dopuszczając możliwość składania ofert częściowych przez Wykonawcę w odniesieniu do jednego lub wszystkich Pakietów zamówienia. Zamawiający NIE ogranicza liczby części zamówienia, którą może udzielić jednemu Wykonawcy. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Odczynniki i podłoża identyfikacyjno – hodowlane do systemu zamkniętego mini API Część nr 1 PAKIET 1 – Odczynniki i podłoża identyfikacyjno – hodowlane do systemu zamkniętego mini API. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Podłoża, odczynniki do reakcji biochemicznych Część nr 2 PAKIET 2 – Podłoża, odczynniki do reakcji biochemicznych. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Podłoża mikrobiologiczne Część nr 3 PAKIET 3 – Podłoża mikrobiologiczne. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Podłoża mikrobiologiczne Część nr 4 PAKIET 4 – Podłoża mikrobiologiczne. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Podłoża mikrobiologiczne Część nr 5 PAKIET 5 – Podłoża mikrobiologiczne. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Podłoża mikrobiologiczne Część nr 6 PAKIET 6 – Podłoża mikrobiologiczne. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Podłoża mikrobiologiczne gotowe na płytkach Część nr 7 PAKIET 7 – Podłoża mikrobiologiczne gotowe na płytkach. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Surowice i zawiesiny do identyfikacji Shigella i E.coli O157 Część nr 8 Pakiet 8 – Surowice i zawiesiny do identyfikacji Shigella i E.coli O157. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Surowice do potwierdzeń Salmonella Część nr 9 Pakiet 9 -Surowice do potwierdzeń Salmonella. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Testy lateksowe Część nr 10 Pakiet 10 -Testy lateksowe. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Testy do badań serologicznych metodą immunoenzymatyczną Część nr 11 Pakiet 11 – Testy do badań serologicznych metodą immunoenzymatyczną. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Testy do metody ELFA i ELISA Część nr 12 Pakiet 12 – Testy do metody ELFA i ELISA. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Test typu Western Blot Część nr 13 Pakiet 13 -Test typu Western Blot. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Test do wykrywania antygenu Giardia lamblia Część nr 14 Pakiet 14- Test do wykrywania antygenu Giardia lamblia. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 zestawy odczynnikowe foodproof STEC w żywności Część nr 15 PAKIET 15 – zestawy odczynnikowe foodproof STEC w żywności. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Testy do Norowirusów Część nr 16 Pakiet 16- Testy do Norowirusów. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 System zamknięty do badań COLIERT, ENTEROLERT Część nr 17 Pakiet 17 – System zamknięty do badań COLIERT, ENTEROLERT. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 Testy RIDASCREEN Gliadin Część nr 18 Pakiet 18 – Testy RIDASCREEN Gliadin. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 odczynniki do PCR i qPCR Część nr 19 PAKIET 19 – odczynniki do PCR i qPCR. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 test kasetkowy do wykrywania Campylobacter Część nr 20 PAKIET 20 – test kasetkowy do wykrywania Campylobacter. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 test kasetkowy do wykrywania Rota/Adenowuirusów Część nr 21 PAKIET 21 – test kasetkowy do wykrywania Rota/Adenowuirusów. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2 zestawy do diagnostyki metodą PCR Część nr 22 PAKIET 22 – zestawy do diagnostyki metodą PCR. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1698158518354
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/832273
CPV 33.69.40.00, 33.69.81.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie;III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie;Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie;III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie;Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie;III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1.Dostawy sukcesywne przedmiotu umowy odbywać się będą, w oparciu o przesłane do Wykonawcy zamówienie:dla Grupy I – NIE więcej niż 2 zamówienia miesięcznie, dla Grupy II – raz na 1 miesiąc.2. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 50% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, a dostawa ponad tę wartość uzależniona będzie od własnego zapotrzebowania Zamawiającego, co NIE może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu NIEzrealizowanej części umowy.3. Limitem określającym górną granicę dostaw w ramach umowy jest jej wartość maksymalna brutto określona w §3 ust. 1 umowy dla danej części, pakietu.
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie 7121931787 Pielęgniarek 6 Lublin 20-708 Jacek Ławnik +48 815334178 zampub.wsse.lublin@sanepid.gov.pl http://www.gov.pl/web/wsse-lublin
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 31/12/2024
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE
20-708 LUBLIN
PIELĘGNIAREK 6

2023-11-24

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/832273 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/832273 Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena
Uwagi 2023/S 205-645362
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7121931787
Adres pocztowy: Pielęgniarek 6
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-708
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Ławnik
E-mail:
zampub.wsse.lublin@sanepid.gov.pl
Tel.: +48 815334178
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.gov.pl/web/wsse-lublin

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/832273
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/832273

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa podłozy mikrobiologicznych i testów diagnostycznych
Numer referencyjny: ADM-ZP.272.1.11.2023

II.1.2) Główny kod CPV
33694000 Czynniki diagnostyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży mikrobiologicznych i testów diagnostycznych.
Grupa I – Dostawa podłoży mikrobiologicznych, pakiety od I do VII.
Grupa II – Dostawa testów diagnostycznych, pakiety od I do XV.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Formularzu asortymentowo cenowym który stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 Grupy, w każdej grupie zaś na Pakiety, dopuszczając możliwość składania ofert częściowych przez Wykonawcę w odniesieniu do jednego lub wszystkich Pakietów zamówienia. Zamawiający NIE ogranicza liczby części zamówienia, którą może udzielić jednemu Wykonawcy. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odczynniki i podłoża identyfikacyjno – hodowlane do systemu zamkniętego mini API
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 1 – Odczynniki i podłoża identyfikacyjno – hodowlane do systemu zamkniętego mini API. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Podłoża, odczynniki do reakcji biochemicznych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 2 – Podłoża, odczynniki do reakcji biochemicznych. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Podłoża mikrobiologiczne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 3 – Podłoża mikrobiologiczne. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Podłoża mikrobiologiczne
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 4 – Podłoża mikrobiologiczne. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Podłoża mikrobiologiczne
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 5 – Podłoża mikrobiologiczne. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Podłoża mikrobiologiczne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 6 – Podłoża mikrobiologiczne. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Podłoża mikrobiologiczne gotowe na płytkach
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 7 – Podłoża mikrobiologiczne gotowe na płytkach. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Surowice i zawiesiny do identyfikacji Shigella i E.coli O157
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 8 – Surowice i zawiesiny do identyfikacji Shigella i E.coli O157. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Surowice do potwierdzeń Salmonella
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 9 -Surowice do potwierdzeń Salmonella. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Testy lateksowe
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 10 -Testy lateksowe. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Testy do badań serologicznych metodą immunoenzymatyczną
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 11 – Testy do badań serologicznych metodą immunoenzymatyczną. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Testy do metody ELFA i ELISA
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 12 – Testy do metody ELFA i ELISA. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Test typu Western Blot
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 13 -Test typu Western Blot. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Test do wykrywania antygenu Giardia lamblia
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 14- Test do wykrywania antygenu Giardia lamblia. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
zestawy odczynnikowe foodproof STEC w żywności
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 15 – zestawy odczynnikowe foodproof STEC w żywności. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Testy do Norowirusów
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 16- Testy do Norowirusów. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System zamknięty do badań COLIERT, ENTEROLERT
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 17 – System zamknięty do badań COLIERT, ENTEROLERT. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Testy RIDASCREEN Gliadin
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 18 – Testy RIDASCREEN Gliadin. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
odczynniki do PCR i qPCR
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 19 – odczynniki do PCR i qPCR. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
test kasetkowy do wykrywania Campylobacter
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 20 – test kasetkowy do wykrywania Campylobacter. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
test kasetkowy do wykrywania Rota/Adenowuirusów
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 21 – test kasetkowy do wykrywania Rota/Adenowuirusów. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
zestawy do diagnostyki metodą PCR
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSSE w Lublinie

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET 22 – zestawy do diagnostyki metodą PCR. Szczegółowy opis oraz ilości zawiera Formularz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie;

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Dostawy sukcesywne przedmiotu umowy odbywać się będą, w oparciu o przesłane do Wykonawcy zamówienie:
dla Grupy I – NIE więcej niż 2 zamówienia miesięcznie,
dla Grupy II – raz na 1 miesiąc.
2. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 50% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, a dostawa ponad tę wartość uzależniona będzie od własnego zapotrzebowania Zamawiającego, co NIE może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu NIEzrealizowanej części umowy.
3. Limitem określającym górną granicę dostaw w ramach umowy jest jej wartość maksymalna brutto określona w §3 ust. 1 umowy dla danej części, pakietu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/11/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2023
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/832273
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Laboratorium WSSE posiada akredytację PCA na Polskie Normy i Procedury Badawcze sprawdzone i zwalidowane zgodnie z aktualną PN-EN ISO/IEC 17025. Wymagania w odniesieniu do metod badawczych w tym obszarze regulują odpowiednie przepisy prawne, które stawiają konkretne wymagania. Do sprawnego działania metod zwalidowanych wskazane jest stosowanie materiałów laboratoryjnych sprawdzonych, o powtarzalnych parametrach selektywności
i czułości, dlatego Zamawiający wskazał materiały laboratoryjne sprawdzonych producentów.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania wynikające z normy PN EN ISO/IEC 17025 w zakresie zakupu usług i dostaw dla laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji lub równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania:
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie art. 109 ust 1 pkt. 4), na podstawie art. 109 ust 1 pkt. 10) USTAWY PZP oraz Art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem sankcyjnym” , Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.3 / 3 z 2022 r., poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. zwana dalej „specustawą sankcyjną”.
4. Zamawiający NIE żąda wniesienia wadium w Postępowaniu.
5. Zamawiający NIE żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w Postępowaniu.
6. Zamawiający działając w oparciu o art. 257 Ustawy Pzp zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania,
jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.
7.Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale XI SWZ.
5. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy PZP i najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, NIE krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale XI pkt. 8 SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.
10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij