Dostawa pieca do azotowania dla Politechniki Wrocławskiej

Dane organizatora POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27
Tel. 71 320 29 05
WWW www.pwr.wroc.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia SZP/242-262/2023 Dostawa pieca do azotowania dla Politechniki Wrocławskiej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia SZP/242-262/2023 Dostawa pieca do azotowania dla Politechniki Wrocławskiej Numer referencyjny: SZP/242-262/20231. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pieca do azotowania dla Politechniki Wrocławskiej.2. Kod CPV: 42341000-8 Piece przemysłowe3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ. 4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pieca do azotowania dla Politechniki Wrocławskiej. 2. Kod CPV: 42341000-8 Piece przemysłowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ. 4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ. 5. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi: a) Termin odbioru wstępnego w zakładzie Wykonawcy do dnia 15.12.2023 Termin graniczny do 15 grudnia 2023 jest terminem ostatecznym i nienegocjowalnym, ze względu na finansowanie zakupu z funduszu zasadniczego na rok 2023. W przypadku dostawy po wskazanym terminie zakup nie będzie mógł zostać odebrany i opłacony ze względu na brak możliwości rozliczenia go w roku 2023. b) Termin odbioru końcowego w zakładzie Zamawiającego do dnia 29.02.2024 6. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fa44330-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790
CPV 42.34.10.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej2.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy pieców do azotowania o wartości min. 900 tyś. zł* brutto dla każdej z dostaw.Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu z tabeli A Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html) dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE).————————————————OFERTA WSPÓLNA1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W TAKim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ – JEDZ oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1a, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz (jeżeli dotyczy) spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp, tj.1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia..Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj.:1) (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.2. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem:a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lubc) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówieniaWykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 uPzp. 1. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanym dalej JEDZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1a. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia NIE obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. W związku z tym Wykonawca dołącza do Oferty oświadczenie odrębne w stosunku do tych, które są składane na formularzu JEDZ (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5.1 do SWZ dla Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie oraz Załącznikiem Nr 5.2 do SWZ dla podmiotu udostępniającego zasoby). 2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ Wykonawca znajdzie na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/w instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe”.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (dotyczący zakazu ubiegania się o zmówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 (dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 uPzp.5. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie NIEuregulowanym uPzp lub niniejszym Ogłoszeniem dotyczącym oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają zapisy SWZ w szczególności przepisy Rozporządzenia dot. podmiotowych środków dowodowych oraz Rozporządzenia dot. środków komunikacji elektronicznej.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Jako odrębny Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, we wskazanym we Wzorze Umowy oraz przewiduje aneksy określone zapisami SWZ.
Osoba do kontaktu Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27 Wrocław 50-370 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-262/2023 komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej monika.orska@pwr.edu.pl monika.orska@pwr.edu.pl https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fa44330-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790
Wymagany termin realizacji zamówienia Początek: 15/12/2023 Koniec: 29/02/2024
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27

2023-09-18

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fa44330-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fa44330-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790 Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 15/12/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 161-509389
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Wrocławska
Adres pocztowy: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-262/2023 komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej monika.orska@pwr.edu.pl
E-mail:
monika.orska@pwr.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fa44330-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fa44330-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fa44330-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
SZP/242-262/2023 Dostawa pieca do azotowania dla Politechniki Wrocławskiej
Numer referencyjny: SZP/242-262/2023

II.1.2) Główny kod CPV
42341000 Piece przemysłowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pieca do azotowania dla Politechniki Wrocławskiej.
2. Kod CPV:
42341000-8 Piece przemysłowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, Katedra Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii ul. Łukasiewicza 7-9 budynek B-9 pok. 3 (hala na parterze) 50-371 Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pieca do azotowania dla Politechniki Wrocławskiej.
2. Kod CPV:
42341000-8 Piece przemysłowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ.
5. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi:
a) Termin odbioru wstępnego w zakładzie Wykonawcy do dnia 15.12.2023
Termin graniczny do 15 grudnia 2023 jest terminem ostatecznym i NIEnegocjowalnym, ze względu na finansowanie zakupu z funduszu zasadniczego na rok 2023. W przypadku dostawy po wskazanym terminie zakup NIE będzie mógł zostać odebrany i opłacony ze względu na brak możliwości rozliczenia go w roku 2023.
b) Termin odbioru końcowego w zakładzie Zamawiającego do dnia 29.02.2024
6. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/12/2023
Koniec: 29/02/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
2.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy pieców do azotowania o wartości min. 900 tyś. zł* brutto dla każdej z dostaw.
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu z tabeli A Narodowego Banku Polskiego (
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
) dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE).
————————————————
OFERTA WSPÓLNA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W TAKim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ – JEDZ oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1a, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz (jeżeli dotyczy) spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp, tj.
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia..
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj.:
1) (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie –
zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 uPzp.
1. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanym dalej JEDZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1a. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia NIE obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. W związku z tym Wykonawca dołącza do Oferty oświadczenie odrębne w stosunku do tych, które są składane na formularzu JEDZ (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5.1 do SWZ dla Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie oraz Załącznikiem Nr 5.2 do SWZ dla podmiotu udostępniającego zasoby).
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ Wykonawca znajdzie na Platformie e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
w instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe”.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (dotyczący zakazu ubiegania się o zmówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 (dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 uPzp.
5. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie NIEuregulowanym uPzp lub niniejszym Ogłoszeniem dotyczącym oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają zapisy SWZ w szczególności przepisy Rozporządzenia dot. podmiotowych środków dowodowych oraz Rozporządzenia dot. środków komunikacji elektronicznej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Jako odrębny Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, we wskazanym we Wzorze Umowy oraz przewiduje aneksy określone zapisami SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/12/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został na Platformie e-Zamówienia i w SWZ.
2. Otwarcie ofert jest NIEjawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
24. Oferta musi składać się z:
24.1. formularza ofertowego Wykonawcy – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia.
24.2. oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ – JEDZ – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia
24.3. oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1a SWZ – (odpowiednio) Oświadczenia zał. nr 5.1 i 5.2 do SWZ;
24.4. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. VII pkt 3.3 SWZ;
24.5. (jeżeli dotyczy) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. X pkt 6;
24.6. dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty zgodnie z rozdz. X pkt 15 SWZ; (jeżeli dotyczy) odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 16 SWZ;
24.7. (jeżeli dotyczy) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp;
24.8. przedmiotowych środków dowodowych -opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej wraz z kalkulacją ceny – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – Załącznik nr 3 do SWZ OPZ.
Za przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający uznaje wskazane przez Wykonawcę w Załączniku 3 do SWZ OPZ – oferowane przez Wykonawcę parametry.
Wymóg wskazania: „Nazwa, Producent, Model” NIE stanowi przedmiotowego środka dowodowego.
Zgodnie z art. 107 uPzp, w przypadku, gdy wykonawca NIE złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są NIEkompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zasady tej NIE stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Płatność wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie dokonane w następujący sposób:
a. zaliczka w wys. 20 % wynagrodzenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury proforma;
b. płatność częściowa w wys. 70 % wynagrodzenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury częściowej, po dokonaniu odbioru wstępnego bez zastrzeżeń w zakładzie Wykonawcy;
c. pozostałe 10 % wynagrodzenia płatne po odbiorze końcowym w zakładzie Zamawiającego na podstawie faktury końcowej.
Zaliczka zostanie opłacona na podstawie faktury proforma wystawionej w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.
Wykonawca po otrzymaniu zaliczki wystawi fakturę zaliczkową i prześle do Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania zaliczki.
Zgodnie z art. 257 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fa44330-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 2a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp -Dział IX uPzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: jw.
Miejscowość: WARSZAWA
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
161
2023
Następna aktualizacja:
24/08/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij