Dostawa podłoży do oznaczeń mikrobiologicznych

eń mikrobiologicznych…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa podłoży do oznaczeń mikrobiologicznych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gpw.katowice.pl_1653042322392
LINK do SIWZ http://www.gpw.katowice.pl/aukcje-elektroniczne.php
CPV 33.69.65.00
Wadium 0.00
Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.08.2022
Miejsce i termin składania ofert GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH
40-026 KATOWICE
WOJEWÓDZKA 19

2022-05-26

Sposób składania ofert GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH, WOJEWÓDZKA 19, 40-026 KATOWICE Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :100
Uwagi Aukcja
Zamawiający:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19
tel. +48 32 6038 861 fax +48 32 6038 614 e-mail: gpw@gpw.katowice.pl
aukcje@gpw.katowice.pl
Adres strony internetowej, na której opublikowano opis przedmiotu zamówienia
https://www.gpw.katowice.pl/aukcje-elektroniczne.php
Podstawa prawna prowadzenia postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w postaci elektronicznej tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwaną dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet po adresem
https://www.gpw.katowice.pl/aukcje-elektroniczne.php
w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie Zamawiającego:
https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.
Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa podłoży do oznaczeń mikrobiologicznych
Rodzaj zamówienia:
dostawa/usługa*
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest
Dostawa podłoży do oznaczeń mikrobiologicznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące realizacji są zawarte w Zaproszeniu do udziału w postępowaniu, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz jego załącznikach i wzorze umowy/zamówienia
Informacja o zastosowaniu prawa opcji
Zamawiający przewiduje/nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
Wspólny słownik zamówień CPV
Nazwa/wy i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
Tryb postępowania:
Zapytanie ofertowe zakończone e-aukcją, w postaci elektronicznej
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców
Zainteresowani Wykonawcy złożeniem oferty są proszeni o przesłanie wniosku na adres aukcje@gpw.katowice.pl z następującymi danymi: nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane Zaproszenie.
Zainteresowani Wykonawcy mogą również samodzielnie wypełnić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, znajdujący się w treści Zaproszenia
Przebieg postępowania
Do złożenia oferty nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. Oferty składa się w postaci elektronicznej w formie skanu, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem
https://gpwkatowice.proebiz.com/
Termin składania ofert: do 26.05.2022 r. godz. 12.00
Aukcja: 27.05.2022 r. godz. 12.00
Wymagania techniczne
Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 13.0 lub wyższa, Google Chrome.
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany złożyć:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie:
do 31.08.2022
Kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa-waga kryterium: 100%
Termin związania ofertą
30 dni
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Informacja o możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Informacja o drugim etapie postępowania
1. Zamawiający przeprowadzi drugi etap postępowania polegający na przeprowadzeniu aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający może przeprowadzić kolejny etap postępowania przed wyborem oferty najkorzystniejszej.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij