Dostawa podłoży laboratoryjnych

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU
15-959 BIAŁYSTOK
ZWYCIĘSTWA 26A
Tel. 85 651 02 29
Fax. 85 651 02 29
E-mail bialystok.wiw@wetgiw.gov.pl
WWW www.bialystok.wiw.gov.pl/
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia Dostawa podłoży laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Część 1: Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowowyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2a do SWZ. Część 2: Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowowyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2b do SWZ. Część 3: Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowowyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2c do SWZ. Część 4: Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowowyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2d do SWZ. Część 5: Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowowyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2e do SWZ. Część 6: Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowowyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2f do SWZ. Część 7: Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowowyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2g do SWZ. WIW-AG.272.12.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1692627432094
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/807910
CPV 24.32.70.00, 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Katalog producenta z zaznaczonymi przez Wykonawcę pozycjami oferowanych podłoży oraz zestawieniem składu wszystkich oferowanych podłoży i suplementów; 2. Certyfikaty Kontroli Jakości podłoży oferowanych w zakresie I części zamówienia (określonych w załączniku nr 2a do SWZ), na których są podane m.in.: a) właściwości fizyczne pożywki; b) wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC użytych do wykonywania kontroli ujemnej i dodatniej; c) wyznaczniki ph; d) żyzność (wzrost bakteryjny) podana jako wartość liczbowa z podaniem nazwy szczepów odniesienia obejmujących szczepy dodatnie, szczepy dobrze rosnące, szczepy słabo rosnące, szczepy ujemne oraz całkowicie hamowane, z uwzględnieniem szczepów wymienionych w formularzu cenowym. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1. Katalog producenta z zaznaczonymi przez Wykonawcę pozycjami oferowanych podłoży oraz zestawieniem składu wszystkich oferowanych podłoży i suplementów; 2. Certyfikaty Kontroli Jakości podłoży oferowanych w zakresie I części zamówienia (określonych w załączniku nr 2a do SWZ), na których są podane m.in.: a) właściwości fizyczne pożywki; b) wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC użytych do wykonywania kontroli ujemnej i dodatniej; c) wyznaczniki ph; d) żyzność (wzrost bakteryjny) podana jako wartość liczbowa z podaniem nazwy szczepów odniesienia obejmujących szczepy dodatnie, szczepy dobrze rosnące, szczepy słabo rosnące, szczepy ujemne oraz całkowicie hamowane, z uwzględnieniem szczepów wymienionych w formularzu cenowym. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SWZ]; 2. wypełnione formularze cenowe w zakresie poszczególnych części zamówienia [wg załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f lub 2g do SWZ]; 3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy spółek cywilnych, konsorcjów); 4. pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli dotyczy); 5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ust. 3 w zw. z art. 266 ustawy Pzp). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. pełnomocnictwo, umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum). W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia wymienione w rozdziale V pkt 1.3 i 1.4 SWZ. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26A, 15-959, Białystok, woj. podlaskie, państwo PL, e-mail sekretariat@wiw.bianet.com.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bialystok.wiw.gov.pl/strona-glowna
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU
15-959 BIAŁYSTOK
ZWYCIĘSTWA 26A

2023-08-30

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę przy użyciu „Formularzu składania oferty lub wniosku” udostępnionego na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/. Po wypełnieniu formularza i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników określonych w rozdziale V pkt 1 SWZ należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania. Kliknięcie przycisku Złóż ofertę kończy Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-09-28
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: funkcjonalność oferowanych podłoży 40
część 2: cena 60
część 2: termin realizacji dostawy 40
część 3: cena 60
część 3: termin realizacji dostawy 40
część 4: cena 60
część 4: termin realizacji dostawy 40
część 5: cena 60
część 5: termin realizacji dostawy 40
część 6: cena 60
część 6: termin realizacji dostawy 40
część 7: cena 60
część 7: termin realizacji dostawy 40
Uwagi 2023/BZP 00360812/01

Dostawy
Dostawa podłoży laboratoryjnych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000093734
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 26A
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-959
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 – Białostocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wiw.bianet.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bialystok.wiw.gov.pl/strona-glowna
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Weterynaria

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa podłoży laboratoryjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf42696e-4017-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00360812
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00126705/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawa podłoży laboratoryjnych w okresie 12 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/ oraz pomocniczo przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem e-mail: r.pelszynski@wiw.podlasie.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca składa ofertę przy użyciu „Formularzu składania oferty lub wniosku” udostępnionego na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/ Po wypełnieniu „Formularza składania oferty lub wniosku” i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników określonych w rozdziale V pkt 1 SWZ należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania. Kliknięcie przycisku Złóż ofertę kończy etap składania oferty. Następnie system zaszyfruje ofertę, aby była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert. Ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości email z Platformy do Wykonawcy z informacją na temat złożonej oferty. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż złożenie oferty, zmiana oferty, wycofanie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/. Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników) – limit objętości plików lub spakowanych folderów dołączanych do wiadomości wynosi 10 sztuk o łącznej maksymalnej wielkości 500 MB. Zamawiający dopuszcza pomocniczo komunikację przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem r.pelszynski@wiw.podlasie.pl
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie trzy możliwości są równorzędne. Oferta składana w formie elektronicznej musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast oferta składana w postaci elektronicznej musi zostać podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP, Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES – Wykonawca powinien wówczas pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A, tel. 85 6510229, e-mail: sekretariat@wiw.bianet.com.pl;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku jest Łukasz Krysiewicz, e-mail: iod@wiw.podlasie.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podłoży laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-AG.272.12.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz spółki Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, KRS 0000335959, NIP: 7792363577, REGON: 301196705, będącej właścicielem Platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;
i) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
− na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania, o którym mowa w lit. c;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
− na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW-AG.272.12.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 7
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowo
wyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24327000-2 – Różne organiczne substancje chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A. Cena ofertowa – 60%, liczonym wg wzoru: (Cmin / Cof bad) x 60 pkt, gdzie Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
B. Funkcjonalność oferowanych podłoży – 40%. W zakresie przedmiotowego kryterium 40 pkt zostanie przyznane ofercie, w której wszystkie zaoferowane podłoża będą posiadały formę granulatu. Zamawiający informuje, iż podłoża oferowane w formie sypkiej, w tym m.in. w formie mikrogranulatu, nie uzyskają w tym kryterium żadnych punktów. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę części podłoży w formie granulatu, a części w formie sypkiej, Zamawiający przyzna punkty proporcjonalnie mając na uwadze stosunek ilości oferowanych podłoży w formie granulatu do ilości podłoży ogółem w zakresie I części zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność oferowanych podłoży
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowo
wyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24327000-2 – Różne organiczne substancje chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A. Cena ofertowa – 60%, liczonym wg wzoru: (Cmin / Cof bad) x 60 pkt, gdzie Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
B. Termin realizacji dostawy – 40%
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 1 – 10 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 40 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 11 – 20 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 30 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 21 – 25 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 20 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 26 – 30 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 10 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Termin 30 dni jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia – oferty Wykonawców, którzy zaoferują realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 30 dni, zostaną odrzucone.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowo
wyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24327000-2 – Różne organiczne substancje chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A. Cena ofertowa – 60%, liczonym wg wzoru: (Cmin / Cof bad) x 60 pkt, gdzie Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
B. Termin realizacji dostawy – 40%
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 1 – 10 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 40 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 11 – 20 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 30 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 21 – 25 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 20 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 26 – 30 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 10 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Termin 30 dni jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia – oferty Wykonawców, którzy zaoferują realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 30 dni, zostaną odrzucone.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowo
wyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2d do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24327000-2 – Różne organiczne substancje chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A. Cena ofertowa – 60%, liczonym wg wzoru: (Cmin / Cof bad) x 60 pkt, gdzie Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
B. Termin realizacji dostawy – 40%
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 1 – 10 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 40 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 11 – 20 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 30 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 21 – 25 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 20 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 26 – 30 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 10 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Termin 30 dni jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia – oferty Wykonawców, którzy zaoferują realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 30 dni, zostaną odrzucone.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowo
wyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2e do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24327000-2 – Różne organiczne substancje chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A. Cena ofertowa – 60%, liczonym wg wzoru: (Cmin / Cof bad) x 60 pkt, gdzie Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
B. Termin realizacji dostawy – 40%
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 1 – 10 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 40 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 11 – 20 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 30 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 21 – 25 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 20 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 26 – 30 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 10 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Termin 30 dni jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia – oferty Wykonawców, którzy zaoferują realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 30 dni, zostaną odrzucone.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowo
wyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2f do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24327000-2 – Różne organiczne substancje chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A. Cena ofertowa – 60%, liczonym wg wzoru: (Cmin / Cof bad) x 60 pkt, gdzie Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
B. Termin realizacji dostawy – 40%
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 1 – 10 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 40 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 11 – 20 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 30 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 21 – 25 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 20 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 26 – 30 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 10 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Termin 30 dni jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia – oferty Wykonawców, którzy zaoferują realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 30 dni, zostaną odrzucone.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa podłoży laboratoryjnych szczegółowo
wyspecyfikowanych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2g do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24327000-2 – Różne organiczne substancje chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A. Cena ofertowa – 60%, liczonym wg wzoru: (Cmin / Cof bad) x 60 pkt, gdzie Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
B. Termin realizacji dostawy – 40%
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 1 – 10 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 40 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 11 – 20 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 30 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 21 – 25 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 20 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Wykonawcy oferujący zrealizowanie dostawy w terminie 26 – 30 dni od dnia otrzymania zamówienia otrzymają 10 punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Termin 30 dni jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia – oferty Wykonawców, którzy zaoferują realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 30 dni, zostaną odrzucone.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Katalog producenta z zaznaczonymi przez Wykonawcę pozycjami oferowanych podłoży oraz zestawieniem składu wszystkich oferowanych podłoży i suplementów;
2. Certyfikaty Kontroli Jakości podłoży oferowanych w zakresie I części zamówienia (określonych w załączniku nr 2a do SWZ), na których są podane m.in.:
a) właściwości fizyczne pożywki;
b) wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC użytych do wykonywania kontroli ujemnej i dodatniej;
c) wyznaczniki ph;
d) żyzność (wzrost bakteryjny) podana jako wartość liczbowa z podaniem nazwy szczepów odniesienia obejmujących szczepy dodatnie, szczepy dobrze rosnące, szczepy słabo rosnące, szczepy ujemne oraz całkowicie hamowane, z uwzględnieniem szczepów wymienionych w formularzu cenowym.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1. Katalog producenta z zaznaczonymi przez Wykonawcę pozycjami oferowanych podłoży oraz zestawieniem składu wszystkich oferowanych podłoży i suplementów;
2. Certyfikaty Kontroli Jakości podłoży oferowanych w zakresie I części zamówienia (określonych w załączniku nr 2a do SWZ), na których są podane m.in.:
a) właściwości fizyczne pożywki;
b) wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC użytych do wykonywania kontroli ujemnej i dodatniej;
c) wyznaczniki ph;
d) żyzność (wzrost bakteryjny) podana jako wartość liczbowa z podaniem nazwy szczepów odniesienia obejmujących szczepy dodatnie, szczepy dobrze rosnące, szczepy słabo rosnące, szczepy ujemne oraz całkowicie hamowane, z uwzględnieniem szczepów wymienionych w formularzu cenowym.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SWZ];
2. wypełnione formularze cenowe w zakresie poszczególnych części zamówienia [wg załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f lub 2g do SWZ];
3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy spółek cywilnych, konsorcjów);
4. pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli dotyczy);
5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ust. 3 w zw. z art. 266 ustawy Pzp).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. pełnomocnictwo, umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum).
W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia wymienione w rozdziale V pkt 1.3 i 1.4 SWZ. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zakres potencjalnych zmian umowy został określony w paragrafie 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-30 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu „Formularzu składania oferty lub wniosku” udostępnionego na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/. Po wypełnieniu formularza i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników określonych w rozdziale V pkt 1 SWZ należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania. Kliknięcie przycisku Złóż ofertę kończy etap składania oferty.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-30 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-28

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij