Dostawa oscyloskopu cyfrowego; Dostawa silnika cieplnego

Dane organizatora POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12
Tel. 17 865 11 00
Fax. 17 854 12 60
E-mail kancelaria@prz.edu.pl
WWW w.prz.edu.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Dostawa oscyloskopu cyfrowego; Dostawa silnika cieplnego….

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa oscyloskopu cyfrowego; Dostawa silnika cieplnego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1655970591970
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=56590
CPV 38.34.20.00, 42.11.10.00
Osoba do kontaktu mgr inż. Aneta Gosztyła – tel. (017) 8653838 e-mail agosztyla@prz.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 154 dni od daty udzielenia zamówienia-dla zadania częściowego: 2 189 dni od daty udzielenia zamówienia-dla zadania częściowego: 1
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12

2022-06-29

Sposób składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12, 35-959 RZESZÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: NA/O/137/2022 Rzeszów, 2022.06.10
Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
NIP: 813-026-69-99
Osoba prowadząca postępowanie:
mgr inż. Aneta Gosztyła – tel. (017) 8653838 e-mail agosztyla@prz.edu.pl II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:
Zadanie częściowe nr
Opis
Temat: Dostawa oscyloskopu cyfrowego dla Katedry Podstaw Elektroniki;
Wspólny Słownik Zamówień: 38342000-4 – Oscyloskopy
Opis:
Oscyloskop cyfrowy 4-kanałowy z wyposażeniem dodatkowym o parametrach minimalnych jak poniżej:
– podstawowe pasmo pracy: 200 MHz,
– możliwość rozszerzenia pasma do 1,5 GHz,
– 4 kanały analogowe,
– możliwość rozbudowy oscyloskopu o dodatkowych 16 kanałów cyfrowych,
– próbkowanie: 5 GSa/s przy 2 kanałach aktywnych; 2,5 GSa/s przy 4 kanałach aktywnych,
– szybkość odświeżania przebiegów do 1.000.000 razy na sekundę,
– pamięć wewnętrzna: 2 Mpkt w każdym kanale, 4 Mpkt przy 2 kanałach,
– impedancja wejściowa: 1 M? ± 1%,
– rozdzielczość pionowa: 8 bit,
– sprzężenie: AC, DC,
– tryby wyzwalania: automatyczny, ciągły, pojedynczy pomiar, wymuszony,
– wyzwalanie dotykowe – definiowanie obszaru wyzwolenia,
– czułość napięciowa regulowana w zakresie 1 mV/dz ÷ 5 V/dz,
– funkcjonalność dwufunkcyjnych wciskanych pokręteł,
– uśrednianie przebiegów: 2, 4, 8 … 65 536,
– podstawa czasu w zakresie 2 ns/dz ÷ 50 s/dz,
– dokładność podstawy czasu: 10 ppm,
– opcje dotykowego przeszukiwania i nawigowania,
– operacje na przebiegach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, całkowanie, FFT,
wygładzanie, filtrowanie,
– możliwość definiowania filtrów programowych LP, HP,
– transformata FFT – nie mniej niż 64 kpkt,
– automatyczny pomiar fazy (na zboczu narastającym i opadającym),
– funkcja segmentacji pamięci,
– dotykowy pojemnościowy wyświetlacz kolorowy XGA 12,1 cala z 64 poziomami intensywności,
– wyjście video SVGA na zewnętrzny monitor,
– wbudowany gotowy do użycia cyfrowy woltomierz,
– gotowy do użycia cyfrowy miernik parametrów RCL o rozdzielczości minimum 4,5 cyfry wraz z sondą pomiarową SMD,
– wbudowany gotowy do użycia częstościomierz,
– wbudowany gotowy do użycia 2-kanałowy generator funkcyjny i arbitralny 20M Hz, 10 Vpp z modulacjami AM, FM, FSK,
– wbudowane gotowe do użycia funkcje pomiaru i analizy jakości mocy elektrycznej,
– możliwość bezpośredniego pobierania przebiegów na pendrive,
– interfejsy komputerowe USB 2.0, LAN,
– komplet 4 sond pasywnych o paśmie nie mniejszym od pasma podstawowego oscyloskopu,
– zasilanie 230 VAC z wtyczką Euro,
– gwarancja producenta – min. 3 lata.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2
Temat: Dostawa silnika cieplnego dla Katedry Podstaw Elektroniki;
Wspólny Słownik Zamówień: 42111000-0 – Silniki
Opis:
Stanowisko dydaktyczne do badania obiegu termodynamicznego silnika cieplnego
Specyfikacja:
1. stanowisko musi zawierać:
• silnik cieplny wykorzystujący powietrze jako czynnik roboczy,
• aparaturę umożliwiającą doprowadzenie ciepła w górnym źródle silnika i regulację jego wartości (np. grzałka oporowa wraz z zasilaniem),
• aparaturę umożliwiającą odprowadzenie ciepła w dolnym źródle silnika (np. chłodnica wodna),
• kompletny tor pomiarowy (czujnik, przetwornik umożliwiający podłączenie do komputera) do rejestracji wartości ciśnienia w cylindrze silnika,
• kompletny tor pomiarowy (czujnik, przetwornik umożliwiający podłączenie do komputera) do rejestracji wartości przemieszczenia tłoka silnika,
• oprogramowanie umożliwiające rejestrację zmiennych w czasie wartości ciśnienia w cylindrze oraz przemieszczenia tłoka i wyświetlanie na ich podstawie wykresu obiegu termodynamicznego silnika w układzie ciśnienie-objętość,
• komplet osprzętu wymagany do prawidłowej pracy stanowiska (np. kable, przewody, rurki, zasilacze, zbiorniki itp.),
2. stanowisko musi stanowić komplet, tzn. jego poszczególne elementy muszą charakteryzować się zakresami (np. zakresy pomiarowe czujników) i parametrami pracy dobranymi odpowiednio do współpracy z pozostałymi elementami stanowiska,
3. stanowisko musi mieć charakter dydaktyczny, tzn. musi być wykonane w skali umożliwiającej zainstalowanie go w typowym laboratorium dydaktycznym i musi zapewniać możliwość poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w laboratorium dydaktycznym przy zachowaniu typowych wymagań i procedur BHP.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
2. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów – równoważnych – informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów – w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy – badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
III. TERMIN REALIZACJI
154 dni od daty udzielenia zamówienia-dla zadania częściowego: 2
189 dni od daty udzielenia zamówienia-dla zadania częściowego: 1
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wraz z ofertą należy złożyć:
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanych produktów potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu (w języku polskim).
4. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów-dotyczy zad. częściowego nr 2.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.
3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia.
5) Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
6) Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane.
7) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:
Cena 100%
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium Cena zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów
cena oferty ocenianej
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres
e-mail: agosztyla@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 2022.06.29 do godz. 10.00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022.06.29 o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
VIII. BADANIE OFERTY
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
• oczywiste omyłki pisarskie,
• oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
• inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ
1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3) Oferty złożone po terminie
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
2. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: agosztyla@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij