Dostawa podłoży mikrobiologicznych

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE
10-561 OLSZTYN
ŻOŁNIERSKA 16
Tel. 89 527 95 00
Fax. 89 527 97 88
E-mail wsse@wsse.olsztyn.pl
WWW www.wsse.olsztyn.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia ZP.272.1.2.2023 dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych i Laboratorium w Elblągu Wojewódzkiej…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia ZP.272.1.2.2023 dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych i Laboratorium w Elblągu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w OlsztynieCzęść 1: Zadanie 1 – Laboratorium w Elblągu – podłoża mikrobiologiczne Płytki odciskowe Envirocheck . 2 pozycje szczegółowo opisane w załączniku 1/1. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego Część 2: Zadanie 2 – Laboratorium w Elblągu OBŻ/M – podłoża mikrobiologiczne sypkie. 15 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/2. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego Część 3: Zadanie 3 – Laboratorium w Elblągu OBŻ/M – podłoża mikrobiologiczne gotowe na płytkach. 4 pozycje szczegółowo opisane w załączniku 1/3 (240 sztuk płytek w opakowaniach maksymalnie po 10 płytek). Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego Część 4: Zadanie 4 – Laboratorium w Elblągu OBŻ/M- podłoża mikrobiologiczne gotowe płynne. 7 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/4. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego. Część 5: Zadanie 5 – Laboratorium w Elblągu OBW/M – podłoża mikrobiologiczne sypkie. 9 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/5. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego Część 6: Zadanie 6 – Laboratorium w Elblągu OBW/M – podłoża mikrobiologiczne gotowe na płytkach. 5 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/6. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego Część 7: Zadanie 7 -Laboratorium w Elblągu OBW/M – podłoża mikrobiologiczne gotowe płynne. 1 pozycja szczegółowo opisana w załączniku 1/7. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego Część 8: Zadanie 8 – Laboratorium w Elblągu OBEK – podłoża transportowe AMIES. 1 pozycja szczegółowo opisana w załączniku /8. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego Część 9: Zadanie 9 – Laboratorium w Elblągu OBEK – podłoża mikrobiologiczne sypkie. 19 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/9. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego Część 10: Zadanie 10 – LBEK – pożywki sypkie, suplementy do pożywek oraz pożywki gotowe na płytkach . 33 pozycje szczegółowo opisane w załączniku 1/10. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego Część 11: Zadanie 11 – LBEK – Podłoża sypkie do badań w kierunku dermatofitów. 2 pozycje szczegółowo opisane w załączniku 1/11. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego. Część 12: Zadanie 12 – LBEK – Suplement do pożywki mikrobiologicznej. 1 pozycja szczegółowo opisana w załączniku 1/12. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego Część 13: Zadanie 13 – LBEK – Podłoża transportowe. 6 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/13. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego Część 14: Zadanie 14 – LBEK – Płytki odciskowe. 2 pozycje szczegółowo określone w załączniku 1/14. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego. ZP.272.1.2.2023
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db084e-6b43-5f57-c03d-3c0011be7255
CPV 33.69.81.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Do oferty należy dołączyć:- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; Do oferty należy dołączyć: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 3.. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska, 10-251, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, e-mail przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.p
Adres strony internetowej (URL): wsse.logintrade.net
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-31
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE
10-561 OLSZTYN
ŻOŁNIERSKA 16

2023-02-17

Sposób składania ofert wsse.logintrade.net Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-03-18
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/BZP 00083127/01

Dostawy
ZP.272.1.2.2023 dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych i Laboratorium w Elblągu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291807
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żołnierska
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-251
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 – Olsztyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.p
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wsse.logintrade.net
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ZP.272.1.2.2023 dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych i Laboratorium w Elblągu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2392d27c-a3c6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083127
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039956/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania wsse.logintrade.net
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: wsse.logintrade.net
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Przetargowej Logintrade: https://wsse.logintrade.net/.
2. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej WSSE: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są na stronie:
https://wsse.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików: pdf.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości komunikacji w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ (nie dotyczy próbek).
6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania powiadomień i wiadomości przesyłanych przez Zamawiającego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn; adres e-mail: wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl; nr tel. 89/5248300; NIP: 739-00-10-641; REGON: 291807.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem email: Ewa.Zielinska@sanepid.gov.pl oraz pod nr tel. 89/ 524 83 37.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.272.1.2.2023
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z póź.zm.), dalej ustawa „Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 18, 19, 74 ust. 1 ustawy Pzp i przechowywane przez okres 5 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
– na podstawie art. 16 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 l
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 14
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1 – Laboratorium w Elblągu – podłoża mikrobiologiczne Płytki odciskowe Envirocheck . 2 pozycje szczegółowo opisane w załączniku 1/1. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy” wynosi 40 punktów.
Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze lub równe wyznaczonym terminom dla każdego zadania.
Zaproponowanie terminu dostawy powyżej maksymalnego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Minimalny zaoferowany termin dostawy
(określony w pełnych dniach kalendarzowych równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
badany termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 2 – Laboratorium w Elblągu OBŻ/M – podłoża mikrobiologiczne sypkie. 15 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/2. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
Przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/2.
Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb na dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy” wynosi 40 punktów.
Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze lub równe wyznaczonym terminom dla każdego zadania.
Zaproponowanie terminu dostawy powyżej maksymalnego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Minimalny zaoferowany termin dostawy
(określony w pełnych dniach kalendarzowych równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
badany termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 3 – Laboratorium w Elblągu OBŻ/M – podłoża mikrobiologiczne gotowe na płytkach. 4 pozycje szczegółowo opisane w załączniku 1/3 (240 sztuk płytek w opakowaniach maksymalnie po 10 płytek). Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 4 – Laboratorium w Elblągu OBŻ/M- podłoża mikrobiologiczne gotowe płynne. 7 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/4. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
Przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/4.
Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb na dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy” wynosi 40 punktów.
Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze lub równe wyznaczonym terminom dla każdego zadania.
Zaproponowanie terminu dostawy powyżej maksymalnego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Minimalny zaoferowany termin dostawy
(określony w pełnych dniach kalendarzowych równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
badany termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 5 – Laboratorium w Elblągu OBW/M – podłoża mikrobiologiczne sypkie. 9 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/5. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
Przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/5.
Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb na dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy” wynosi 40 punktów.
Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze lub równe wyznaczonym terminom dla każdego zadania.
Zaproponowanie terminu dostawy powyżej maksymalnego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Minimalny zaoferowany termin dostawy
(określony w pełnych dniach kalendarzowych równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
badany termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 6 – Laboratorium w Elblągu OBW/M – podłoża mikrobiologiczne gotowe na płytkach. 5 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/6. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
Przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/6.
Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb na dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 7 -Laboratorium w Elblągu OBW/M – podłoża mikrobiologiczne gotowe płynne. 1 pozycja szczegółowo opisana w załączniku 1/7. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy” wynosi 40 punktów.
Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze lub równe wyznaczonym terminom dla każdego zadania.
Zaproponowanie terminu dostawy powyżej maksymalnego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Minimalny zaoferowany termin dostawy
(określony w pełnych dniach kalendarzowych równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
badany termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 8 – Laboratorium w Elblągu OBEK – podłoża transportowe AMIES. 1 pozycja szczegółowo opisana w załączniku /8. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin ważności ” wynosi 40 punktów. Termin ważności 12 m-ęcy w dniu dostawy jest min. terminem ważności. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu ważności, w którym będzie punktował terminy dłuższe niż 12 m-ęcy w dniu dostawy(nie dłuższe niż 60 m-ęcy w dniu dostawy).
Zaproponowanie terminu ważności poniżej 12 m-ęcy w dniu dostawy lub dłuższego niż 60 miesięcy będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin ważności” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Zaoferowany Termin ważności dłuższy niż 12 miesięcy od daty dostawy
(nie dłuższy niż 60 miesięcy)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
Maksymalny zaoferowany termin ważności
(nie dłuższy niż 60 miesięcy)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności dłuższy niż 12 miesięcy od daty dostawy (nie więcej niż 60 m-ęcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 9 – Laboratorium w Elblągu OBEK – podłoża mikrobiologiczne sypkie. 19 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/9. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
Przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/9.
Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb na dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy” wynosi 40 punktów.
Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze lub równe wyznaczonym terminom dla każdego zadania.
Zaproponowanie terminu dostawy powyżej maksymalnego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Minimalny zaoferowany termin dostawy
(określony w pełnych dniach kalendarzowych równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
badany termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 10 – LBEK – pożywki sypkie, suplementy do pożywek oraz pożywki gotowe na płytkach . 33 pozycje szczegółowo opisane w załączniku 1/10. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
Przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/10.
Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb na dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy” wynosi 40 punktów.
Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze lub równe wyznaczonym terminom dla każdego zadania.
Zaproponowanie terminu dostawy powyżej maksymalnego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Minimalny zaoferowany termin dostawy
(określony w pełnych dniach kalendarzowych równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
badany termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 11
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 11 – LBEK – Podłoża sypkie do badań w kierunku dermatofitów. 2 pozycje szczegółowo opisane w załączniku 1/11. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy” wynosi 40 punktów.
Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze lub równe wyznaczonym terminom dla każdego zadania.
Zaproponowanie terminu dostawy powyżej maksymalnego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Minimalny zaoferowany termin dostawy
(określony w pełnych dniach kalendarzowych równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
badany termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 12
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 12 – LBEK – Suplement do pożywki mikrobiologicznej. 1 pozycja szczegółowo opisana w załączniku 1/12. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
Przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/12.
Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb na dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy” wynosi 40 punktów.
Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze lub równe wyznaczonym terminom dla każdego zadania.
Zaproponowanie terminu dostawy powyżej maksymalnego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Minimalny zaoferowany termin dostawy
(określony w pełnych dniach kalendarzowych równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
badany termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 13
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 13 – LBEK – Podłoża transportowe. 6 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku 1/13. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
Przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/13.
Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb na dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy” wynosi 40 punktów.
Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze lub równe wyznaczonym terminom dla każdego zadania.
Zaproponowanie terminu dostawy powyżej maksymalnego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Minimalny zaoferowany termin dostawy
(określony w pełnych dniach kalendarzowych równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
badany termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 14
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 14 – LBEK – Płytki odciskowe. 2 pozycje szczegółowo określone w załączniku 1/14. Sukcesywne dostawy na wniosek Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
Przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/14.
Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb na dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy” wynosi 40 punktów.
Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami realizacji zamówienia.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze lub równe wyznaczonym terminom dla każdego zadania.
Zaproponowanie terminu dostawy powyżej maksymalnego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Minimalny zaoferowany termin dostawy
(określony w pełnych dniach kalendarzowych równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych)
TD = ————————————————————————– x 40 pkt
badany termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Do oferty należy dołączyć:- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; Do oferty należy dołączyć: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 3.. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: ZMIANY UMOWY 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art.455 ustawy Pzp
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawek podatku VAT bądź akcyz;
2) poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
3) dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych (zmiana następuje poprzez powiadomienie drugiej strony w składanych zamówieniach i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy);
4) konieczności zastąpienia produktu produktem równoważnym (tj. o parametrach co najmniej wymienionych w SWZ) za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, w sytuacji zaprzestania lub czasowego wstrzymania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, iż produkt równoważny jest tej samej lub wyższej jakości. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zaprzestanie lub czasowe wstrzymanie produkcji produktu objętego umową przez producenta;
5) w sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa np., która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu realizacji dostaw cząstkowych poprzez jego wydłużenie. Przedmiotowe zmiany będą wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy i będą obowiązywać przez okres występowania okoliczności „siły wyższej”. Po jej ustaniu Strony powrócą do pierwotnych zapisów umownych w drodze aneksu do umowy.
ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA Szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: wsse.logintrade.net
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij